05.11.2015

Povinnost obcí zajistit cvičné plochy pro zkoušky řidičů motocyklů od 1.11.2015

Dne 1. listopadu nabyla účinnost novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,

Dne 1. listopadu nabyla účinnost novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále je „vyhláška“).

Tato novela přinesla obcím, které zajišťují zkoušky řidičů motocyklů (obce s rozšířenou působností) nemalé komplikace, jelikož zavedla povinnost zajištění výstavby cvičných ploch pro výcvik a zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění. Vzhledem k tomu, že vyhláška byla uveřejněna ve Sbírce zákonů dne 9. října 2015, účinnost nabyla dne 1. listopadu 2015 a obce ani Svaz měst a obcí ČR nebyly ze strany Ministerstva dopravy ČR informovány (vyhláška nebyla poskytnuta Svazu ani k připomínkám), nebyly některé dotčené obce schopny nové povinnosti zajistit.

Na jednání zástupců Svazu měst a obcí ČR, Ministerstva dopravy, Profesního společenství autoškol České republiky, Asociace zkušebních komisařů autoškol a zástupců obcí dne 27. října 2015 bylo konstatováno, že vhodným řešením tohoto problému je zajištění finančních prostředků například v rámci dotačních titulů Státního fondu dopravní infrastruktury (dále je „SFDI“). O pomoc v této věci byl požádán ministr dopravy Ing. Dan Ťok. K překlenutí období, než budou vybudovány cvičné plochy, je třeba zajistit zkoušky řidičů motocyklů na obcích, které žádnou vhodnou plochou nedisponují.

Z výše uvedených důvodů žádáme obce o sdělení, zda disponují vhodnou asfaltovou plochou o rozměrech cca 10 x 130 m (rozměry nejsou dané vyhláškou, jsou spíše orientační), kterou by mohly nabídnout k dočasnému pronájmu obcím (ORP) pro provádění zkoušek řidičů motocyklů.

Vaše informace či nabídky prosím zasílejte Ing. Janě Chládkové, legislativně-právní oddělení, tel.: 734 316 477, 234 709 722, e-mail: chladkova@smocr.cz.

Děkujeme za spolupráci.