09.03.2018

Aktuální informace k vydávání řidičských průkazů od 1. 7. 2018

Dopisem náměstka ministra dopravy z listopadu 2017 byly obce s rozšířenou působností informovány o projektu „Digitalizace a rozvolnění“, který spočívá především v novém způsobu pořizování a zpracování fotografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz.

Dopisem náměstka ministra dopravy z listopadu 2017 byly obce s rozšířenou působností informovány o projektu „Digitalizace a rozvolnění“, který spočívá především v novém způsobu pořizování a zpracování fotografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče či kartu řidiče, ale také v tom, že žadatelé budou mít možnost navštívit kterékoliv pracoviště obcí s rozšířenou působností bez ohledu na své trvalé bydliště. To vše je v návaznosti na zákon č.  199/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Celý projekt se spustí 1. července 2018.

Vedením a koordinací činností projektu byl pověřen státní podnik Cendis. Dle dostupných informací zaměstnanci státního podniku Cendis objíždí postupně všechny obce s rozšířenou působností s aktuálními informacemi. Současně došlo ke změně, pokud se týká zajištění vybavení pro pořízení fotografie a podpisu. Zařízení pro pořízení fotografií a podpisů zajistí Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím státního podniku Cendis. V dřívější fázi projektu se pomýšlelo na variantu, že pořízení a následná správa a údržba potřebného hardwaru budou zcela na straně obcí s rozšířenou působností. Během provozu po spuštění systému bude státní podnik Cendis odpovědný za provoz a podporu softwaru a hardwaru nutných pro pořízení digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu. Odpovědnost za přípravu a úpravy pracovišť agendy řidičů na základě informací uvedených zde je na straně každé obce s rozšířenou působností. Obdobně je nutné pro bezzávadový provoz systému zajistit potřebné IT vybavení s doporučenou konfigurací uvedenou v sekci IT problematika – konfigurace PC. Náklady s případnými úpravami a vybavením nese každá obec s rozšířenou působností. Tyto náklady budou ORP kompenzovány nárůstem poplatků souvisejících s předmětnou zákonnou úpravou. Veškeré informace je možné nalézt zde.

                                                                                                                                                                                                     Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce