Členský příspěvek

Důležité informace k členským příspěvkům SMO ČR.

Na zasedání XVI. mimořádného Sněmu Svazu dne 7. září 2018 v Praze byla schválena nová struktura členských příspěvků s 2% valorizační doložkou platnou od roku 2020. Jejich výši pro rok 2024 najdete níže.

Členský příspěvek je stanoven dvousložkově, a to z pevné a variabilní části.

  • Výše pevné části členského příspěvku je pro člena Komory obcí (obce a městyse) 2.200,- Kč, člena Komory měst 5.000,- Kč a pro člena Komory statutárních měst 10.000,- Kč.
  • Variabilní část členského příspěvku je každý kalendářní rok počínaje rokem 2020 valorizována o 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Členský příspěvek pro člena na rok 2024

  Variabilní část Pevná část
Komory obcí  3,30 Kč za obyvatele 2 200,- Kč 
Komory měst   3,30 Kč za obyvatele 5 000,- Kč 
Komory statutárních měst vyjma hlavního města Prahy   3,30 Kč za obyvatele 10 000,- Kč   
Hlavní město Praha  2,65 Kč za obyvatele 10 000,- Kč 

Pro výpočet členského příspěvku při vstupu do Svazu čerpáme údaj uvedený v přihlášce. Pro výpočet členského příspěvku v dalších letech vycházíme z údajů Českého statistického úřadu k 1. lednu roku předchozího (tzn. v případě členského příspěvku pro rok 2024 z údajů k 1. 1. 2023). V případě, že člen vstoupí do Svazu v průběhu kalendářního roku, bude mu členský příspěvek krácen v návaznosti na zbývající čtvrtletí, po které bude členem Svazu měst a obcí ČR (výše členského příspěvku závisí na vstupu obce/města do Svazu – vyplývá ze Stanov - člen Svazu, kterému vznikne členství v průběhu roku, zaplatí pouze poměrnou část ročního členského příspěvku ve výši 1/4 ročního členského příspěvku za každé započaté kalendářní čtvrtletí ode dne vzniku členství ve Svazu)

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníka Kanceláře Svazu:

Ivana Vašíčková (tel. 234 709 732, mobil 730 513 203, e-mail vasickova@smocr.cz).