Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak.

29.03.2011

Vazba mezi provozovaným hazardem a územím musí zůstat zachována

Už v příštím týdnu bude rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny projednávat stávající návrhy novely loterijního zákona. Svaz měst a obcí ČR si uvědomuje důležitost konsensu mezi obcemi, zákonodárci napříč politickým spektrem, ministerstvem financí i provozovateli. V případě neshody a tedy neschválení žádného z návrhů hrozí zachování stávajícího stavu, který je pro obce a jejich obyvatele dlouhodobě neuspokojivý. Ve snaze nalézt společné řešení uspořádal proto Svaz v pořadí již druhý kulatý stůl, ke kterému opět zasedli starostové a primátoři, poslanci, senátoři, představitelé Ministerstva financí ČR i zástupci herního průmyslu. 

09.03.2011

Shoda mezi obcemi, zákonodárci a provozovateli hazardních her: Regulace hazardu patří do rukou obcí

Hazardní hry a jejich negativní sociální, ekonomické a bezpečnostní dopady jsou pro města obce stále větším problémem. Současný stav, kdy samosprávy jsou proti nárůstu některých druhů hazardních her zcela bezbranné, je nutné v co možná nejkratší době změnit. Svaz měst a obcí ČR proto na dnešek svolal unikátní setkání, na kterém poprvé zasedli ke společnému jednacímu stolu starostové a primátoři, poslanci a senátoři různých politických stran, představitelé Ministerstva financí ČR, ale i zástupci herního průmyslu. Jednalo se o jednotlivých návrzích na změnu právní úpravy regulace hazardu a o způsobu a míře jeho zpoplatnění. Cílem bylo najít takové řešení, které by bylo uspokojivé nejen pro obce, ale i pro provozovatele hazardních her.  

21.02.2011

Memorandum o úzké spolupráci Svazu a dobrovolných hasičů

Prohloubení spolupráce mezi dobrovolnými hasiči a Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) bylo jedním z důvodů schůzky představitelů Svazu se starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karlem Richterou a Jiřím Orsákem, starostou KSH Královéhradeckého kraje. Toto jednání se uskutečnilo 18. února v Hradci Králové a podle slov předsedy SMO ČR Ing. Oldřicha Vlasáka se stal předmětem jednání  především návrh dohody o vzájemné  spolupráci a o postavení dobrovolných hasičů ve vztahu k obcím a městům.

18.02.2011

Otevřený dopis starostům k optimalizaci pobočkové sítě České pošty

V posledních dnech se vyostřují diskuse ohledně omezování poštovních služeb na malých obcích. Prostřednictvím médií, e-mailem i dalšími cestami se šíří vykonstruované informace, že Svaz měst a obcí ČR se ke státnímu podniku Česká pošta chová velmi vstřícně, bez ohledu na zájmy obcí, že podporuje její záměry. Jedna z posledních tiskových zpráv, vydaná Sdružením místních samospráv ČR, dokonce hovoří o „námluvách“ Svazu s Českou poštou.

11.02.2011

Nesouhlasíme s nesystémovými kroky rezortních reforem

Rušení živnostenských úřadů v obcích s rozšířenou působností nebo přesun výplaty dávkových systémů na nově vzniklý Úřad práce, to vše jsou kroky, které oddálí služby občanovi. Cílem těchto změn má být úspora finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu a kvalitnější výkon uvedených služeb. Bude tomu ale skutečně tak, ptají se primátoři statutárních měst.

10.02.2011

Svaz a Česká pošta uzavřely Memorandum k projektu změny pobočkové poštovní sítě

V roce 2007 byl Českou poštou zahájen projekt restrukturalizace pobočkové sítě, jehož cílem je její nové nastavení tak, aby odpovídala potřebám zákazníků dnešní doby. Téměř 150 let stará síť, která doznala minimálních změn pouze v 50. a 60. letech minulého století, v současné době v  mnoha svých částech nezohledňuje migraci obyvatel za dlouhá desetiletí, stejně tak rychlý rozvoj satelitních měst.

10.02.2011

Jednání s ministrem kultury nejen o církevních restitucích

Otázka vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi je pro obce klíčová. Dnes mají na svém území rozsáhlé majetky a pozemky, s nimiž nemohou disponovat, a jsou tak omezovány ve svém rozvoji. Svaz měst a obcí proto požaduje, aby narovnání vztahů mezi státem a církvemi proběhlo v nejbližší možné době. Právě z jeho podnětu svolal dnes ministr kultury Jiří Besser do Poslanecké sněmovny jednání, kterého se účastnili zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

08.02.2011

Zástupci samospráv jednali s Českou poštou o budoucnosti pobočkové sítě

V diskuzi o budoucnosti poštovních služeb na celém území státu musí samospráva zůstat rovnocenným partnerem. Svaz měst a obcí ČR s Českou poštou již v roce 2009 uzavřel dohodu o partnerství, která zaručuje poskytování pravidelných informací o připravovaných změnách. Na dalším jednání k projektu optimalizace pobočkové sítě se sešli zástupci Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a České pošty. 

06.12.2010

Snížení příspěvku na výkon přenesené působnosti není úsporou

Svaz měst a obcí České republiky zásadně nesouhlasí se snížením příspěvku na výkon přenesené působnosti městům a obcím pro rok 2011 o 17,6 %. Tímto způsobem v žádném případě nedochází k úspoře veřejných financí, nýbrž jde o pouhý přenos úhrady nákladů na výkon státní správy ze státu na obce. Shodli se na tom účastníci XIII. celostátní finanční konference, která se konala ve dnech 2. a 3. prosince 2010 v Praze.

19.10.2010

Kdy skončí útoky na Svaz měst a obcí České republiky?

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) již nadále nehodlá tolerovat neopodstatněné výpady vůči své činnosti a nečinně přihlížet šíření vykonstruovaných tvrzení, že podporuje nedobrovolné slučování měst a obcí. První nařčení se objevilo v Prohlášení Spolku pro obnovu venkova, na které Svaz již reagoval, druhé pak těsně před komunálními volbami v dopise předsedy Sdružení místních samospráv ČR starostům malých obcí.

14.10.2010

Svaz měst a obcí ČR nikdy nepodporoval násilné slučování obcí

 Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) se ostře ohrazuje proti nařčení obsaženému v textu Prohlášení Spolku pro obnovu venkova ČR ze dne 12. října 2010. Říká se v něm, že v posledních dnech zaznívají v médiích ústy zástupců Svazu podpůrné názory na slučování malých obcí jako řešení složitosti samosprávy a přibývání agendy od státu.

06.10.2010

Na obnovu památek půjde příští rok více peněz

Investice státu do záchrany a obnovy kulturních památek v příštím roce nepoleví. Za velmi pozitivní označil tuto zprávu předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák při svém setkání s ministrem kultury Jiřím Bessrem dne 4. října 2010, které bezprostředně navazovalo na jednání zástupců Svazu s vládou ČR.

06.10.2010

Text prohlášení Svazu měst a obcí ČR k regulaci hazardních her

Svaz měst a obcí ČR požaduje změnu zákona o loteriích za účelem účinné regulace hazardních her na území obcí.

06.10.2010

Text prohlášení Svazu měst a obcí ČR ke snížení příspěvku na výkon přenesené působnosti

Svaz měst a obcí České republiky zásadně nesouhlasí se snížením příspěvku na výkon přenesené působnosti městům a obcím pro rok 2011 o 17,6 %. Tímto způsobem v žádném případě nedochází k úspoře veřejných financí, nýbrž jde o pouhý přenos úhrady nákladů na výkon státní správy ze státu na obce.

01.10.2010

Snížení příspěvku na přenesený výkon státní správy může ohrozit kvalitu poskytovaných služeb

Svaz měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí se snížením příspěvku na výkon přenesené působnosti městům a obcím pro rok 2011 o 17,6 %. Nejedná se o úsporu veřejných financí, ale o pouhé přenesení úhrady nákladů na výkon státní správy ze státu na obce. Na zasedání Rady SMO ČR, které se konalo 1. října 2010 v Praze, se na tom shodli přítomní starostové a primátoři.  

23.09.2010

Kofinancování ROP ze státního rozpočtu zůstává zachováno!

Vláda rozhodla o zachování spolufinancování státu u projektů realizovaných v rámci regionálních operačních programů, které v rámci úsporných opatření v srpnu tohoto roku navrhla zrušit. Svaz měst a obcí ČR, který v uplynulých týdnech proti původnímu vládnímu rozhodnutí ostře protestoval, tuto novou skutečnost vítá.

15.09.2010

Nezastupitelná role měst a obcí při regulaci hazardu

Na základních principech budoucí právní úpravy a nutnosti společného postupu v prosazování regulace se na pondělním semináři organizovaném Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) a poslanci Tomášem Chalupou a Janou Černochovou konaném v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR shodli přítomní představitelé samospráv, poslanci i senátoři.

15.09.2010

S opětovným snížením příspěvku na přenesený výkon státní správy nemůžeme souhlasit

Navržené snížení příspěvku na přenesený výkon státní správy nepředstavuje úsporu veřejných financí, jak tvrdí vláda, nýbrž pouze přenesení nákladů ze státu na obce, shodují se členové Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, kteří se ke svému pravidelnému zasedání sešli 10. září 2010 v Děčíně.

15.09.2010

Budou města nucena ustoupit od projektů financovaných z regionálních operačních programů?

Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR ostře odsoudila rozhodnutí vlády, kterým bylo zrušeno 7,5% spolufinancování státu u projektů realizovaných v rámci regionálních operačních programů. Toto rozhodnutí fakticky dopadne na města a obce, kterým v mnoha případech nezbude, než se realizace projektu vzdát.

05.08.2010

Předseda ČSTV se obrátil na Svaz se žádostí o spolupráci

Dne 19. července společně jednali výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech a vedoucí legislativně právního oddělení Ludmila Němcová s předsedou ČSTV Pavlem Kořanem. Na pořadu jednání byla zejména dvě témata, která ČSTV považuje za společná se Svazem. Jedním je novela loterijního zákona, druhým pak zajišťování podmínek pro rozvoj sportu v obcích.

29.06.2010

Zástupci Svazu jednali s Asociací krajů

Společný postup v boji proti hazardu, protipovodňová opatření a čerpání peněz z evropských zdrojů po roce 2013 byly hlavními body jednání představitelů Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR, ke kterému se obě strany sešly 25. června v Olomouci.

16.06.2010

Důležité upozornění!

Upozorňujeme, že 30. června 2010 uplyne lhůta pro podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích podle zákona o střetu zájmů. Nezapomeňte čestná prohlášení předat tajemníkovi, případně starostovi (pokud nemá tajemníka) vaší obce. Povinnost se týká všech uvolněných členů zastupitelstva, neuvolněných starostů, místostarostů a členů rady obce a rovněž tak některých vedoucích úředníků podílejících se na výkonu správních činností.

14.06.2010

Předsednictvo Svazu odsoudilo prezidentovo veto

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém zasedání 11. června v Bratislavě ostře kritizovalo rozhodnutí prezidenta republiky vetovat zákon, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Prezidentovu zákonnou pravomoc vetovat zákony nezbývá než respektovat, mezi starosty ale veto vzbudilo velkou vlnu nevole. Členové Předsednictva vyjádřili hluboké zklamání nad rozhodnutím, které prezident udělal bez jakékoli konzultace s představiteli měst a obcí. 

09.06.2010

Prohlášení Svazu měst a obcí ČR k vetu prezidenta republiky

Prezident dnes využil své zákonem dané pravomoci a vetoval zákon, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Svaz měst a obcí ČR respektuje toto rozhodnutí, s některými z odůvodnění však věcně nesouhlasí.

07.06.2010

Primátoři požadují uvolnění 6 miliard z Bruselu na rozvoj obcí a měst

Česká republika získá z evropských fondů dodatečných šest miliard korun. Evropská komise totiž podhodnotila růst české ekonomiky v letech 2007 až 2009 o téměř 7,5 %. Tuto automatickou úpravu nemusí schvalovat Rada ani Evropský parlament, využití evropských fondů bude záležet jen na České republice. Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR proto vyzývá vládu, aby v době krize podpořila rozvoj obcí a měst. Za klíčovou považují pomoc z evropských fondů obcím postiženým povodněmi.

07.06.2010

Primátoři požadují uvolnění 6 miliard z Bruselu na rozvoj obcí a měst

Brno, 4. června 2010 – Česká republika získá z evropských fondů dodatečných šest miliard korun. Evropská komise totiž podhodnotila růst české ekonomiky v letech 2007 až 2009 o téměř 7,5 %. Tuto automatickou úpravu nemusí schvalovat Rada ani Evropský parlament, využití evropských fondů bude záležet jen na České republice. Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR proto vyzývá vládu, aby v době krize podpořila rozvoj obcí a měst. Za klíčovou považují pomoc z evropských fondů obcím postiženým povodněmi.

