31.10.2016

Jak omezit v obci tranzitní nákladní dopravu – metodika ministerstva dopravy

Novým paragrafem v zákoně o pozemních komunikacích se zavádí pravidla pro omezování tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy. Využijte metodickou příručku Ministerstva dopravy, která poskytuje ucelený návod pro aplikaci tohoto ustanovení v praxi.

Zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který je účinný od 31. 12. 2015 vnesl do zákona o pozemních komunikacích nový § 24a, který zavádí pravidla pro omezování tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy. Ministerstvo dopravy zpracovalo metodickou příručku, která poskytuje ucelený návod pro aplikaci tohoto ustanovení v praxi.

Na základě nového paragrafu § 24a lze na silnici II. a III. třídy zakázat nebo omezit tranzitní nákladní dopravu prováděnou nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž největší povolená hmotnost činí 12 tun a více, a to stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu. Stanovení lze vydat pouze za podmínky, že je možné využít jinou vhodnou trasu, za takovou trasu se ovšem považuje i trasa vedoucí po pozemní komunikaci podléhající zpoplatnění.

Zákon dále definuje, co se nepovažuje za tranzitní nákladní dopravu. Za tu se nepovažuje:

·        užití pozemní komunikace nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo bydliště dopravce nebo bydliště řidiče.

·      ani užití takto označené silnice složkami integrovaného záchranného systému a její užití nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil jiného státu.

Tato vyhláška zavedla v dopravním značení dvě novinky.

·        První novinkou je možnost uvádět celkovou hmotnost nákladního vozidla přímo do dopravní značky B 4 „Zákaz vjezdu nákladních vozidel“.

·       Druhou novinkou je zavedení zvláštní dodatkové tabulky E 14 „Tranzit“, která omezuje platnost dopravní značky pro tranzitní dopravu. V návaznosti na ustanovení § 24a omezuje tato dodatková tabulka platnost značky, pod níž je umístěna, na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.

Stanovení místní úpravy provozu provádějí příslušné správní orgány opatřením obecné povahy. Více informací naleznete v metodice, která je zde ke stažení.