Doprava

V této části je možné nalézt informace o legislativě související s problematikou dopravy, a to nejen české, ale i evropské. Stejně tak je možné získat aktuální informace o mýtném systému a jeho změnách.

Mgr. Tomáš Sobota

28.12.2023

Dopravní a energetický stavební úřad – co se mění od 1. ledna 2024

Dnem 1. ledna 2024 se  bude u nově zahájených řízení týkajících se vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících postupovat dle nového stavebního zákona (dále jen „NSZ“), s výjimkou některých ustanovení týkajících se digitalizace.

03.11.2023

Resortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

Státní fond pro dopravní infrastruktury připravil souhrn metodik týkajících se ekonomického hodnocení dopravních staveb.

03.08.2023

Metodický pokyn k možnostem regulace sdílených kol a koloběžek

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy dozoru a kontroly, v součinnosti s Ministerstvem dopravy, odborem agend řidičů, zpracovalo společné metodické doporučení pro obce, které se věnuje nástrojům právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby „bikesharing“.

17.07.2023

Dotazník k agendě bezpečnosti silničního provozu

Rádi bychom Vás poprosili o vyplnění dotazníku na téma bezpečnost silničního provozu a její aplikaci prostřednictvím odpovědných pracovníků ve městě / v obci. Jedná se o dotazníkové šetření ve spolupráci s Ministerstvem dopravy (oddělení BESIP), Centra dopravního výzkumu a Svazu měst a obcí ČR.

24.05.2023

Obce získají vyšší podíl z pokut za přetížené kamiony

Výběr pokut z vysokorychlostního vážení kamionů má být pro obce s rozšířenou působností výhodnější. Novela zákona o pozemních komunikacích navrhuje zvýšit obcím podíl z vybraných pokut na dvojnásobek ze současných 15 na 30 %. Stejný podíl pak má mít kraj, který je odvolacím orgánem proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Největší podíl, a to 40 %, zůstane příjmem vlastníka pozemní komunikace, ať už je jím kraj nebo stát. Ministerstvo dopravy tímto návrhem reaguje také na požadavek Svazu měst a obcí.

02.05.2023

Jak zlepšit výběr pokut? Možnosti nabízí nová studie Legal Data Hub

Projekt Legal Data Hub přináší novou studii Jak zlepšit výběr pokut? Experiment se zjednodušením informací, jejímiž autory jsou Libor Dušek z Právnické fakulty UK a Christian Traxler a Nicolas Pardo z Hertie School v Berlíně.

06.02.2023

Výzva Bezpečně do školy 2023

Další ročník programu Bezpečné cesty do školy je otevřený. Do 24. února se mohou hlásit všechny mateřské, základní a střední školy se sídlem v Praze.

29.11.2022

Zóny 30 - průzkum SMOČR pro BESIP

Na základě prosby Ministerstva dopravy provádí Svaz měst a obcí průzkum mapující zavádění zón 30. Výsledky průzkumu budou důležitým podkladem pro vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategie BESIP.

30.09.2022

Ministerstvo dopravy doplnilo pomocnou matici dotací na správu, údržbu a výstavbu mostních objektů

Pomocnou matici dotací pro kraje a obce na správu, údržbu a výstavbu mostních objektů na území České republiky připravilo Ministerstvo dopravy jako doplnění k již publikované metodice.

16.09.2022

Snížení spotřební daně na naftu má platit do konce roku 2023

Poslanecká sněmovna schválila pokračování snížení spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 koruny na litr do konce roku 2023. Na konci září by tak nemělo dojít k avizovanému opětovnému nárůstu sazby daně z motorové nafty, čímž se umenší tlak na další nárůst nákladů domácností a podnikatelů, neboť náklady na dopravu vstupují do většiny sektorů ekonomiky.

06.09.2022

Se zkouškami řidičů mohou pomoci vojenští zkušební komisaři

Stanovisko Vojenské policie
k výpomoci vojenských zkušebních komisařů řidičů při provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění.

29.08.2022

Metodika pro zvýhodněné parkování lokálně bezemisních a nízkoemisních vozidel ve městech a obcích

Uvedená metodika by měla sloužit zejména pro vedení měst a obcí s cílem nabídnout určitý návod, jak zvýhodnit parkování lokálně bezemisních a nízkoemisních vozidel na svém území a přispět tak k příznivému vlivu na životní prostředí v bezprostředním okolí parkovacích ploch a navazujících ulic. Na tvorbě metodiky se podílel i Svaz měst a obcí ČR.

10.08.2022

Metodika evidence a údržby mostů v majetku měst a obcí

Ministerstvo dopravy zpracovalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí, Asociací krajů a dalších institucí metodické doporučení k evidenci a údržbě mostních objektů na území České republiky. Metodika má seznámit mj. také obce s jejich základními povinnostmi jako vlastníků mostních objektů. Metodiku v úplném znění naleznete v příloze tohoto článku.

01.08.2022

SFDI spouští nový web k žádostem o podporu

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) již řadu let poskytuje příspěvky na financování akcí zaměřených na odstraňování bariér ve veřejném prostoru městům a obcím, jejich svazkům, krajům, ale i dalším subjektům. Pro usnadnění podání žádosti nyní SFDI spouští nový web.

18.07.2022

Fungující a přístupná veřejná doprava jako klíč ke snižování emisí v Evropě

V pondělí 11. července 2022 se v Praze na Žofíně konala konference s názvem „Investice do dekarbonizace a modernizace veřejné dopravy“ organizovaná Výborem regionů COTER a magistrátem hlavního města Prahy. Konference byla uspořádána pod hlavičkou českého předsednictví Evropské Unie jako jedna z mnoha v současnosti probíhajících akcí.

22.04.2022

Vládní novela zákona má ulehčit registraci vozidel

Vláda schválila novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Přináší řadu změn ulehčujících život občanům. Například při registraci vozidel bude možné podat žádost on-line. Prodlužuje se také platnost evidenční kontroly na dva roky. U změny vlastníka či provozovatele vozidla pak bude možné podávat společné žádosti samostatnými podáními.

15.02.2022

Měření rychlosti - posílejte tipy na vhodná místa

Policie ČR připravuje další ročník akce Speed maraton. 24. března budou hlídky po celé republice měřit rychlost na silnicích. Až do konce února lze posílat tipy, kam se mají policisté s radarem postavit.

09.02.2022

Nabídka kurzů zdarma pro učitele autoškol a zkušební komisaře

Asociace autoškol ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Policií ČR a dalšími partnery připravila v rámci projektu Start Driving nabídku vzdělávacích kurzů nejen pro učitele autoškol ale také pro zkušební komisaře. Finanční podporu projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu je pro účastníky zcela zdarma.

04.02.2022

Oznámení k osvobození vozidel od dálničních poplatků

Sdílíme informace SFDI k institutu osvobození od úhrady časového poplatku dle §20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1. 1. 2021 (dále jen „Zákon“), zejména pak k jeho podání v hromadné formě. V příloze naleznete jak samotný list pro vyplnění hromadných Oznámení o osvobození, tak instrukce pro vyplnění včetně příkladů.

03.01.2022

Přihlaste své projekty do soutěže Víta Brandy

Informace pro příjemce příspěvků, kteří v letech 2014 – 2021 realizovali akce v oblasti výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

03.01.2022

Přehled legislativních změn v dopravě v roce 2022

Další zvýšení bezpečnosti na železnici, možnost obce iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace, zpřísnění postihu za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení či boční odstup při předjíždění cyklistů. Ministerstvo dopravy přináší přehled legislativních změn v roce 2022.

25.10.2021

Ministerstvo dopravy žádá o zaslání souhrnných zpráv o závazcích veřejné služby

Ministerstvo dopravy upozorňuje na zákonnou povinnost obcí, které jsou objednateli veřejné dopravy, odevzdat souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby. Řada obcí tuto zákonnou povinnost v řádném termínu do konce srpna nesplnila. Zprávu lze podat přes on-line formulář ministerstva.

06.10.2021

Dotace MMR na obnovu místních komunikací

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. Součástí programu je i výzva Podpora obnovy místních komunikací.

24.08.2021

Svaz podporuje odpor obcí proti rušení osobní vlakové dopravy ve Středočeském kraji

Na Svaz měst a obcí se obrátily obce na několika tratích ve Středočeském kraji, na kterých se vedení kraje rozhodlo ukončit objednávky osobní vlakové dopravy. Svaz obce v jejich úsilí o zachování vlakové dopravy na těchto tratích podpořil, varoval před snížením dopravní dostupnosti obcí, před dalšími náklady a negativními dopady náhradní autobusové dopravy i hrozbou úplného zrušení tratí.

26.07.2021

Aktuální informace k přípravě vysokorychlostních tratí (VRT)

O nových vysokorychlostních tratích (VRT) se v Česku řadu let pouze mluvilo. Správa železnic společně se státem ale v posledních letech přípravu zintenzivnila. Přinášíme ve spolupráci se Správou železnic hlavní informace o nových drahách, jejichž výstavbu plánují železničáři zahájit už v roce 2025.

