07.07.2016

Výsledky průzkumu – zájem obcí II. typu provádět agendu SSÚ.

V tomto článku se dočtete další podrobnější informace k již zveřejněnému článku ze dne 22. června 2016 s názvem „Změna zákona o pozemních komunikacích je ve Sněmovně - ST 838“. Dne 14. června 2016 byl ve Sněmovně podán poslanecký návrh změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

V tomto článku se dočtete další podrobnější informace k již zveřejněnému článku ze dne 22. června 2016 s názvem „Změna zákona o pozemních komunikacích je ve Sněmovně - ST 838“.

Dne 14. června 2016 byl ve Sněmovně podán poslanecký návrh změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk č. 838. Navrhovatel navrhl Sněmovně projednávání návrhu zákona ve zkrácené lhůtě tedy tak, aby s ním mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení. Svaz o otevření legislativního procesu dlouhodobě usiloval a spolu s Ministerstvem dopravy připravil návrh změny zákona o pozemních komunikacích, tak aby byly vyřešeny dva hlavní problémy, které novela účinná od 31. 12. 2016 obcím přinesla.

Od ledna 2016 není možné podélně umísťovat vedení technické infrastruktury, např. kanalizace v zastavěném a zastavitelném území do tělesa pozemních komunikací - dálnic a silnic I., II. a III. třídy, vyjma místních komunikací. To způsobuje obcím veliké problémy, jelikož mnohé již mají připravené projekty v řádu statisíců až milionů korun a stavební úřady jim nevydají povolení díky chybné formulaci v zákoně. Druhým problémem je převedení působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na všechny obce. Před novelou zákona tuto agendu vykonávaly „orpéčka“ - obce III. typu, od ledna ji vykonávají všechny obce bez rozdílu. Zejména obce I. typu nemají dostatečné odborné zázemí k výkonu této agendy a řeší ji většinou zřízením veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí. Za jednotlivé úkony však platí značné prostředky a proto agendu vykonávat nechtějí. Naproti tomu obce II. typu změnu přivítaly a některé z nich by byly rády, kdyby jim tato agenda zůstala. Aby Svaz zjistil zájem dvojkových obcí o vykonávání agendy speciálního stavebního úřadu a rovněž zjistil názor ostatních obcí (I a III. typu), rozeslal na konci května všem obcím dotazníky. Dotazníky byly rozděleny dle typu obce.

Na dotazník odpovědělo 20 % obcí I. typu, 47 % obcí II. typu a 45 % obcí III. typu. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že obce I. a III. typu preferují spíše návrat pouze na obce III. typu, byť nelze zanedbat ani názor, že by to mohly dělat i „dvojky“ (cca ¼ respondentů, a to jak u odpovědí obcí I. tak i III. typu).

U obcí II. typu  převažuje požadavek na zachování agendy SSÚ - 64 % proti těm, které ji vykonávat nechtějí  - 36 %. To je ale z počtu těch obcí II. typu, které dotazník vyplnily.  Z obcí II. typu odpovědělo 85 z celkem 183 obcí (návratnost 47 %).  Pokud ale přepočítáme počet kladných odpovědí - 54 k celkovému počtu obcí II. typu, kterých je 183, tak nám vychází, že agendu SSÚ chce dělat 29,5 % obcí II. typu. Jen těžko lze odhadnout důvody, proč ostatní obce II. typu na dotazník neodpověděly. Návratnost 47 % u dotazníků je poměrně vysoká a lze předpokládat, že odpovídaly zejména ty obce, které o agendu SSÚ opravdu stojí anebo naopak ty obce, které jí skutečně dělat nechtějí. Vzhledem k celkovému počtu 183 dvojkových obcí je necelá jedna třetina obcí, které agendu dělat chtějí, výsledek spíše nepřesvědčivý.

Sněmovní tisk č. 838 navrhuje navrácení do stavu roku 2015, tzn. navrácení agendy SSÚ na obce III. typu. V současné době je tento materiál ve vládě, aby se k němu vyjádřila a poté by se měl vrátit zpátky do sněmovny. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo dopravy na přípravě návrhu změny zákona o pozemních komunikacích spolupracovalo, předpokládáme, že i vláda s návrhem vysloví souhlas.

Více informací k průběhu schvalování naleznete zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=838&CT1=0.