06.12.2015

Péči o zeleň v průjezdních úsecích obcí budou od nové roku dělat vlastníci pozemků.

Až doposud byly obce povinny v průjezdních úsecích obcí udržovat silničí zeleň i když nebyly vlastníky pozemků, na kterých se zeleň nacházela. Novela zákona platná od nového roku dala do souladu povinnost vlastníka komunikace k údržbě silniční vegetace. Kdo vlastní, ten se také stará. Údržba zeleně

Až doposud byly obce povinny v průjezdních úsecích obcí udržovat silničí zeleň i když nebyly vlastníky pozemků, na kterých se zeleň nacházela. Novela zákona platná od nového roku dala do souladu povinnost vlastníka komunikace k údržbě silniční vegetace.

Kdo vlastní, ten se také stará.

Údržba zeleně podél komunikací v průjezdním úseku obce působila obcím značné problémy, a to zejména těm malým, které nemají potřebnou techniku, a jsou nuceni pečovat o pozemky, které nejsou v jejich vlastnictví. Tato povinnost je obcím přisuzována i na základě řady judikátů (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7A 46/2001 ), které takovéto plochy podél silnic vnímají jako veřejná prostranství, o něž jsou obce povinny se starat. Aby mohl být na tuto problematiku změněn názor, bylo třeba upravit zákon a to tak, aby se i v intravilánu obce o silniční vegetaci podél komunikací staral vlastník komunikace.

Po zrušení slova „silniční vegetace“ v § 14 odst. 1, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, by mělo být při údržbě zeleně postupováno dle obecného ustanovení § 13, písm. d), který říká, že příslušenstvím dálnic, silnic a místních komunikací je silniční vegetace. To před novelou platilo pouze pro extravilán a po zrušení slova „silniční vegetace“ by platil obecný § 13 i na průjezdní úsek v obci a tudíž by se povinnost údržby měla sejmout z obcí a převést na vlastníka komunikace.