12.07.2021

Požadavky na školení nových zkušebních komisařů pro zkoušky řidičů

Na základě jednání Svazu města a obcí s Ministerstvem dopravy a Centrem služeb pro silniční dopravu s.p.o. vyzývá ministerstvo obce s rozšířenou působností ke sdělení jejich požadavků na proškolení nových zkušebních komisařů oprávněných k výkonu zkoušek způsobilosti řidičů. V případě zvýšené poptávky obcí mohou být vypsány i mimořádné termíny zkoušek ještě do konce tohoto roku. Prosíme proto obce o spolupráci.

30.06.2021

Nová pravidla zkoušek řidičů (metodika k novele zákona)

Dne 01.07.2021 vstoupí v účinnost novela zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Centrum služeb pro silniční dopravu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy vydává k zavedení této novely do praxe následující metodiku.

04.06.2021

Videokonference Tranzitní doprava v obcích

Bez registrace a zdarma již v pátek 11.6.2021 od 9:30 hodin.

31.05.2021

Bojujeme za lepší životní prostředí ve městech

Svaz podporuje výstavbu nové infrastruktury pro hromadnou dopravu, nicméně stejně tak důležitá je i modernizace stávající sítě této dopravy.

19.05.2021

Dopravní konference ULICE PRO ŽIVOT

U příležitosti světového týdne bezpečnosti silničního provozu uspořádalo dne 18. května 2021 Centrum dopravního výzkumu pod záštitou Ministerstva dopravy, BESIP a SMO dopravní konferenci ULICE PRO ŽIVOT. Ta se zaměřila především na téma maximální rychlosti 30 km/h v obcích. Za Svaz měst a obcí vystoupil předseda Dopravní komise a starosta obce Středokluky Ing. Jaroslav Paznocht.

14.05.2021

Dotazník ke stavu mostů v majetku obcí

TERMÍN PRODLOUŽEN DO PÁTKU 4. 6. PROSÍME O VYPLNĚNÍ.
Pracovní skupina Mosty při Ministerstvu dopravy si dovoluje požádat o pomoc s krátkým dotazníkem a velice děkuje za již zaslané odpovědi.

12.05.2021

On-line konference Ulice pro život představí výhody rychlostního limitu 30 km/h v městských ulicích

18. května 2021 od 14:00 hodin se u příležitosti světového týdne bezpečnosti silničního provozu uskuteční konference Ulice pro život #Love30.

12.04.2021

Doporučení ke zřizování vyhrazených parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením

Veřejný ochránce práv vydal na základě dlouhodobého šetření aktualizovaná doporučení ke zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením. Doporučení je adresováno samosprávám a úřadům vykonávajícím státní správu.

09.04.2021

Ministerstvo dopravy zveřejnilo doporučené postupy při povolení zkoušek autoškol

V návaznosti na postupné uvolňování omezení přijatých Vládou České republiky z důvodu pandemie COVID-19 Ministerstvo dopravy připravilo tabulku, která uvádí doporučené postupy jednotlivých subjektů v oblasti autoškolství a lhůty pro splnění.

18.02.2021

Blíží se konec vlakové regionální dopravy?

Svaz měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s navrhovanou novelou drážního zákona, která by ve svém důsledku odřízla řadu menších obcí od dopravního spojení s okolím.

09.02.2021

Oznamování o osvobození od úhrady časového poplatku

Vyvarujte se nejčastějších chyb při oznámení osvobození od úhrady časového poplatku, zejména při podání v hromadné formě. Přinášíme upřesnění Státního fondu dopravní infrastruktury včetně potřebných dokumentů.

05.01.2021

Osvobození od úhrady časového poplatku pro vozidla hasičů, obecní policie a dalších vozidel

Státní fond dopravní infrastruktury vydal informace k institutu osvobození od úhrady časového poplatku (dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a k jeho podání v hromadné formě. Osvobození od úhrady dle zmíněného zákona se týká např. vozidel s výstražnými světly složek IZS, vozidel HZS a JSDH označených nápisem „HASIČI“ či vozidel městské či obecní policie označené příslušným nápisem, či vozidel provozovaných domovy pro osoby se zdravotním postižením, která tyto osoby přepravují.

