06.10.2021

Dotace MMR na obnovu místních komunikací

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. Součástí programu je i výzva Podpora obnovy místních komunikací.

DT 117d8220A – Podpora obnovy místních komunikací

V rámci výzvy budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
• všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
• místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
• dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Oprávněný žadatel o dotaci (dále jen „žadatel“) je obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce (nemusí však být přikládán jako příloha žádosti). 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Přípustné změny povrchů
• Původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk.
• Nový povrch: asfalt, beton, dlažba.

Uznatelné náklady: náklady související s realizací.

Neuznatelné náklady:
- vybudování nové místní komunikace,
- obnova místní komunikace poškozené živelní pohromou,
- obnova místní komunikace poškozené v důsledku odstraňování škody po živelné pohromě,
- obnova místní komunikace poškozené v důsledku těžby kalamitního kůrovcového dříví,
- obnova místní komunikace následující po stavebních pracích typu vybudování/obnova
kanalizace apod.,
- vybudování nebo obnova účelových komunikací,
- vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,
- vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
- svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto
vedení,
- parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství.

Důležité termíny: Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021 Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021

Více informací naleznete zde: 

1) Podpora obnovy a rozvoje venkova (obce do 3000 obyvatel) > https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

2) Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli > https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli

MMR

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj