16.07.2020

SFDI poskytne obcím příspěvky na odstranění škod způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020 na dopravní infrastruktuře

Státní fond dopravní infrastruktury uvolnil celkem 250 milionů Kč na financování odstranění škod způsobených povodní a záplavou na dopravní infrastruktuře v červnu nebo červenci v roce 2020 až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů. Žádosti mohou předkládat obce či jejich organizační složky do 31. srpna 2020.

Výbor SFDI na svém zasedání dne 29. června 2020 schválil „Pravidla pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020 obcím k financování odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020“ (dále jen „Pravidla), na základě kterých je možné financovat odstranění škod způsobených povodní a záplavou na dopravní infrastruktuře v červnu nebo červenci v roce 2020 až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů schválené akce. Celkem je k dispozici 250 milionů Kč.

Předmětem financování jsou opravy nebo rekonstrukce cyklistických stezek, chodníků (nacházející se u silnice I., II. nebo III. třídy), přechodů pro chodce vč. jeho nasvětlení nebo světelného signalizačního zařízení, nástupišť autobusových zastávek, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky nebo rekonstrukce nebo opravy lávek, mostů, podchodů nebo nadchodů v místě křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. 

Žádosti mohou předkládat obce či jejich organizační složky ve velmi zjednodušené elektronické formě – pouze vyplněný průvodní list žádosti a fotodokumentace povodní či záplavou poškozené dopravní infrastruktury v termínu do 31. srpna 2020. Podrobné informace naleznete zde: www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/povodne-2020/