26.05.2010

Novela zákona o loteriích nepovede k zániku kultury a sportu

Svaz měst a obcí ČR se značným znepokojením sleduje trvající mediální tlak a používání nepřesných informací, které provázejí projednávání návrhu novely zákona o loteriích. Nejčastěji se hovoří o nedostatku prostředků pro divadla. Cílem ani důsledkem novely ale v žádném případě není krácení finančních zdrojů věnovaných na sport, kulturu nebo sociální služby.

25.05.2010

Svaz vyzývá k urychlení výplaty evropských fondů na jihu a západě Čech

Čerpání evropských fondů se na jihu a západě Čech výrazně zpožďuje. Vázne také přísun evropských dotací na realizaci nejrůznějších rozvojových aktivit měst a obcí v oblasti dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, školství či cestovního ruchu. Situaci navíc komplikují kroky krajské reprezentace reagující na šetření protikorupční policie v souvislosti s podezřením z korupce a nekalých manipulací. Ta minulý týden rozhodla o přehodnocení dosud podaných žádostí.

21.05.2010

Neřízený rozmach hazardu by měl skončit

Svaz měst a obcí České republiky vítá jednoznačné schválení novely zákona o loteriích a děkuje senátorkám a senátorům za vyslyšení nezkreslených argumentů. Momentální posílení regulace hazardu považuje Svaz za nutnou podmínku zahájení skutečné diskuze nad budoucností nového legislativního rámce provozování sázkových a podobných her.

 

20.05.2010

Lidem postiženým povodněmi pomůže stát

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo tiskovou zprávu, v níž občané, kteří se vlivem živelné pohromy dostali do tíživé životní situace, naleznou potřebné informace z pracovněprávní a sociální oblasti.

20.05.2010

Nový zákon o loteriích už v roce ….2013 ?!

Praha, 20. 5. 2010. - Dnes začíná 19. schůze Senátu Parlamentu ČR, během které se bude projednávat také poslanecký návrh novely zákona o loteriích. V tisku se objevila řada zavádějících informací, které v některých částech přímo útočí na obce a města. Svaz měst a obcí ČR proto oslovil senátory s nezkresleným vysvětlením podpory poslaneckého návrhu. Zástupci Svazu se rovněž včera zúčastnili jednání v senátním výboru.

18.05.2010

Svaz věří, že si senátoři budou při hlasování o novele loterijního zákona počínat vůči občanům odpovědně

Tento týden projedná Senát na své schůzi návrh novely zákona o loteriích. Svaz měst a obcí ČR písemně oslovil všechny senátory, aby návrh novely přijatý Poslaneckou sněmovnou odsouhlasili ve stejném znění. Pokud novela nebude schválena, přijdou města a obce o možnost alespoň částečně změnit neutěšenou situaci v oblasti regulace hazardních her na svém území.  

05.05.2010

Třídění odpadů v obcích i navzdory hospodářské krizi v roce 2009 stouplo

Hospodářská krize se v minulém roce odrazila i v oblasti tříděného sběru odpadů. Snížení poptávky po druhotných surovinách a následný pokles výkupních cen se negativně podepsaly na jejich třídění a následné recyklaci. Trh s druhotnými surovinami se nyní postupně stabilizuje. Zatím ale není vyhráno. Ceny se, až na výjimky u některých druhů papíru a kovů, drží zhruba na polovině cen z počátku roku 2008.

23.04.2010

Starostové: Nejde nám o peníze, ale především o klidný život občanů

Novela loterijního zákona posilující roli obcí při regulaci hazardních her, která byla v minulém týdnu schválena Poslaneckou sněmovnou, je odpovědným krokem vůči občanům našich obcí a měst. Shodli se na tom starostové, kteří se dnes v Třeboni sešli na zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR.

21.04.2010

Novela zákona o loteriích putuje do senátu

Další nutný krok ke zlepšení nepříznivé situace na poli hazardu očekávají nejen pražští starostové, ale i ostatní představitelé samospráv, svůj zájem vyjádřili i běžní občané.

16.04.2010

Regulace hazardu zůstává prioritou

V Poslanecké sněmovně byla ve středu schválena novela loterijního zákona ve svém původním předloženém znění. Vzhledem k tomu, že šlo o třetí čtení, nebylo již možné předkládat další pozměňovací návrhy. Rozhodnutí poslanců vnímáme jako první pozitivní krok a tématu se budeme i nadále intenzivně věnovat. Na půdě Senátu se nyní budeme snažit vyvolat diskuzi ke dvěma zásadním bodům, kterými jsou zrušení či omezení přechodného tříletého období a získání financí pro obce i z výnosů videoloterijních terminálů.

14.04.2010

Svazu měst a obcí ČR a hlavnímu městu Praze se na poslední chvíli podařilo odvrátit hrozbu nekontrolovaného šíření hazardu!

V Poslanecké sněmovně byl dnes schválen návrh novely loterijního zákona ve svém původním předloženém znění. Novela tedy nakonec neobsahuje kontroverzní pozměňovací návrh, který vzešel z jednání rozpočtového výboru a který u měst a obcí vyvolal značnou nevoli a znepokojení, neboť je prakticky zbavoval možnosti rozhodovat o povolování hazardních her spolu s ministerstvem financí. 

12.04.2010

Obce by už brzy mohly být proti hazardu bezbranné

Praha, 12. dubna 2010 - Obce by do budoucna mohly přijít o možnost regulovat hazard na svém území. Už zítra začíná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na které bude ve třetím čtení projednáván návrh novely zákona o loteriích. Pozměňovací verze, která vzešla z jednání rozpočtového výboru, totiž zbavuje obce a města možnosti spolurozhodovat o povolování videoloterních terminálů. Svaz měst a obcí ČR v této souvislosti důrazně požaduje, aby návrh zákona byl schválen ve svém původně předloženém znění, které toto právo obcím zaručovalo.  

22.03.2010

Svaz a Česká pošta partnery!

Svaz měst a obcí ČR uzavřel Dohodu o partnerství s Českou poštou. Dohoda by do budoucna měla zajistit poskytování informací o připravovaných změnách v organizaci a činnosti České pošty majících vliv na poskytování poštovních služeb ve členských městech a obcích Svazu.

15.03.2010

Primátoři odmítají Agenturu pro sociální začleňování, stejně tak i překotnou novelu Ústavy rozšiřující kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu

V pátek 12. března 2010 se v Ostravě sešla k svému pravidelnému zasedání Komora statutárních měst, která je jednou ze tří komor Svazu měst a obcí ČR. Na tomto jednání vyslovila zásadní nesouhlas se vznikem Agentury pro sociální začleňování jako samostatného orgánu, doporučila vést vzájemný dialog o případném rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu směrem k obcím a jednoznačně podpořila město Ostravu v jednání o zrušení zpoplatnění D1 uvnitř města.

16.02.2010

Návrh změny Ústavy ohrožuje samosprávu aneb hádej, kdo dnes přijde na kontrolu

Svaz měst a obcí České republiky nesouhlasí s navrhovaným rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Hodnocení účelnosti považuje za faktický útok na podstatu samosprávnosti obcí a měst.

08.01.2010

Obce by měly vyčkat se žádostmi o vracení pojistného

Praha, 8. 12. 2010 - Svaz měst a obcí ČR hájí dlouhodobé zájmy samosprávy, a proto doporučuje starostům a zastupitelům vyčkat s podáváním žádostí o přeplatky pojistného na sociálním zabezpečení a nadále v této záležitosti s vládou České republiky jednat.

07.01.2010

Nová podoba internetových stránek

Vážení návštěvníci, připravili jsme pro vás novou podobu internetových stránek Svazu měst a obcí ČR. Věříme, že se vám s nimi bude dobře pracovat a nadále na nich budete nacházet vám užitečné informace. Připomínky či dotazy k nové verzi www prezentace uvítáme emailem na adresu koubkova.jana@smocr.cz

15.12.2009

Rada Svazu zasedala v Praze

Praha, 4. 12. 2009 - Reforma účetnictví, věcný záměr zákona o územně správním členění státu či vyplácení prostředků z fondu Podpory obnovy venkova – nejen tato témata zazněla na posledním letošním zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR, které se konalo 4. prosince v zasedací síni pražského magistrátu.

23.11.2009

Obce mají obavy z reformy účetnictví

Praha, 23. 11. 2009 - Účetnictví subjektů patřících do veřejných rozpočtů se od příštího roku výrazně změní. Na přípravu této rozsáhlé změny zůstává obcím a městům pouhý měsíc. Svaz měst a obcí ČR se jim nyní snaží zajistit základní metodickou podporu.

23.11.2009

Návrh státního rozpočtu na rok 2010 přináší obcím dobré i horší zprávy

Praha, 23. 11. 2009 - Většina obcí by v příštím roce měla získat do svých rozpočtů výrazně vyšší příspěvek na výkon přenesené působnosti. Alespoň částečně se tak zmírní nedostatek finančních prostředků způsobený nižším daňovým inkasem. Problematický je však meziroční pokles investičních dotací. Po letošním dramatickém a nečekaném poklesu daňových příjmů existuje obava, zda se situace nebude v roce 2010 opakovat. Státní rozpočet patří k tradičním tématům finanční konference pořádané Svazem měst a obcí ČR, jejíž už 12. ročník se uskutečnil ve dnech 23. a 24. listopadu v Praze. 

19.10.2009

Obcím České i Slovenské republiky by tíživou ekonomickou situaci měly pomoci řešit strategické investice

Ke zvýšení absorpční kapacity obcí a měst v obou zemích by v období hospodářské recese měly napomoci strategické investice, které by byly součástí protikrizových opatření vlády a do měst a obcí by směřovaly ze strukturálních fondů. Shodli se na tom členové předsednictev Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), kteří se ke společnému jednání sešli 16. října 2009 v Uherském Brodě.

28.08.2009

Informace z Úřadu vlády pro obce postižené povodní

Koncem letošního června oslovil předseda Svazu Oldřich Vlasák premiéra Jana Fischera dopisem, ve kterém ho žádal o pomoc při odstraňování následků ničivých povodní. Ty postihly mnohé obce a města počátkem léta. Žádal při tom, aby Svaz byl o přijatých opatřeních informován.

27.07.2009

Premiér podepsal se Svazem měst a obcí ČR Memorandum o hlubší spolupráci při řešení dopadů finanční krize

Jan Fischer to potvrdil na dalším, v pořadí již čtvrtém, jednání zástupců Svazu s vládou ČR, které se konalo 27. července 2009 opět ve Strakově akademii. Svaz podporuje vládní opatření, která mají oživit hospodářský růst, požaduje však jejich koordinaci tak, aby pro samosprávu nepřinášela neočekávané negativní důsledky.

30.06.2009

Zamezme rozšiřování protestních akcí

Boj proti extremismu byl jedním z hlavních témat jednání Komory statutárních měst, které se konalo 26. června 2009 v Chomutově. Vzhledem k velkému nárůstu počtu veřejných akcí pořádaných extremistickými skupinami Svaz měst a obcí ČR požaduje úpravu zákona o právu shromažďovacím.

29.06.2009

Další cesta k omezování rizika povodní

Oldřich Vlasák: "Téma protipovodňové ochrany je velmi aktuální. Dnes se opět jednoznačně ukazuje, jak je důležité být připraven. Pomocnou ruku je však třeba podat především těm obcí, kde škody vznikly. Obrátil jsem se proto s žádostí o pomoc na premiéra ČR a doporučil mu, aby zvážil možnost poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení, která se osvědčila již při povodních v roce 1997 a 2002. Věřím ale, že bude možné najít i další formy podpory obcí a jejich obyvatel, a to i přes nyněnjší ekonomickou recesi."  Dotace EU na tvorbu digitálních povodňových plánů


Počasí uplynulých dnů a zvýšené toky řek připomněly neblahé události z let 1997 a 2002, kdy povodně spáchaly obrovské škody na mnoha místech České republiky, včetně hlavního města Prahy. Vyvstaly tedy opět otázky, jak jsou ohrožené oblasti daleko s prevencí, zda se na těchto úkolech vůbec pracuje.

22.06.2009

Předsednictvo Svazu jednalo 19. června 2009 ve Strakonicích

Na pozvání starosty Ing. Pavla Vondryse zasedalo Předsednictvo Svazu dne 19. června 2009 ve Strakonicích. Připravovalo se především na další jednání s vládou České republiky, které se uskuteční v nejbližších týdnech po ukončení předsednictví ČR v Radě Evropské unie.