16.07.2020

SFDI poskytne obcím příspěvky na odstranění škod způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020 na dopravní infrastruktuře

Státní fond dopravní infrastruktury uvolnil celkem 250 milionů Kč na financování odstranění škod způsobených povodní a záplavou na dopravní infrastruktuře v červnu nebo červenci v roce 2020 až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů. Žádosti mohou předkládat obce či jejich organizační složky do 31. srpna 2020.

25.07.2019

Plzeňský kraj - první jednání k problematice mýta na I. a alternativních tras

Proběhlo první jednání k problematice mýta na silnicích I. třídy a alternativních tras v Plzeňském kraji. Jste i Vy těmi, komu hrozí zvýšení dopravy po zpoplatnění některých tras? Nezapomeňte kontaktovat svůj kraj – více zde.

23.07.2019

Převzali jste do vlastnictví mostní konstrukci?

V minulých dnech proběhlo jednání zástupců Svazu měst a obcí ČR s ministrem dopravy. Jedno z témat se týkalo problematiky mostních konstrukcí, protihlukových bariér a dalšího příslušenství dálnic a silnic I. třídy, kdy jsou obce nuceny převzít uvedené do svého vlastnictví spolu se všemi povinnostmi z toho plynoucími.

Obracíme se na Vás s prosbou o sdělení, zda jste daný problém řešili nebo aktuálně řešíte, jaké konkrétní obtíže Vám to přineslo/přinese (nejen finanční, ale další).

Na základě zaslaných informací pak budeme problematiku opětovně řešit s Ministerstvem dopravy.

Vaše odpovědi prosím zasílejte do 29. 7. 2019 na email tomcalova@smocr.cz

17.07.2019

POZOR POZOR POZOR

Jste potenciálně ohroženi objížděním nově zpoplatněných úseků silnic I. třídy? Je nutné, abyste se IHNED obrátili na radní či náměstky Vašeho kraje pro dopravu. Bohužel dle stávajících právního stavu nelze naplnit memorandum o nulovém mýtném, lze však jednat o možnostech uvedených dále.

 

 

 

01.07.2019

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů, který připravilo Ministerstvo dopravy.

Návrh je předkládán z důvodu změn v rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit mýtné (dále jen „zpoplatněné pozemní komunikace“). Změny v rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací spočívají v nově zprovozněných úsecích dálnic D1 a D3, které budou zprovozněny v průběhu roku 2019, a silnic I. třídy v rozsahu cca 900 km. Další změny spočívají ve změně výše kauce, která je v souladu s § 22c odst. 5 zákona o pozemních komunikacích zárukou vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli Systému elektronického mýtného. Zbylé změny jsou pouze drobná legislativní zpřesnění.

15.03.2019

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v současné době se na SMO ČR obrací starostové s dotazy na zpoplatnění silnic I. třídy. Obrátila jsem se s dotazem na předsedkyni Rady AK ČR Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou. Předsedkyně Rady AK ČR jednala v dané věci s ministrem dopravy i s předsedou vlády a dohodla se s nimi, že kraje připraví přesný přehled úseků silnic I

08.10.2018

Podpis memoranda o společném postupu při stanovování zpoplatnění některých silnic I. třídy

V úterý 9. října podepsali ministr dopravy Dan Ťok, předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová a předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl společné memorandum.

02.08.2018

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti a pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek pro rok 2019

Státní fond dopravní infrastruktury schválil Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019.

09.03.2018

Aktuální informace k vydávání řidičských průkazů od 1. 7. 2018

Dopisem náměstka ministra dopravy z listopadu 2017 byly obce s rozšířenou působností informovány o projektu „Digitalizace a rozvolnění“, který spočívá především v novém způsobu pořizování a zpracování fotografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz.

05.10.2017

Aktualizace publikace „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí“

Publikace je určena především starostům obcí, místním zastupitelům či projektantům. Její obsah je zaměřen na investiční náklady od zemních prací, nakládání s pitnou i odpadní vodou, přes zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, rozvody veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a elektronické komunikace, místní komunikace až po veřejnou zeleň. Přehledné zpracování umožňuje rychlou orientaci v problematice.

11.07.2017

Metodické materiály k vydávání OZV týkajících se výše místních poplatků

Ministerstvo vnitra aktualizovalo své metodické materiály k vydání obecně závazných vyhlášek týkajících se výše zmíněných místních poplatků a kompletně aktualizovalo metodický materiál k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

07.07.2017

Chystá se podpora nákupu vozidel na alternativní pohon

Během následujících měsíců budou probíhat přípravy další výzvy z Národního programu Životní prostředí na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon pro obce. Ministerstvo životního prostředí plánuje její vyhlášení ve druhé polovině roku 2017.

