04.02.2022

Oznámení k osvobození vozidel od dálničních poplatků

Sdílíme informace SFDI k institutu osvobození od úhrady časového poplatku dle §20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1. 1. 2021 (dále jen „Zákon“), zejména pak k jeho podání v hromadné formě. V příloze naleznete jak samotný list pro vyplnění hromadných Oznámení o osvobození, tak instrukce pro vyplnění včetně příkladů.

Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace např. vozidla IZS, obecní a městské policie, hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů, vozidel domovů pro osoby zdravotně postižené aj. (§ 20a).

V příloze naleznete jak samotný list pro vyplnění hromadných Oznámení o osvobození, tak instrukce pro vyplnění včetně příkladů. V souladu se Zákonem §21b „Zaznamenávání osvobození vozidel od časového zpoplatnění“ musí být Oznámení o osvobození dle přiloženého .PDF formuláře podepsáno provozovatelem vozidla, případně jím pověřenou osobou na základě plné moci udělené provozovatelem vozidla opatřené jeho úředně ověřeným podpisem, liší-li se osoba provozovatele a oznamovatele.

Zároveň SFDI upozorňuje na nejčastější chyby při oznámení: 
- V těch případech, kdy podepisuje formulář Oznámení o osvobození oznamovatel v listinné podobě, není možné takové oznámení zaslat prostřednictvím datové schránky v podobě prostého scanu – zde je nutné zajistit autorizovanou konverzi, která jediná zajišťuje soulad listinného dokumentu se zasílanou elektronickou verzí a je podložena doložkou autorizované konverze opatřenou číslem konverze a kvalifikovaným elektronickým podpisem včetně otisku kvalifikovaného elektronického časového razítka.
- V těch případech, kdy je oznamovatelem fyzická osoba, která jedná za orgán veřejné moci (veřejnoprávní podepisující), je v souladu s eIDAS (nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce a zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) zapotřebí připojit k dokumentu kvalifikovaný elektronický podpis této osoby včetně kvalifikovaného elektronického časového razítka. Samotné podání datovou schránkou nelze v tomto případě na rozdíl od podání fyzických osob nebo jiných právnických osob považovat za podpis.
- Datová schránka určená k přímému zpracování oznámení osvobození je ws5mh9w - při zaslání do standardní datové schránky SFDI musí docházet k přeposílání a tím k prodloužení lhůt zpracování.

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na e-mail: info@edalnice.cz, případně na telefon: +420 222 266 757.