05.06.2009

Videoloterní terminály až po dohodě s obcí

Od počátku června 2009 má Ministerstvo financí ČR vyžadovat při povolování provozování videoloterních terminálů dohodu s obcí, má-li obec vydánu vyhlášku o regulaci výherních hracích přístrojů. Tento postup byl dohodnut se zástupci Svazu měst a obcí ČR, ministerstva a provozovatelů hazardních her v dubnu tohoto roku. Při tomto jednání byl rovněž dohodnut postup při řešení problémů se stávajícími provozovnami hazardních her, tzv. princip 3K.

01.06.2009

Příjmy obcí nadále strmě klesají

S dalším snižováním svých příjmů musí města a obce v České republice počítat, mimo jiné v důsledku dopadů opatření vlády na zmírnění finanční krize. Prognózy propadu jejich příjmů se v důsledku klesajícího inkasa záloh na daň z příjmů fyzických osob neustále zhoršují. Alarmující stav z velké části zapříčinily možnosti určité skupiny podnikatelských subjektů neplatit zálohy na daň z příjmu. Za první čtyři měsíce letošního roku obce vykazují negativní inkaso této daně ve výši tří miliard korun.

01.06.2009

XI. Sněm Svazu měst a obcí hodnotil svou činnost a představil priority na příští dva roky

V uplynulých dvou letech byla činnost Svazu zaměřena především na odstraňování negativních dopadů, které na města a obce měly původní návrhy legislativních norem. Svaz se v tomto období vyjadřoval k více než čtyřem stům právním předpisům.

22.05.2009

Předseda Svazu měst a obcí protestuje proti Kocábově zprávě o Chomutovu

Předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák důrazně protestuje proti způsobu, jakým byla připravena Situační analýza sociálně vyloučených lokalit města Chomutova, kterou nechal vypracovat ministr Michael Kocáb a chce ji předložit vládě ke schválení. "Ta zpráva, a zvláště některé její formulace, je skandální. Konstatuje například, že je potřeba omezit pravomoci obcí a umožnit jejich sankcionování ze strany státu. To jsou socialistická opatření! Zpráva také velmi subjektivně skandalizuje primátorku Řápkovou. Fakt, že si ministr úřednické vlády nechá vypracovat takovéto materiály, je neuvěřitelný," uvedl Vlasák. Vznesená obvinění primátorky Chomutova Ivany Řápkové totiž nejsou podložena konkrétními důkazy a svědectvími, snaží se pouze skandalizovat její politický život.

12.05.2009

Veškeré náklady spojené s provozem informačního systému datových schránek bude hradit stát

Na základě dlouhodobého úsilí a vyjednávání Svazu měst a obcí ČR se podařilo prosadit v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pozměňovací návrh k tolik diskutovanému zákonu o archivnictví a spisové službě. Schválení návrhu znamená, že veškeré náklady spojené s provozem informačního systému datových schránek bude hradit stát.

28.04.2009

Třídění odpadů na obcích stoupá

Tříděný sběr komunálních odpadů v obcích ČR v roce 2008 zaznamenal další rozvoj. Celkové množství odděleně sebraných a zrecyklovaných odpadů vzrostlo ve srovnání s rokem 2007 o 9,7 %. Největší nárůst tříděného sběru byl u skla (o 15,3 %) a plastů (o 14,1 %). V průběhu roku 2008 také došlo k zahuštění sběrové sítě kontejnerů. Celkový počet žlutých, modrých, zelených, bílých a oranžových kontejnerů se pohyboval na konci roku kolem 178 tisíc kusů, což je téměř o 16 tisíc kontejnerů více než v předchozím roce.

28.04.2009

Prohlášení Svazu k oznámení MZe o zajištění financí na proplácení DPH v PRV

Svaz měst a obcí ČR velice oceňuje dohodu ministra zemědělství Petra Gandaloviče a ministra financí Miroslava Kalouska, ze které vyplývá, že DPH i u projektů pro páté kolo čerpání evropských podpor v rámci Programu rozvoje venkova uhradí stát. Informuje o tom tisková zpráva ministerstva zemědělství ze dne 27. dubna 2009, z níž citujeme: „Ministerstvo zemědělství se intenzivně snažilo najít řešení vzniklé situace, a to také za podpory partnerů z řad Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova a Národní sítě Místních akčních skupin.“

24.04.2009

Starostové a primátoři jednali v Brně

Obecní rozpočty nečekají v letošním a příštím roce snadné časy. V rámci šestnáctého celostátním kongresu starostů, který se konal dnes v Brně, se na tom shodli zástupci samospráv z celé České republiky. Zhruba sto padesát starostů a primátorů debatovalo o očekávaných poklesech daňových příjmů obcí, připravovaném zákoně o rozpočtovém určení daní (RUD) či zavádění datových schránek.

24.04.2009

Papírové obálky na úřadech končí

Od prvního července přestanou mezi jednotlivými obecními úřady chodit klasické papírové obálky. V platnost totiž vstoupí zákon, který zavádí povinnost všech orgánů státní moci a samosprávy zřídit si tzv. datové schránky. Zejména pro menší obce však bude novinka znamenat zvýšenou organizační a finanční zátěž. Na svém šestnáctém kongresu pořádaném Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) v Brně to konstatovali starostové a primátoři z celé ČR. 

24.04.2009

Daňové příjmy obcí se letos sníží minimálně o deset procent

Města a obce v České republice očekávají v letošním roce propad svých příjmů o zhruba deset procent. Obavy z přílišného snižování rozpočtových příjmů konstatovali starostové a primátoři na svém již šestnáctém celostátním kongresu v Brně, který každoročně organizuje Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Dopady hospodářské krize na obce se s největší pravděpodobností projeví v omezování investic do infrastruktury a v celkovém zpomalení rozvoje samospráv.

08.04.2009

Největší problémy měst a obcí: Finance a odpady

Přes dvanáct set starostů a zástupců samospráv se letos zúčastnilo již sedmého ročníku série krajských setkání pořádaných Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR). Během třinácti setkání ve všech krajských městech zástupci SMO ČR diskutovali se starosty aktuální problémy místních samospráv. Nejvíce trápí města a obce v České republice propad příjmů obecních rozpočtů v důsledku finanční krize, pokles zájmu o druhotné suroviny či problematika vodohospodářských projektů.