22.06.2017

Žádosti o řidičské průkazy od července 2018 i mimo bydliště

Občané si již nebudou muset brát dovolenou, aby si mohli vyřídit vydání či výměnu řidičského průkazu. Od července příštího roku umožní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích o ně žádat i mimo bydliště. Na jejím návrhu, který předložila skupina poslanců, spolupracoval i Svaz a Ministerstvo dopravy.

21.06.2017

Připravuje se možnost vybudovat záchytná parkoviště u vlakových nádraží z prostředků SFDI

Možnost čerpat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na vybudování záchytných parkovišť (P + R) u vlakových nádraží byla diskutována na konferenci Parkovací asociace v Ledči and Sázavou na konci dubna 2017. Podpora této myšlenky a naplnění požadavku obcí a měst se líbila

11.05.2017

Nové dotace pomohou radnicím zejména v boji se smogem

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR pokračují v podpoře projektů zlepšujících kvalitu ovzduší v České republice. Přichází se zcela  novou podporou zpracování akčních plánů a na zavádění nízkoemisních zón ve městech a obcích. Na ně vyčlenil rezort celkem 110 milionů korun, o které se mohou obce a kraje ucházet od 5. května. Zároveň mohou požádat i o dotace na projekty spojené s rozvojem místní Agendy 21 a zapojením do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Na tyto projekty bylo vyčleněno 15 milionů korun.

10.05.2017

Plány udržitelné městské mobility - nabídka spolupráce na evropské úrovni

Připravujete-li zpracování plánu udržitelné městské mobility, využijte možnosti přihlásit se do první výzvy CIVITAS SUMPs-Up, která je určena pro všechny, kteří se zabývají problematikou městského plánování. Mj. vznikne komunita dopravních expertů, kteří díky finančním prostředkům projektu a prostřednictvím spoluúčasti na jeho vzdělávacích aktivitách budou testovat postupy, nástroje a metodologii SUMP v reálných podmínkách na regionální i místní úrovni.Termín pro podání žádosti je 24. květen 2017.

10.05.2017

Setkání ministrů dopravy na Maltě: Zvýšení bezpečnosti na silnicích záleží na nás všech

Přečtěte si stručné shrnutí z mezinárodní dopravní konference v maltské Vallettě. 

10.05.2017

Politické stanovisko CIVINETu k čisté mobilitě

Cílem tohoto prohlášení je podpora udržitelné čisté mobility (udržitelná doprava, zlepšení kvality ovzduší, plánování – SUMP atp.) na evropské, státní i místní (krajské, obecní) úrovni.

27.04.2017

Výzva na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a záchytných parkovišť

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje již druhou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na podporu výstavby a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Žádosti lze podávat od 16. května do 27. září 2017.

21.03.2017

Sdělení ÚOHS k problematice zadávání VZ v oblasti dopravní obslužnosti se zohledněním sociálních aspektů

K aktuálnímu požadavku na zvyšování mezd řidičů autobusů se vyjádřil také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Seznamte se s jeho sdělením k zohlednění sociálních aspektů při zadávání veřejných zakázek a následném uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě v nabídkovém řízení.

 

 

06.03.2017

Od června bude možný zápis do registru vozidel na jakémkoliv ORP

Novelou příslušného zákona dochází od června 2017 ke zrušení místní příslušnosti správních orgánů v oblasti vedení registru silničních vozidel a v oblasti schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených nebo dovezených vozidel a přestaveb vozidel. Místní příslušnost již nebude určována sídlem nebo bydlištěm žadatele, jak tomu bylo doposud, ale žadatel si bude moci zvolit úřad (ORP) dle vlastního uvážení.

22.02.2017

Veřejná správa: Vláda se musí podílet na stabilizaci složité situace se zvýšením mezd řidičů autobusů a najít systémové řešení

Zvýšení mezd řidičů rezonuje celou veřejnou správou. Dnes o něm jednala předsednictva Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Shodla se, že pošlou společný dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a dalším předsedům koaličních stran s výzvou, aby situaci neprodleně řešili. Nařízení vlády o zvýšení mezd řidičů autobusů vedlo k vyhlášení stávky či stávkové pohotovosti dopravních odborů v některých krajích. Navíc se dá čekat, že budou nespokojeni i řidiči městských autobusů, kterým se mzdy zvýšit nemají přesto, že i jejich práce je náročná.

20.02.2017

Výklad MPSV ke zvýšení mezd řidičů autobusů

Na žádost Svazu se ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyjádřila k novým nařízením vlády č. 336 a 337/2016, která změnila od 1. 1. 2017 odměňování řidičů autobusů.

