02.08.2018

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti a pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek pro rok 2019

Státní fond dopravní infrastruktury schválil Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019.

Dne 26. června 2018 byla Výborem Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI") schválena Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace (dále jen „bezpečnost") a Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019 (dále jen „cyklostezky"), která jsou zveřejněna na webu www.sfdi.cz (https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/)

Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých, došlo k různým změnám, přičemž mezi nejvýznamnější patří:

  • změna termínu pro předkládání žádostí, který byl nově stanoven na 15. listopadu 2018 pro bezpečnost a na 20. listopadu 2018 pro cyklostezky pro možnost plného využití stavební sezóny roku 2019;
  • vzhledem ke skutečnosti, že termín pro předkládání žádostí byl nyní nově posunut již na závěr letošního roku, a žadatelé tak nemusí mít v době podání žádosti schválený rozpočet obce na rok 2019, je v takovém případě žadateli umožněno prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků předložit dodatečně, nejpozději však do 15. února 2019 pro cyklostezky a nejdéle do 28. února 2019 pro bezpečnost;
  • pro případy sloučeného řízení, v návaznosti na novelu stavebního zákona, byla doplněna možnost dokládání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11);
  • možnost pozdějšího doložení dokladu v případě, že příslušné rozhodnutí povolující stavbu nebo jiný doklad nahrazující stavební povolení do doby termínu pro podání žádostí nenabude právní moci. Pravidla umožňují dodatečné doložení nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle také do 15. února 2019 pro cyklostezky a nejdéle do 28. února 2019 pro bezpečnost;
  • Možnost doložení neověřené projektové dokumentace. Pokud žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. Čestné prohlášení nyní nahrazuje dříve požadované kopie čelních stran. Změna požadavku reaguje na možnost nově dokládat pravomocné stavební povolení nebo jiný obdobný doklad povolující stavbu dodatečně;
  • Je doplněna nová podmínka pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI: podmínkou nyní také je, aby na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy ani na financovaném objektu nebylo žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

 

Zdroj: SFDI