Komise pro venkov, zemědělství a lesnictví

Komise (dříve pracovní skupina) pro venkov, zemědělství a lesnictví vznikla na základě řady podnětů z členské základny. Jsou v ní zastoupena i některá statutární města, jako např. Olomouc či Ostrava. Problémy venkova jsou různorodé, je nutno brát ohled na diverzitu území. Komise si vzala za cíl palčivé problémy zmapovat, definovat si cíle a věnovat se jejich řešení. Kromě toho právě probíhá příprava budoucí Společné zemědělské politiky na národní úrovni a je nutné, aby tento zásadní dokument, zohledňoval perspektivu a potřeby samospráv. Činnost Komise naváže na dlouhodobé postoje a priority Svazu, jako jsou podpora udržitelného rozvoje venkovských oblastí, a bude se věnovat také dlouhodobým strategiím dotýkajícím se venkovských oblastí, zemědělství a lesnictví na úrovni národní i evropské. Na prvním jednání PS byly pro následující období odhlasovány tyto priority, které platí i nadále pro navazující Komisi: Priorita 1: Podpora udržitelného rozvoje venkovských oblastí Priorita 2: Prosazování zájmů samospráv v přípravě a nastavení Společné zemědělské politiky Priorita 3: Řešení dopadů zemědělské činnosti na krajinu a obecní infrastrukturu

Ing. Barbora Láníčková

Předseda: Karel Rejchrt, starosta obce Božanov, 491 528 121, starosta@obecbozanov.cz

 

 

 

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...