02.02.2017

V Praze je opět smogová situace

V časných ranních hodinách 2. února 2017 vyhlásil Český hydrometeorologický ústav pro území hlavního města Prahy smogovou situaci. Magistrát hl. m. Prahy žádá řidiče z Prahy i ty, kteří do hlavního města dojíždějí, aby jízdy automobilem omezili a k dopravě využívali přednostně veřejnou dopravu.

05.01.2017

Při odklízení sněhu mohou pomoci i nezaměstnaní

Úřady práce informují, že jsou schopny zajistit městům a obcím v rámci veřejně prospěšných prací vhodné zaměstnance na odstraňování sněhu, údržbu chodníků a cest a maximálně zkrátit řízení, která s touto agendou souvisejí.

16.12.2016

Informace k problematice zvýšení mezd řidičů autobusů

Nová vládní nařízení upravující mzdy řidičů v autobusové dopravě začnou platit od 1. ledna 2017. Svaz nesouhlasí s jejich zavedením bez finanční kompenzace jejich dopadů na rozpočty měst a obcí. Navíc nové úpravy nenastavují rovné podmínky a mnozí dopravci proto nyní požadují dorovnání po městech, aby zabránili odlivu řidičů.

30.11.2016

Odborný seminář Nebezpečné zkratky

Centrum dopravního výzkumu připravilo bezplatný odborný seminář, který se týká neoprávněných vstupů osob do prostoru dráhy a střetů osob s drážními vozidly. Protože se tento problém dotýká většiny měst a obcí, kterými prochází železnice, a první krok k přijetí preventivních opatření je zpravidla na starostovi obce, je vhodný pro představitele obcí. Seminář se koná už 8. prosince 2016 v Brně.

17.11.2016

Dotace na nákup vozidel na alternativní pohon

Cílem spuštěné pilotní výzvy je podpořit nákup vozidel na alternativní pohon v ČR a  přispět tak ke snížení emisí látek v ovzduší, které škodí lidskému zdraví a jež produkuje doprava.

03.11.2016

Prezident podepsal novelu zákona o pozemních komunikacích!

Prezident podepsal novelu zákona o pozemních komunikacích, jejíž návrh zpracoval Svaz společně s ministerstvem dopravy. Nová úprava napravuje mj. dvě chyby předchozího znění.

31.10.2016

Jak omezit v obci tranzitní nákladní dopravu – metodika ministerstva dopravy

Novým paragrafem v zákoně o pozemních komunikacích se zavádí pravidla pro omezování tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy. Využijte metodickou příručku Ministerstva dopravy, která poskytuje ucelený návod pro aplikaci tohoto ustanovení v praxi.

31.10.2016

Vyjádření ministra financí k alokaci finančních prostředků na opravy místních komunikací pro MMR

Požádali jsme minstra financí Andreje Babiše, aby dal více peněz do rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na opravy místních komunikací, které jsou v žalostném stavu a pro obce neexistují evropské dotační tituly na jejich opravy.  Podle něho je rozhodnutí o alokaci finančních prostředků do jednotlivých dotačních programů či podprogramů MMR plně v kompetenci MMR. Více se dočtete v odpovědi ministra.

16.09.2016

Další krok směrem k nápravě chyb v minulé novele zákona o pozemních komunikacích

Sněmovna v září schválila poslanecký návrh novely zákona o pozemních komunikacích, na jehož tvorbě se podílel Svaz společně s ministerstvem dopravy. Předložili jej poslanci: Kovářová, Gazdík a Laudát, kteří navrhli projednání ve zkráceném řízení. Nyní se návrh novely nachází v Senátu.

02.09.2016

Podpora udržitelné formy dopravy

Potřebujete zmodernizovat a zlepšit podmínky ve veřejné dopravě? Využijte nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, které spadají pod integrované územní investice a integrované plány rozvoje území.

15.07.2016

První výzva na modernizaci vybraných úseků silnic– integrované projekty IPRÚ

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo průběžnou výzvu č. 40 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Pro výzvu je připraveno téměř 840 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

07.07.2016

Výsledky průzkumu – zájem obcí II. typu provádět agendu SSÚ.

V tomto článku se dočtete další podrobnější informace k již zveřejněnému článku ze dne 22. června 2016 s názvem „Změna zákona o pozemních komunikacích je ve Sněmovně - ST 838“. Dne 14. června 2016 byl ve Sněmovně podán poslanecký návrh změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

22.06.2016

Změna zákona o pozemních komunikacích je ve Sněmovně - ST 838

Ve Sněmovně byl podán poslanecký návrh změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Řeší chyby po novele zákona, podle které mimo jiné nelze umísťovat sítě technické infrastruktury silnic podélně.