08.04.2009

Obavy starostů naplněny - prezident dal zelenou chodníkové novele

Další kolonku ve sloupci „náklady“ si budou muset připravit starostové měst a obcí České republiky. Prezident včera podepsal tzv. chodníkovou novelu, která obcím ukládá povinnost starat se o schůdnost chodníků. Starostům vadí fakt, že proces schvalování novely zákona o pozemních komunikacích neproběhl standardním způsobem, který by garantoval jeho dostatečnou kvalitu.

08.04.2009

První etapa finanční analýzy samospráv je hotová

První etapa Analýzy financování samospráv, která se věnuje výdajům měst a obcí, byla dokončena. Zástupci Svazu měst a obcí ČR a ministerstva financí se na společném jednání dohodli na dalším postupu. Ministerstvo bude pokračovat na přípravě novely zákona, která rozšíří kritéria sdílení o počet žáků. Zároveň dojde již od roku 2010 k navýšení úhrad za výkony, které obce provádějí v rámci přenesené působnosti.

11.03.2009

Stanovisko k chybným informacím Hnutí Duha

Česká republika vykazuje nejmenší produkci obecního odpadu v EU. Podle údajů Eurostatu jde o 294 kilogramů odpadu na jednoho obyvatele za rok 2007. Hnutí Duha tuto informaci zpochybňuje s tím, že se jedná o nesprávné číslo, které je ve skutečnosti vyšší než 400 kilogramů. Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) konstatuje, že odborní členové hnutí se mýlí. Příčinou jejich pochybení je neporozumění definici statistického indikátoru Eurostatu.

19.02.2009

Odklízení sněhu - obce se obávají dalšího růstu nákladů

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) nesouhlasí s novelou zákona o pozemních komunikacích, kterou dnes schválili poslanci. Novela přesouvá odpovědnost za schůdnost komunikací z vlastníka přilehlé nemovitosti na vlastníka komunikace. A tím jsou ve většině případů obce. SMO ČR se proto obává zvyšování výdajů obecních rozpočtů. Apelovat na zrušení novely chce SMO ČR jak u senátorů, tak prezidenta republiky.

16.02.2009

Města a obce dostaly šanci k řešení krize v odběru tříděných odpadů

Komise pro životní prostředí Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) projednala zhoršující se situaci v oblasti tříděného sběru odpadu. Komise konstatovala, že celý systém třídění, který mimochodem patří k nejlepším v Evropě, by mohl být vážně ohrožen, pokud nebude přijata řada opatření. Na svém jednání komise projednala Stabilizační program pro tříděný sběr odpadů, který ji předložila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s.. S návrhy řešení nynějších problémů odpadového hospodářství zástupci komise následně seznámili členy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

09.02.2009

Starostové Královéhradeckého kraje jednali o odpadech, vodohospodářských projektech i Evropské unii

Problémy s financováním obcí, změny v zákoně o dani z nemovitosti či záležitosti vodohospodářských projektů. To jsou některá z témat, která diskutovali zástupci samospráv v Královéhradeckém kraji s představiteli Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) v rámci již sedmého ročníku Krajského setkání. To letošní se konalo 9. 2. 2009 v Hotelu Černigov v Hradci Králové a účastnilo se ho přes sto starostů z celého Královéhradeckého kraje.

03.02.2009

Starostové Plzeňska jednali o odpadech, problémech s legislativou i Evropské unii

Problémy s financováním obcí, změny v zákoně o dani z nemovitosti či záležitosti odpadového hospodářství. To jsou některá z témat, která diskutovali zástupci samospráv v Plzeňském kraji s představiteli Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) v rámci již sedmého ročníku Krajského setkání. To letošní se konalo 3. 2. 2009 na plzeňském magistrátu a účastnilo se ho přes sto starostů z celého Plzeňského kraje.

19.12.2008

Podmínky zdaňování staveb se narovnávají

Svaz měst a obcí ČR vítá přístup Senátu ČR, který ve zkrácené lhůtě schválil novelu zákona o dani z nemovitostí. Vládní novela vznikla v návaznosti na dlouhodobou snahu Svazu měst a obcí ČR narovnat podmínky zdanění staveb. Novela zákona, kterou ve čtvrtek schválil Senát, zejména ruší 15leté osvobození pro novostavby.

28.11.2008

Premiér na Finanční konferenci: České republice pokuty z EU za vodohospodářství zatím nehrozí

Praha (27. 11. 2008) - Česká republika se nemusí obávat sankcí od Evropské Unie za nesplnění závazků ohledně vodohospodářských projektů. Konstatoval to ve svém projevu premiér Mirek Topolánek v rámci dvoudenní XI. celostátní konference „Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice“, pořádané tento týden Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR). To ale není jediný závěr kongresu. Starostové například požadují po státu, aby objem finančních prostředků určených obcím a městům korespondoval s narůstajícím množstvím úkolů, které jsou na samosprávu přenášeny.

18.11.2008

Řada obcí nevyužívá možnosti zvýšit své příjmy

I když snad každý starosta volá po vyšších příjmech své obce, jen málokterá se odhodlala k aplikaci vyššího koeficientu, kterým se násobí daňová povinnost vlastníků nemovitostí na území obce. Jedná se o jeden z mála způsobů, jak mohou obce navýšit své příjmy. Důvodem jsou přetrvávající nejasnosti kolem statutu zemědělské půdy, kterou chtějí poslanci, proti vůli obcí, z platnosti místních koeficientů vyjmout. V případě, že sněmovna návrh přijme tak obcím nezbude čas na to, aby  mohly případné změny zapracovat do návrhu rozpočtů na příští rok.

18.11.2008

Starostové mají obavy ze zvyšování vodného a stočného

Má se Česká republika bát pokut ze strany EU za nesplnění podmínek a termínů při budování čistíren odpadních vod? Na tuto otázku zatím neexistuje jasná odpověď. Co je ale už dnes jasné je fakt, že mnoho obcí nad dva tisíce obyvatel nestihne vybudovat své čističky do roku 2010, tak jak se k tomu v přístupových smlouvách Vláda ČR zavázala Evropské Unii. Do dnešního dne nejsou známa vyjádření příslušných ministrů, jak hodlají vzniklou situaci řešit.

