06.09.2022

Se zkouškami řidičů mohou pomoci vojenští zkušební komisaři

Stanovisko Vojenské policie

k výpomoci vojenských zkušebních komisařů řidičů při provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění.

Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice byla v roce 2021 Vojenská policie požádána Asociací autoškol ČR, z.s. a Svazem měst a obcí České republiky o výpomoc vojenských zkušebních komisařů při provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění u Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) u osob, které nejsou vojáky v činné službě.

Úkoly v oblasti provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění vojáků v činné službě u Vojenské policie v současné době zabezpečuje 21 vojenských zkušebních komisařů řidičů, kteří jsou držiteli průkazu zkušebního komisaře podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tito zkušební komisaři jsou za stanovených podmínek oprávněni provádět zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění i jiných osob než jsou vojáci v činné službě.

Na základě jednání s Asociací autoškol ČR, z.s. zastoupené předsedou Ing. Alešem Horčičkou a Vojenskou policií zastoupenou zástupcem náčelníka Vojenské policie plk. gšt. Ing. Jiřím Ročkem, byla v druhém pololetí roku 2021 a prvním pololetí roku 2022 provedena součinnost zkušebního komisaře – civilního zaměstnance Vojenské policie s několika ORP. Činnost zkušebního komisaře se osvědčila a byla velmi kladně hodnocena. Na jejím základě vznikl požadavek ze strany Asociace autoškol ČR, z.s. na rozšíření spolupráce v předmětné oblasti o zkušební komisaře vojáky v činné službě (vojenské policisty).

Po provedených jednáních Vojenská policie s další spoluprací v dané oblasti souhlasí za dodržení níže uvedených podmínek stanovených zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

a) v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb. a Metodiky SST MO k postupu služebních orgánů při udělování souhlasu s výdělečnou činností vojáků z povolání čj. MO 65164/2017- 542 ze dne 6. 4. 2017 může voják na základě písemného souhlasu služebního orgánu výjimečně vykonávat výdělečnou činnost, neovlivní-li tato činnost výkon jeho služby nebo jiný důležitý zájem služby. Souhlas s výše uvedenou činností vojáka vydá služební orgán na základě svého rozhodnutí pouze na omezenou dobu v rámci opatření stanovených vládou České republiky, nebo jiných závažných situací v oblasti provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění ORP;

b) zkušební komisař musí být v zaměstnaneckém poměru u příslušné ORP na základě Dohody o provedení práce na stanovené časové období, zpravidla na období kalendářního roku;

c) ORP zabezpečí zkušebnímu komisaři vydání elektronického podpisu a zašle na Ministerstvo dopravy České republiky změnovou sestavu, ve které uvede požadované údaje o zkušebním komisaři nově zařazeném na zkušebním místě příslušné ORP;

d) Ministerstvo dopravy České republiky na základě splněných bodů a) a b) vydá zkušebnímu komisaři razítko zkušebního komisaře se státním znakem podle přiděleného osobního čísla v průkazu zkušebního komisaře vydaného Ministerstvem dopravy a přidělí zkušebnímu komisaři přístupové údaje k přihlášení do e-testů na zkušební místo příslušného ORP (pro přihlášení do systému e-testů nelze využívat e-podpis s přihlašovacími údaji vojenského zkušebního komisaře). Činnost zkušebního komisaře je dobrovolná, veškeré administrativní úkony spojené s činností zkušebního komisaře jsou řešeny cestou ORP, která o případnou výpomoc na základě vzniklé mimořádné situace požádá.

V případě žádosti ORP a zájmu zkušebního komisaře je možné na základě souhlasu služebního orgánu vykonávat činnost zkušebního komisaře za úplatu za splnění výše uvedených podmínek, a to pouze v osobním volnu vojáka. Služební orgán může za podmínek stanovených v § 47 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, udělený souhlas písemně odvolat. Vojenské polici z činnosti zkušebního komisaře na základě smluvního vztahu s ORP nevzniká žádný závazek ani organizační opatření. Případný požadavek ORP na výpomoc bude koordinovat Svaz měst a obcí ČR.

Kontakt na zkušební komisaře zabezpečuje Odbor koordinace policejního výkonu Vojenské policie, mjr. Ing. Zdeněk Matyásek, tel. 973 215 847, 724 233 241, e-mail matyasekz@army.cz.

Koordinaci za Svaz měst a obcí České republiky provádí Mgr. Bc. Martin Pikous, tel. 234 709 716, 732 354 497, e-mail pikous@smocr.cz.