17.06.2016

Brožura - změny dopravního značení po novele vyhlášky

Ministerstvo dopravy zpracovalo brožurku, ve které upřesnilo výklad významu některých dopravních značek po novele vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

15.04.2016

Zkoušky řidičů motocyklů - metodika ministerstva dopravy pro zkušební komisaře

V souvislosti s novelou vyhlášky č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zpracovalo Ministerstvo dopravy metodickou pomůcku pro zkušební komisaře k provádění zkoušky z praktické jízdy (znalostí, dovedností a

08.03.2016

MMR poskytne 1,1 miliardy korun na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů

Další výzva z Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřuje na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Je v ní připraveno téměř 1,1 miliardy korun.

16.02.2016

Na vybudování cvičných ploch pro zkoušky řidičů motocyklů neexistují dotační peníze.

V souvislosti s novelou vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, mají obce (ORP) povinnost zajištění zkoušek z odborné způsobilosti řidičů motocyklů. Zkouška zahrnuje i jízdní úkony stanovené v příloze vyhlášky, pro které je třeba zajistit místo, kde zkušební komisař prověří způsobilost a připravenost žadatele k bezpečné jízdě.

12.02.2016

Inteligentní dopravní systémy budou podpořeny z IROP 175 mil. Kč

Zavedení a modernizace inteligentních dopravních systémů pro veřejnou dopravu budou podpořeny z IROP.
Lepší orientace na zastávkách a v dopravních prostředcích či větší komfort při plánování cest. To jsou jen některé přínosy, které mohou přinést projekty z nové výzvy k předkládání žádostí o podporu

09.02.2016

Peníze na opravy místních komunikací ze SFDI - novela zákona ve 2. čtení

V souvislosti s projednávanou novelou zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, budou moci obce žádat z programů Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na opravy místních komunikací. Tato možnost je zahrnuta v § 2 odstavec 1, písm. m) návrhu novely zákona č

02.02.2016

Technická infrastruktura nemůže být umísťována v intravilánu obcí do tělesa silnic I., II. a III. třídy a dálnic - říká novela ZOPK

V souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která nabyla účinnost 31. 12. 2015, byl zaznamenán další závažný nedostatek, který způsobí obcím značné problémy. Jedná se o podélné umísťování vedení technické infrastruktury v pozemních komunikacích – změna § 36 odst

05.01.2016

Téměř 600 milionů lze čerpat na podporu dopravy a cyklodopravy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“. Na projekty je připraveno téměř 489 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a dalších více než 86 milionů korun ze státního rozpočtu.

21.12.2015

Poslanci schválili novelu zákona č. 361/2000 Sb., jejíž součástí je i cyklobalíček.

Poslanecká sněmovna na své schůzi dne 9. prosince 2015 schválila novelu zákona č. 361/2000 Sb., jejíž součástí je i tzv. cyklobalíček. Města budou podle něj moci zřizovat cyklistické zóny, jízdní pruhy pro cyklisty nebo ve vymezených případech umožnit jízdu na kole po chodníku.
Asi nejvíce diskusí

18.12.2015

Společné doporučení MD a MV k výkonu speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace.

Od tom, že od 1. ledna 2016, budou všechny obce bez výjimky vykonávat působnost speciálních stavebního úřadů pro místní komunikace, jsme již informovali. Na společném jednání zástupců Svazu a ministerstev dopravy, vnitra, životního prostředí a asociace krajů dne 30. listopadu 2015 jsme se dohodli, že

18.12.2015

Informace MD ke zkoušce z odborné způsobilosti řidičů motocyklistů (cvičné plochy).

V souvislosti s novelou vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších

06.12.2015

Od ledna všechny obce budou vykonávat na místních komunikacích působnost speciálního stavebního úřadu.

Od 1. ledna 2016 budou všechny obce bez výjimky vykonávat působnost speciálních stavebního úřadů pro místní komunikace. Stanoví to novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která nabude účinnosti 31. 12. 2015. Celá záležitost je o to nepříjemnější, že vznikla nedopatřením či snad chybou

06.12.2015

Péči o zeleň v průjezdních úsecích obcí budou od nové roku dělat vlastníci pozemků.

