02.02.2016

Technická infrastruktura nemůže být umísťována v intravilánu obcí do tělesa silnic I., II. a III. třídy a dálnic - říká novela ZOPK

V souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která nabyla účinnost 31. 12. 2015, byl zaznamenán další závažný nedostatek, který způsobí obcím značné problémy. Jedná se o podélné umísťování vedení technické infrastruktury v pozemních komunikacích – změna § 36 odst

V souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která nabyla účinnost 31. 12. 2015, byl zaznamenán další závažný nedostatek, který způsobí obcím značné problémy. Jedná se o podélné umísťování vedení technické infrastruktury v pozemních komunikacích – změna § 36 odst. 4 novely ZOPK. Již dříve jsme řešili změnu agendy výkonu působnosti speciálních stavebních úřadů pro místní komunikace - změna § 40 odst. 4 ZOPK, kdy v  průběhu legislativního procesu nějakým nedopatřením vypadlo v § 40 odst. 4 zákona slůvko „místních komunikací“ a nyní mají všechny obce včetně obcí I. typu povinnost vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

Nyní bylo zjištěno, že na základě změny § 36 odst. 4 schválené novely zákona, nebude moci být v zastavěném a zastavitelném území podélně umísťováno v silnicích  I., II. a III. tříd (vyjma místních komunikací) a také dálnic podélné vedení technické infrastruktury.

Na základě schválených pozměňovacích návrhu Senátu (usnesení Senátu č. 143) je v § 36 odst. 4 uvedeno: „V zastavěném a zastavitelném území obce mohou být v místních komunikacích podélně umisťována vedení technické infrastruktury.“

To jinými slovy znamená, že vedení technické infrastruktury (např. kanalizace) nesmí být v zastavěném a zastavitelném území podélně uloženo v silnicích I., II. a III. tříd (vyjma místních komunikací) a dálnic. Obce tak nemohou realizovat například kanalizaci, jelikož nelze jít pouze v místních komunikacích. V některých případech jiné řešení, než položit vedení TI do tělesa silnice např. II. či III. třídy ve vlastnictví kraje, prostě neexistuje. Obce investovaly značné prostředky do projektových dokumentacích a nyní jim stavební úřad nevydá stavební povolení s odkazem na § 36, odst. 4 ZOPK. Obce nebudou tím pádem moci využít ani dotační prostředky např. ze SFŽP a dalších programů na realizaci svých rozvojových záměrů. Dle vyjádření Ministerstva dopravy není v současné době jiná možnost, než legislativní změna. Tato změna však musí být učiněna v co možná nejkratší době, tak aby obce nepřicházely o možnost čerpání prostředků z evropských fondů a neplýtvaly peníze na projekty tzv. „do šuplíku“.

Z tohoto důvodu Svaz vyvíjí aktivitu směrem k našim zákonodárcům, aby našli způsob nejrychlejšího řešení závažných nedostatků v novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tak aby obce nepřicházely zbytečně o peníze a také o možnost dalšího rozvoje a čerpání dotačních prostředků a aby došlo k navrácení agendy speciálního stavebního úřadu na obce III. typu, tak jak tomu bylo před novelou zákona o pozemních komunikacích.