13.02.2014

Evropské fondy potřebují změnu

Dostatek peněz z Evropské unie na územní rozvoj či transparentní rozhodování o dotacích se zapojením obcí. To jsou dva ze šesti bodů memoranda s názvem „Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+", které podepsaly hlavní organizace zastupující menší města a obce v České republice - Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Memorandum co nejdříve dostanou všechna ministerstva, která připravují nové operační programy. Právě územní dimenzi totiž ještě nemají dořešenou. (Foto: Dan / FreeDigitalPhotos.net)

Venkov je příležitostí, jak účelně investovat evropské prostředky

Dostatek peněz z Evropské unie (EU) na územní rozvoj či transparentní rozhodování o dotacích se zapojením obcí. To jsou dva ze šesti bodů memoranda s názvem „Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+“, které podepsaly hlavní organizace zastupující menší města a obce v České republice - Sdružení místních samospráv ČR (SMS), Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV). Memorandum co nejdříve dostanou všechna ministerstva, která připravují nové operační programy. Právě územní dimenzi totiž ještě nemají dořešenou.

Memorandum je vůbec prvním společným dokumentem, který definuje priority územního rozvoje za peníze z evropských fondů v programovacím období 2014 – 2020. Mimo jiné také říká, že pro dosažení regionálních cílů bude třeba dostat z EU zhruba 250 miliard korun. Z toho by 35 miliard korun mělo jít na projekty prostřednictvím místních akčních skupin metodou komunitně vedeného místního rozvoje.

„Memorandum je signálem, že stojíme na začátku rozumnějšího a transparentního rozdělování evropských financí do území. Věřím, že nám pomůže co nejvíce zapojit obce jako partnery pro plánování rozvoje území. Kdo jiný totiž zná potřeby území lépe, než starosta z regionu,“ říká Jan Sedláček, místopředseda Sdružení místních samospráv a starosta Křižánek na Vysočině.

„Ve shodě se vždy lépe dosahuje společných cílů. Věřím, že memorandum přispěje k odstranění bariér a společně tak podpoříme územní rozvoj. Většina problémů jde totiž napříč regiony, od malých obcí po městské oblasti. Všude tam jsou třeba peníze z Evropské unie pro to, aby se zamezilo ekonomické stagnaci a společně nastartoval růst“,  upřesňuje význam memoranda a spolupráce předseda Komory obcí Svazu měst a obcí a starosta Čermné nad Orlicí Josef Bezdíček.

„Jsem moc rád, že jsme se dokázali dohodnout. Velmi oceňuji především to, že se memorandu uvádí jasná alokace na metodu komunitně vedeného místního rozvoje, která se má ukotvit v Dohodě o partnerství s Evropskou komisí,“ doplňuje Radan Večerka, místopředseda Spolku pro obnovu venkova.

Iniciátoři společného prohlášení v brzké době osloví další partnerské organizace, aby se k memorandu připojily. Zásadní strategický dokument týkající se rozdělování evropských dotací na územní rozvoj se začal připravovat loni na podzim.

* * *

Memorandum organizací hájících zájmy venkovského prostoru

Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+

Partnerské organizace hájící zájmy venkova se shodují a společně prosazují následující:

1. Každá obec, město i kraj mají mít odpovídající přístup k projektům realizovaným v rámci územní dimenze, ať již prostřednictvím některého z integrovaných nástrojů (CLLD, IPRÚ, ITI) či individuálních projektů.

2. Územní dimenze má i v případě individuálních projektů být koordinována s aktéry působícími v území (stát, kraje, obce, další aktéři) a má respektovat principy funkčních území a synergického efektu intervencí. V žádném případě totiž nelze jako územní dimenzi označovat soubor veškerých prostředků, které budou v rámci individuálních projektů směřovány do krajů, měst a obcí, některé z nich jistě územní dimenzi mít nebudou.

3. V rámci vytváření struktury Stálé konference na úrovni regionální i celostátní partnerské organizace vyzývají AK ČR i MMR o maximální přihlédnutí k principu partnerství všech zainteresovaných aktérů a v rámci rozhodování tohoto uskupení o důraz na požadavek konsenzu, případně vytvoření hlasovacího mechanismu, který zajistí, aby žádný ze sektorů nemohl být přehlasován ostatními.

4. Partnerské organizace požadují, aby v rámci všech nástrojů územní dimenze byla akcentována vazba město-venkov tak, jak to vyžaduje jeden ze základních principů politik EU. Na územní dimenzi by v souladu s důrazem na efektivní čerpání prostředků EU i dopad intervencí mělo být pamatováno s dostatečnou alokací ve výši minimálně 9,7 mld. EUR.

5. Partnerské organizace požadují, aby 35 mld. Kč z prostředků kohezní politiky EU bylo v rámci územní dimenze alokováno pro mechanismus LEADER/CLLD na realizaci projektů a implementováno prostřednictvím všech certifikovaných místních akčních skupin v ČR. To zajistí jako jediný mechanismus alokaci předem daných prostředků pro množství projektů pro venkovský prostor.

6. Partnerské organizace požadují přesun finančních prostředků z I. do II. pilíře společné zemědělské politiky EU ve výši 15 %.


V Praze, dne 11. února 2014

Ing. et Mgr. Jan Sedláček, místopředseda Sdružení místních samospráv
Josef Bezdíček, předseda Komory obcí Svazu měst a obcí
JUDr. Radan Večerka, místopředseda Spolku pro obnovu venkova