Až doposud byly obce povinny v průjezdních úsecích obcí udržovat silničí zeleň i když nebyly vlastníky pozemků, na kterých se zeleň nacházela. Novela zákona platná od nového roku dala do souladu povinnost vlastníka komunikace k údržbě silniční vegetace. Kdo vlastní, ten se také stará. Údržba zeleně

24.11.2015

3. ročník konference k čisté mobilitě

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 se v Loučni konal třetí ročník Konference k čisté mobilitě, kterou uspořádalo Ministerstvo životního prostředí. Konference čisté mobility se zaměřila zejména na podporu alternativních pohonů v automobilové dopravě a zúčastnili se jí přednášející z ministerstev životního

05.11.2015

Povinnost obcí zajistit cvičné plochy pro zkoušky řidičů motocyklů od 1.11.2015

Dne 1. listopadu nabyla účinnost novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,

03.11.2015

Prezentace z konference „Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy či na výstavbu cyklostezek“.

Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Asociací měst pro cyklisty uspořádalo pro žadatele o příspěvek ze SFDI dne 23. října 2015 v prostorách Ministerstva dopravy konferenci „Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy či na výstavbu cyklostezek“

26.10.2015

Nový dotační titul MMR na opravy místních komunikací bude vyhlášen 1. 11. 2015!

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 1. 11. 2015 vyhlásí výzvu pro dotační titul PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. K tomuto dni budou zveřejněny i Zásady podprogramu na www.mmr.cz . Dotační titul se týká obcí do 3000 obyvatel, celková alokace je 200 mil

16.10.2015

Lidský život jako daň za úspory na nepravém místě

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení zveřejnila tiskovou zprávu, ve které přináší informace o kvalitě osvětlení průjezdních úseků silnic a jeho vlivu na nehodovost na silnicích. Byly prověřeny další nehodové úseky v 8 obcích. Dosud bylo prověřeno celkem 29 lokalit, na kterých se následky dopravních

10.09.2015

Proč obce nakupují tmu?

Zástupci Svazu se 2. září 2015 zúčastnili jednání pracovní skupiny Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která se zabývá vlivem nekvalitního veřejného osvětlení na dopravní nehodovost a osvětlením dopravního prostoru. Kvalitní osvětlení respektující závazné normy ČSN EN 13201 může zachránit i lidský život

01.09.2015

Budou se zápisy do registru silničních vozidel provádět na jakémkoliv ORP?

Ministerstvo dopravy pustilo do připomínkového řízení novelu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „zákon“). Hlavní změnou je navrhované rozvolnění místní příslušnosti při provádění zápisu do registru silničních vozidel, což v podstatě znamená,

19.06.2015

Kraje dostaly od státu na opravy silnic víc jak 4 mld. Kč.

Na opravy státních i krajských komunikací uvolnil letos stát velké množství finančních prostředků. Na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích prvních tříd se odehraje téměř 300 stavebních akcí za téměř šest mld. korun. Další řadu rekonstrukcí plánují kraje díky mimořádné státní podpoře ve výši čtyř mld

18.05.2015

Evropská vize čistší dopravy aneb co bude ovlivňovat městskou dopravu v budoucnosti?

Evropská komise v návaznosti na „Bílou knihu dopravy z roku 2011“ vypracovala „Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“. Hlavním cílem plánu je bezpečná mobilita pro občany za využití čistších

16.04.2015

Světový týden bezpečnosti na silnicích

Na bezpečnost dětí v silničním provozu se zaměřuje již třetí Světový týden bezpečnosti silničního provozu. Vyhlášen je na 4. až 10. května. Zapojit se mohou všichni včetně měst a obcí.

24.02.2015

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO na rok 2015

ŠKODA AUTO vyhlásila grantové programy na rok 2015 na podporu regionů, kde má závody - zejména jde o Mladou Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí. Celkem jde o osm regionálních grantových programů s alokací více než 5,2 milionů korun. 

09.12.2014

Kraje a obce budou moci nově regulovat ceny za odstavení vozidel veřejné dopravy

Od 1. ledna 2015 se rozšíří seznam zboží, pro která mohou maximální ceny stanovit kraje a obce. A to o položku cena za užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel. 

26.11.2014

Ministerstvo dopravy informuje Svaz o údržbě zeleně podél komunikací

Svaz měst a obcí se obrátil na Ministerstvo dopravy s problémem, který řeší řada obcí napříč republikou. Týká se údržby zeleně poblíž komunikací. Zajišťují ji obce, i když nejde o jejich majetek. Podle ministerstva to tak má být, protože se jedná o veřejné prostranství. (Foto: dan / FreeDigitalPhotos.net)