18.11.2008

Svaz opět jednal s představiteli České pošty o modernizaci poboček

Starostové budou dále jednat s Českou poštou o modernizaci jejích služeb. Shodli se na tom na dnešním jednání zástupci České pošty, Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a Ministerstva vnitra ČR. Zároveň oznámili, že se Česká pošta nyní soustředí na zkvalitňování především doručovacích služeb. Na konci roku vyhodnotí pilotní projekt, který spustila 1. října 2008 na většině ze 178 obcí, kde původně plánovala rušit kamenné pobočky. Poté se v lednu zástupci všech tří zmíněných subjektů sejdou k jednání znovu.

18.11.2008

Starostové vítají přípravu nového zákona o RUD

Na jednání s vládou ČR, které proběhlo v říjnu, vyjádřili zástupci Svazu měst a obcí (SMO ČR) plnou podporu zpracování nového zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Nový zákon by měl podle nich posílit finanční zdroje malých obcí, zároveň však respektovat zajišťovaný objem výdajů, které občané od obcí očekávají.

12.11.2008

Starostové z celé České republiky se sejdou na finanční konferenci

O majetku obcí a měst, jeho správě a oceňování, nových zákonech a celé řadě dalších témat budou jednat stovky starostů a představitelů samospráv na již 11. ročníku celostátní finanční konference, kterou tradičně pořádá nevládní organizace Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR). Tento sjezd, s podtitulem Majetek jako základ fungování měst a obcí, se uskuteční již příští týden ve dnech 24. a 25. listopadu 2008 v pražském hotelu Ambasador – Zlatá Husa na Václavském náměstí. Mezi čestnými hosty se objeví předseda vlády ČR Mirek Topolánek či primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

10.10.2008

Prohlášení SMO ČR k vývoji rušení poboček České pošty

Předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák vyjádřil poděkování ministru vnitra ČR Ivanu Langerovi a generálnímu řediteli České pošty, s. p., Petru Sedláčkovi za vstřícný přístup k řešení problematiky plánovaného rušení venkovských poboček České pošty. Ocenil postoj Ministerstva vnitra k potřebám obyvatel malých obcí.

09.10.2008

Česká republika je nejlepší v Evropě v třídění a recyklaci plastů

Česká republika je mezi evropskými zeměmi na prvním místě v třídění a recyklaci plastových obalových odpadů. Vyplývá to z poslední statistiky zveřejněné Evropským statistickým úřadem při Evropské komisi (Eurostat). V roce 2006 bylo v ČR recyklováno 44,3 % plastových obalových odpadů. Česká republika tak o celá 3 % předčila i Německo, které recyklaci plastů mnoho let vévodilo. Statistika Eurostatu je pro Českou republiku o to významnější, že potvrzuje, že dlouhodobá koncepce odpadového hospodářství zvolená českými městy a obcemi je správná a úspěšná. Česká republika tak patří mezi nejšetrnější státy Evropské unie.

02.10.2008

Spokojenost s jednáním zástupců Svazu a členů vlády ČR panuje na obou stranách

Jedním z bodů včerejšího zasedání vlády ČR bylo i v pořadí již třetí jednání se zástupci Svazu měst a obcí ČR. Na programu bylo projednávání sedmnácti aktuálních témat z oblasti obecních financí, omezování rozvoje obcí, programů, projektů a zahraniční politiky.

24.09.2008

Starostové chtějí zrušit osvobození u daně z nemovitosti

Starostové obcí a měst sdružení ve Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) usilují o zrušení daňového osvobození novostaveb. Vyjádřili proto plnou podporu vládní novele zákona o dani z nemovitosti, která ustanovení navrhuje zrušit od roku 2010 a kterou se má Poslanecká sněmovna zabývat na své další schůzi, plánované na úterý 23. září 2008. Podle starostů novela narovnává podmínky zdanění pro všechny občany.

15.09.2008

Tiskové prohlášení z jednání Komory statutárních měst z 12. září 2008 v Karlových Varech

Komora statutárních měst (KSM) vyslovuje velké obavy ze splnění povinností, ke kterým se Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie v oblasti čištění odpadních vod a žádá proto vládu o vyjádření, kdo ponese odpovědnost za její nesplnění. Podle zákona o vodách je odpovědná obec. Stát ale podepsal s Evropskou komisí nevyhovující podmínky financování, které dopředu s obcemi neprojednal. Z těchto důvodů nejsou některá města schopna financovat velké vodohospodářské projekty.

10.09.2008

Diskuze o změně formy poskytování poštovních služeb v malých obcích se otevírá

9. září 2008 se na půdě Svazu měst a obcí České republiky konalo jednání předsednictva Komory obcí s náměstkem ministra vnitra Zdeňkem Zajíčkem a generálním ředitelem České pošty Karlem Kratinou ve věci změny formy poskytování poštovních služeb v malých obcích. Svaz měst a obcí i Ministerstvo vnitra původní tiskem prezentovaný návrh shodně kritizovaly, a to především z toho důvodu, že ze strany České pošty nebyl se Svazem ani příslušnými obcemi předem dostatečně diskutován. Náměstek ministra vnitra Zajíček proto operativně svolal jednání v nejvíce dotčených krajích, ke kterým přizval představitele České pošty Petra Krhounka a zástupce Svazu měst a obcí Jaromíra Jecha. Právě na těchto setkáních v terénu byla domluvena schůzka se zástupci svazové Komory obcí.

27.08.2008

Obce a města nesouhlasí s rušením poboček České pošty, s. p.

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) zásadně nesouhlasí s rozhodnutím České pošty, s. p., uzavřít do konce roku 2008 v nejrůznějších regionech České republiky na 179 poboček.

22.07.2008

Starostové volají: „Zakažte výkup kovů, chceme chránit své občany!“

Senát Parlamentu České republiky (Senát) v pátek 18. června 2008 odmítl podpořit poslanecký návrh novely zákona o odpadech, která měla přinést zásadní změnu při vykupování odpadů. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (Poslanecká sněmovna) se napříč politickým spektrem shodla, že je třeba zakázat úplatu v hotovosti za vykupované opady a v případě některých odpadů dokonce zcela zakázat jejich výkup od fyzických osob. Důvodem pro toto opatření je snaha zabránit zlodějům ve stále častějším rozkrádání obecního i soukromého majetku z kovu a jeho následnému prodeji ve sběrnách a výkupnách za hotové peníze.

