09.02.2021

Oznamování o osvobození od úhrady časového poplatku

Vyvarujte se nejčastějších chyb při oznámení osvobození od úhrady časového poplatku, zejména při podání v hromadné formě. Přinášíme upřesnění Státního fondu dopravní infrastruktury včetně potřebných dokumentů.

Již v předešlém článku jsme vás informovali o možnosti osvobození od úhrady časového poplatku (dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a jeho možném podání v hromadné formě. Jedná se zejména o vozidla do 3,5 tuny jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem "HASIČI", obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“. Na základě sdělení Státního fondu dopravní infrastruktury si dovolujeme upozornit na nejčastější chyby, ke kterým v rámci oznamování osvobození dochází a poukázat na doporučení, jak se těmto chybám vyvarovat. Jedná se především o nesprávné použití kvalifikovaných elektronických podpisů a (nepoužití) časových razítek:

  • V těch případech, kdy podepisuje formulář Oznámení o osvobození oznamovatel v listinné podobě, není možné takové oznámení zaslat prostřednictvím datové schránky v podobě prostého scanu – zde je nutné zajistit autorizovanou konverzi, která jediná zajišťuje soulad listinného dokumentu se zasílanou elektronickou verzí a je podložena doložkou autorizované konverze opatřenou číslem konverze a kvalifikovaným elektronickým podpisem včetně otisku kvalifikovaného elektronického časového razítka.
  • V těch případech, kdy je oznamovatelem fyzická osoba, která jedná za orgán veřejné moci (veřejnoprávní podepisující), je v souladu s eIDAS (nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce a zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) zapotřebí připojit k dokumentu kvalifikovaný elektronický podpis této osoby včetně kvalifikovaného elektronického časového razítka. Samotné podání datovou schránkou nelze v tomto případě na rozdíl od podání fyzických osob nebo jiných právnických osob považovat za podpis.
  • Datová schránka určená k přímému zpracování oznámení osvobození je ws5mh9w - při zaslání do standardní datové schránky SFDI musí docházet k přeposílání a tím k prodloužení lhůt zpracování.

V příloze naleznete již dříve zveřejněný list pro vyplnění hromadných Oznámení o osvobození spolu s instrukcemi pro vyplnění včetně příkladů.

V souladu se Zákonem §21b „Zaznamenávání osvobození vozidel od časového zpoplatnění“ musí být Oznámení o osvobození dle přiloženého PDF formuláře podepsáno provozovatelem vozidla, případně jím pověřenou osobou na základě plné moci udělené provozovatelem vozidla opatřené jeho úředně ověřeným podpisem, liší-li se osoba provozovatele a oznamovatele.

V případě nejasností se prosím obracejte na e-mail: info@edalnice.cz, případně na telefon: +420 222 266 757.