26.07.2021

Aktuální informace k přípravě vysokorychlostních tratí (VRT)

O nových vysokorychlostních tratích (VRT) se v Česku řadu let pouze mluvilo. Správa železnic společně se státem ale v posledních letech přípravu zintenzivnila. Přinášíme ve spolupráci se Správou železnic hlavní informace o nových drahách, jejichž výstavbu plánují železničáři zahájit už v roce 2025.

Správa železnic na přípravě nových tratí spolupracuje s francouzskými státními drahami (SNCF), od kterých získala potřebné know-how. Právě francouzští železničáři využívají vysokorychlostní železnice především pro osobní dopravu. Podobně tomu bude i u nás. Volnou kapacitu současné sítě využijí nákladní nebo regionální vlaky, pro které v některých částech Česka už není místo. Osobní doprava na stávajících železnicích tak může zaznamenat další rozvoj a zlepšit dopravní obslužnost regionů.

VRT ale neopomíjí ani regiony samotné. Díky propojením nové železnice s tou stávající bude možné, aby rychlé spoje přejížděly mezi sítěmi. Vlak jedoucí z Prahy tak může sjet například ve Světlé nad Sázavou a obsloužit Havlíčkův Brod a Přibyslav, aby se později znovu připojil na VRT a cestující dovezl na hlavní nádraží v Brně. Podobná propojení, která umožní přejíždění mezi novou a starou sítí, plánují železničáři i v dalších regionech. Vysokorychlostní železnice tak nebude sloužit pouze pro vlaky s rychlostí až 320 km/h, ale také třeba pro meziregionální spoje.

Vysokorychlostní tratě jsou pro Česko zásadní příležitostí, protože zkrácení jízdních dob mezi ekonomickými centry umožní další rozvoj krajů. Obyvatelé budou moci denně dojíždět za prací nebo vzděláním do míst, které byly dříve veřejnou dopravou špatně dostupné. Stát si od toho slibuje zastavení vylidňování regionů a zvýšení jejich atraktivity. A to i pro turisty. Nezanedbatelným faktem je i přiblížení evropských měst, které mohou nabídnout třeba nové pracovní příležitosti.

Česká republika je hustě obydleným územím s řadou chráněných míst. Nové tratě ale mají zásadní technické omezení. Aby na nich vlaky mohly dosáhnout vysokých rychlostí, musí být vedeny v krajině příměji, než dráhy, které u nás známe dnes. VRT ovšem železničáři navrhují tak, aby se co nejvíce vyhnuly menším obcím, městům a dalším citlivým místům. Tam, kde to není možné, počítá Správa železnic s různými opatřeními, která ochrání životní prostředí a zachovají prostupnost krajiny pro obyvatele i zvířata. VRT je novostavba, pro kterou platí například striktní protihlukové limity. Ty železničáři musí beze zbytku splnit. Dopad na životní prostředí je stejně jako u dalších staveb posuzován hned několikrát v obecně známých procesech SEA a EIA.

Velkým tématem je samozřejmě i zábor půdy, na které jsou VRT plánovány. Na rozdíl od dálnic jsou nové tratě až o polovinu užší než čtyřproudá dálnice. Správa železnic předpokládá, že průměrná šířka tratě bude zhruba 11 metrů, což nevylučuje zemědělskou činnost v její blízkosti. Výška zařízení na VRT by pak neměla být vyšší než u současných tratí, tedy kolem 6 až 7 metrů. Právě díky francouzskému know-how je zábor výrazně nižší. Důvodem je menší počet umělých staveb, mostů nebo tunelů, které by byly potřeba pro smíšený provoz, tedy současně osobních i nákladních vlaků. Přesto i takové úseky železničáři u nás plánují, a to pro odlehčení silně vytížených koridorů v údolí řeky Labe.

VRT mapa

DOPORUČENÍ PRO SAMOSPRÁVY

Cesta od příprav k hotovým tratím je dlouhá a složitá. Zahrnuje samotné projektování tratí, projednávání v regionech nebo územní a stavební řízení. Svaz společně se Správou železnic připravil manuál, který může samosprávám pomoci se zapojením do přípravy VRT.

Připomínky v předstihu
Ještě před zahájením prací na dokumentacích pro územní rozhodnutí (DÚR) nabízí Správa železnic obcím vznesení připomínek, které se týkají následujících témat:
- potřeba protihlukových opatření v konkrétních lokalitách,
- opatření na zachování krajinného rázu (např. vysazení stromořadí),
- zajištění průchodnosti krajiny včetně náhradních tras pro obyvatele a zvířata.
Projektanti následně mohou některé z těchto připomínek přímo zapracovat do připravované dokumentace, což usnadní následný legislativní proces. Záležet bude na technických možnostech v daném úseku. Aktivním přístupem lze ovšem již teď docílit jistých zlepšení projektu VRT. Případné připomínky je možné zasílat na e-mail: vrt@spravazeleznic.cz.

Legislativní proces
V současné době již v některých regionech probíhá aktualizace Zásad územního rozvoje kraje (ZÚR), kde se projednání účastní mimo jiné obce. Proces SEA (strategické posouzení vlivů na životní prostředí) je součástí aktualizace ZÚR. Stavbu posoudí také proces EIA (projektové posouzení vlivů na životní prostředí). Do jeho konzultativní části je opět přizvána veřejnost, která se může vyjádřit k samotnému zámě- ru i dokumentacím. Posouzení EIA je podmínkou pro získání územního rozhodnutí. V územním řízení mohou dotčené obce podávat námitky, které vypořádá příslušný sta- vební úřad. Připomínky pak mohou podávat i jednotlivci z řad veřejnosti. I s těmi se úřad musí vypořádat. Samosprávy a dotčená veřejnost jsou pak nedílnou součástí stavebního řízení, kde mohou opět uplatnit své případné námitky.

V jaké fází je příprava vysokorychlostní železnice právě u vás?
Veškeré informace zveřejňuje Správa železnic na svých webových stránkách www.spravazeleznic.cz/vrt. K dispozici jsou tam veškeré v současné době dostupné dokumenty, jako například studie proveditelnosti nebo mapy. Právě studie proveditel- nosti ale mohou železničáři zveřejnit až po jejich schválení Ministerstvem dopravy.

Připravili Jan Nevola, Správa železnic, a Martin Pikous, Legislativní a právní sekce SMO ČR.