07.06.2013

Prezident Zeman přijal Předsednictvo Svazu

Místo plánovaného rokování starostů s prezidentem republiky na XIII. Sněmu v Českých Budějovicích dnes Miloš Zeman přijal Předsednictvo Svazu na Pražském hradě. Nemluvilo se pouze o nyní tolik potřebné pomoci zaplaveným obcím, problémů samospráv je mnohem víc.

Prezident Miloš Zeman přijal na Pražském hradě Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

Praha, 7. 6. 2013 Ničivé povodně znova zasáhly do života samosprávy. Místo plánovaného rokování starostů s prezidentem republiky na XIII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR tak mnozí řeší aktuální problémy se záplavami, evakuací občanů, sháněním potřebné techniky. Sněm Svazu byl ze solidarity k postiženým městům a obcím odložen, což ocenil právě i Miloš Zeman. Náhradou pozval jedenáctičlenné Předsednictvo Svazu na Pražský hrad. Témat k projednání bylo mnoho, nemluvilo se pouze o nyní tolik potřebné pomoci zaplaveným obcím.

„Svaz měst a obcí ČR je pro nás přirozeným a velmi důležitým partnerem. Máme upřímný zájem o trvalou a pravidelnou spolupráci ohledně zákonů vztahujících se k samosprávě,“ řekl na úvod jednání prezident Miloš Zeman. Nabídl Svazu pravidelnou účast právníka Kanceláře prezidenta republiky na jednáních Legislativní komise Svazu. Dan Jiránek mu za jeho slova a vstřícnost poděkoval.

K hlavním tématům jednání patřily samozřejmě povodně. Dan Jiránek prezidenta informoval, že Svaz měst a obcí ČR uvolní ze svého rozpočtu na pomoc postiženým obcím jeden milion korun, a to konkrétně na pořízení vysoušečů. Zároveň ho ale upozornil, že podle Svazu by na odstraňování následků škod mělo být využito i zisku státních podniků. Jako příklad uvedl Lesy ČR, kde volně leží šest miliard korun. Důrazně pak apeloval na nutnost změny hospodaření s krajinou, bez níž budou jakákoli protipovodňová opatření nedostatečná. 

Jedním z dalších stěžejních bodů jednání byla příprava na příští programovací období. „Budeme tvrdě usilovat o to, aby návrhy Svazu k územní a urbánní dimenzi evropských fondů po roce 2013 byly prosazeny do Dohody o partnerství a následně zohledněny ve všech operačních programech,“ zdůraznil předseda Svazu Dan Jiránek. Vhodnějšímu přerozdělení evropských fondů je nakloněn i Miloš Zeman, podle jeho názoru obce a města lépe vědí, kam peníze směřovat.

Zástupci Svazu pak informovali prezidenta republiky Zemana o dalších problémech, které obcím ztrpčují život. Hovořili především o stále narůstající administrativní zátěži obcí, jež jsou pod rouškou všemocných protibyrokratických opatření zatěžovány stále dalšími a dalšími povinnostmi. „Jde např. o v poslední době tolik diskutované povinné zveřejňování veškerých smluv na internetu. Návrhy zakotvující informační povinnosti obcí by měly být projednávány koordinovaně, měly by být součástí jedné právní normy, která by stanovila jednoznačná práva a povinnosti. A chybět by rozhodně neměl ani názor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ upozornil Dan Jiránek. Dojít by také mělo k revizi zákona o zadávání veřejných zakázek, podle kterého může docházet k rušení velkého počtu výběrových řízení, např. z důvodu pouze jednoho zájemce. Zachován by měl být i současný třímilionový limit pro zakázky malého rozsahu u stavebních prací.

Představitelé Svazu dále upozorňovali pana prezidenta na problematiku výkupu kovů, s níž je spojena i značná kriminalita, na nešťastné zrušení možnosti veřejné služby nebo na předpokládanou změnu financování sociálních služeb tak, že dotaci, kterou nyní poskytuje ministerstvo práce a sociálních služeb, by měly v budoucnu rozdělovat kraje. Ohledně veřejné služby a veřejně prospěšných prací Miloš Zeman také na následném brífinku zkonstatoval, že přenesení pravomocí na úřady práce považuje za naprosto nevyhovující a podpoří přesun kompetencí zpět na obce.

Prezident Zeman byl pak seznámen i se záměrem Svazu realizovat projekt na podporu meziobecní spolupráce, která by měla sehrát důležitou roli v rámci regionálního rozvoje. Jejím prostřednictvím ve vhodně zvoleném území by bylo možné koordinovat poskytování základních veřejných služeb občanům, a tím docílit možných úspor. Napomoci by měl při hledání společných řešení v rámci samostatné působnosti, jako např. v oblasti základního vzdělávání, sociálních služeb či odpadového hospodářství. „S konečnou platností by tak mělo být zabráněno jakýmkoli diskusím o snižování počtu obcí,“ zakončil Dan Jiránek.

Závěrem je třeba dodat, že jednání proběhlo v příjemné atmosféře, přestože mělo čistě pracovní charakter. Obě strany věří ve vzájemnou a prospěšnou spolupráci do budoucna.