21.07.2008

Prohlášení k novému policejnímu zákonu

Ve čtvrtek senátoři schválili nový zákon o policii. Tato zákonná úprava má výrazně reformovat a modernizovat Policii ČR. Jejím přijetím však zákonodárci zbavili městské a obecní strážníky pravomocí měřit rychlost vozidel na svém území, což drtivá většina starostů považuje za krok špatným směrem. Z úst senátorů k tomuto tématu zaznělo, že případné odmítnutí zákona kvůli jedné sporné části by znamenalo potopení a zpomalení celé reformy. Ministr vnitra Ivan Langer se zavázal, že do konce srpna předloží novelu, která městům a obcím pravomoci k využívání radarových a kamerových systémů na svém území vrátí.

16.07.2008

Obce bojovaly za vlastní strategii nakládání s odpady v Senátu

Vlastní strategii nakládání s odpady představil v úterý Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve spolupráci s Asociací krajů ČR (AK ČR) na půdě Senátu PČR. Jde o další krok k vyjádření nespokojenosti starostů s navrhovanou novelou zákona o nakládání s odpady z pera Ministerstva životního prostředí. Ústy náměstka středočeského hejtmana a předsedy komise životního prostředí Asociace krajů Viléma Žáka zazněla kritika navrhované novely.

07.07.2008

Obce nechtějí na své náklady udržovat státní majetek

Na svém červnovém zasedání v Klenčí pod Čerchovem přijala Komora obcí Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) několik zásadních rozhodnutí týkající se celé řady obcí. Především se zabývala problematikou bezúplatných převodů nevyužitého státního majetku na města a obce. Vyjádřila nespokojenost s tím, že na její zasedání se odmítli dostavit zástupci organizací Státních lesů České republiky, s.p. (SL ČR) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), které spravují státní majetek. Jednání tak byla vedena pouze s 2. místopředsedkyní Pozemkového fondu České republiky (PF ČR), Ing. Květoslavou Brátovou, Ph.D.

27.06.2008

Města a obce nechtějí diktát ministerstva životního prostředí

Připravit novelu zákona o odpadech v souladu s novou směrnicí EU o odpadech a s možnostmi České republiky se snaží Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR). Města a obce jsou totiž spolu s kraji odpovědné za nakládání s odpady od svých občanů, ale k naplňování jejich povinností jim chybí dostatečná podpora státu a finanční prostředky. Proto v rámci přípravy novely zákona o odpadech předložené ministerstvem životního prostředí v únoru tohoto roku vznesl SMO ČR přes padesát věcných připomínek, ale až po čtyřech měsících se ministerstvo rozhodlo připomínkami měst a obcí zabývat.

26.06.2008

Starostové nesouhlasí se zákazem měření rychlosti městskou a obecní policií

Ve středu v podvečer poslanci schválili úpravy v silničním zákoně. Navržené změny odebírají městům a obcím pravomoc měřit rychlost aut na svých komunikacích. V současné době je to však jediný účinný prostředek v boji proti neukázněným řidičům. Podle Svazu měst a obcí České Republiky (SMO ČR) se tímto krokem výrazně omezí možnosti snižování nehodovosti a zajišťování bezpečnosti na silnicích v obcích a ve městech. Vyzve proto senátory, aby spornou novelu zákona neodsouhlasili a zaslali poslanecké sněmovně zpět k novému projednání.

13.06.2008

Starostové volají po změně pravidel při výkupu kovů

Zabránit zlodějům ve stále častějším rozkrádání obecního i soukromého majetku z kovu a jeho následnému prodeji ve sběrnách za hotové peníze se snaží Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR). Se skupinou poslanců proto usiluje o prosazení změn pravidel při vykupování kovového šrotu v zákoně o odpadech.

04.06.2008

Budou země předsedající EU více vnímat potřeby samospráv? Iniciativa Local Trio o to usiluje.

Svaz měst a obcí ČR vytvořil spolu s asociacemi místních a regionálních samospráv z Francia a Švédska iniciativu Local Trio, která společným dopisem oslovuje vládní představitele zemí předsedajících v příštích 18 měsících Radě EU. Cílem této iniciativy je zajistit, aby všechny tři národní vlády braly při výkonu předsednické role dostatečný zřetel na potřeby samospráv a nutnost partnerského dialogu. Evropské politiky a legislativa se totiž ve stále větší míře promítají do každodenního života měst, obcí a regionů.

05.05.2008

Města a obce nutně potřebují finance na zateplování škol a školek

Začátkem května bude řídící výbor Operačního programu Životní prostředí rozhodovat o dotacích na projekty týkající se úspor energií zateplováním obecních škol a mateřských školek. S nedostatečnou izolací školských budov, stavěných převážně v dobách minulého režimu, se potýkají stovky českých měst a obcí. Vstřícný přístup Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) k jednání o navýšení objemu peněz právě na kapitolu o úsporách energií proto velmi vítá Svaz měst a obcí České republiky.

31.03.2008

Obce a kraje jsou v odpadech jednotné

Společné prohlášení Svazu měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky a Petičního výboru obcí se skládkou na svém území k návrhu novely zákona o odpadech

28.02.2008

Období vegetačního klidu pro letošní rok lze brát za skončené


Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí upozorňují, že letošní období vegetačního klidu už je, vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám, za námi. Obce, správci komunikací i všichni ostatní, kdo plánují či plánovali kácení dřevin by měli tuto skutečnost vzít v potaz.

14.02.2008

Telefonica O2 zruší poplatky!

Svaz měst a obcí ČR se dohodl se společností Telefonica O2 Czech Republic na zrušení poplatků za vyjádření o existenci sítí na pozemcích vlastníka - otevírá se prostor pro dlouhodobou spolupráci.

22.11.2007

Proč mají obce společnosti Telefonica O2 platit?

Reakce Svazu na zpoplatnění vydávání vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací.

20.11.2007

Výherní hrací automaty musí povolovat obce

Svaz měst a obcí České republiky zásadně nesouhlasí s návrhem herního zákona, který zcela nově upravuje problematiku provozování hazardních her a dalších výherních činností. „V žádném případě nemůžeme připustit, aby obce nepovolovaly provoz hracích terminálů, na které většina heren přechází. Omezením této kontrolní činnosti by obce neměly vliv na to, zda budou hrací terminály instalovány v blízkosti škol či internátů,“ uvedl předseda Svazu Oldřich Vlasák.

13.11.2007

Tisková zpráva z finanční konference

„Na dani z nemovitosti mohou obce získat dalších 20 mld. Kč,“