26.10.2015

Nový dotační titul MMR na opravy místních komunikací bude vyhlášen 1. 11. 2015!

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 1. 11. 2015 vyhlásí výzvu pro dotační titul PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. K tomuto dni budou zveřejněny i Zásady podprogramu na www.mmr.cz . Dotační titul se týká obcí do 3000 obyvatel, celková alokace je 200 mil

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 1. 11. 2015 vyhlásí výzvu pro dotační titul PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. K tomuto dni budou zveřejněny i Zásady podprogramu na www.mmr.cz .

Dotační titul se týká obcí do 3000 obyvatel, celková alokace je 200 mil. Kč.

Dotace by měla být max. 1 mil. Kč a měla by dosahovat max. 50 % uznatelných nákladů.

Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:

-        všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,

-          místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky,

-          galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení,

-          jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci,

-          veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací.

Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků.

Mezi výše uvedený majetek nepatří inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení. Dále sem nepatří reklamní zařízení a reklamní poutače.

Na výše uvedeném majetku nesmí obce vykonávat hospodářskou činnost. Na majetek, který slouží hospodářské činnosti, se vztahuje zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahu v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

Povinné přílohy k žádosti:

-         doklad o vlastnictví majetku,

-          předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek,

-        podrobná fotodokumentace poškozeného majetku uložená na CD. Vyžaduje se celkový pohled (na každých 200 m délky min. jeden snímek) s případnými detailními snímky poškození. Celkový snímek se pořizuje pokud možno se záchytnými body (značení komunikací, sloupy osvětlení, ploty domů aj.). Snímky se pořizují za denního světla a přiměřené viditelnosti,

-    u akcí stavebního charakteru  - části projektové dokumentace (průvodní zpráva, technická zpráva, situace stavby atp.), dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (např. ohláška stavebnímu úřadu, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva atd.)

-          Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací (prohlášením statutárního zástupce, volnou formou).

Více informací naleznete po vyhlášení výzvy na stránkách MMR ČR www.mmr.cz