29.04.2014

Kontrolní postupy je třeba provázat a sjednotit, nikoliv zvyšovat počet kontrol

Poslanecká sněmovna má na své osmé schůzi mimo jiné projednat návrh zákona, který počítá s rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Se sněmovním tiskem č. 43 nesouhlasí Svaz měst a obcí ČR.

Poslanecká sněmovna má na své osmé schůzi mimo jiné projednat návrh zákona, který počítá s rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Se sněmovním tiskem č. 43 nesouhlasí Svaz měst a obcí ČR. Nezpochybňuje kontrolní činnost jako takovou, říká však, že vhodnější než počet kontrol zvyšovat, je provázat je a sjednotit. Poukazuje přitom na to, že dnes města a obce podléhají duplicitním a dokonce i multiplicitním kontrolám s různými závěry. V praxi to vede k nárůstu administrativy i počtu soudních sporů. Osmá schůze sněmovny začíná dnes.

V souvislosti se sněmovním tiskem č. 43 oslovil předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek dopisem všechny poslance. Mimo jiné v něm píše: „Není zcela zřejmé, z jakého důvodu dochází k navrženému předložení novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Kontrol, kterým místní samosprávy podléhají, je velké množství – to ostatně vyplývá i z Analýzy kontrolních činností ve veřejné správě zpracované ministerstvem vnitra – jde o na sto různých kontrolních opatření. Kontrolní orgány dochází velmi často k naprosto odlišným kontrolním závěrům. Kontrolované subjekty se potýkají s neprofesionální činností kontrolorů, jejichž závěry bývají často zmatečné či v rozporu s právním řádem, což potvrzují i rozhodnutí soudu.“      

Podle Svazu nelze souhlasit s tím, že by případná změna zákona neměla finanční dopady. Už dnes kontroly znamenají administrativní i finanční zátěž nejen v souvislosti s nutnou součinností, kterou musí města a obce poskytovat. Kromě toho jsou během kontrolní činnosti blokovány personální kapacity, což zejména u malých obcí, které nedisponují potřebným aparátem, ochromuje jiné činnosti.

Rozšíření pravomocí NKÚ ve vztahu k 6 250 městům a obcím a jejich cca 20 000 příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem má být podle předkladatelů tedy rozpočtově neutrální. V praxi to znamená, že by se ani neměl zvyšovat počet kontrolorů. Z předloženého návrhu však není jasné, jak toho dosáhnout. Jak zvládne stejný počet lidí více úkolů ve stejném čase a za stejné peníze? Logicky se tak nabízí, že by mělo dojít k omezení kontrolní činnosti u jiných subjektů. Není však jasné u jakých. Svaz měst a obcí proto požaduje, aby toto bylo zcela jasné uvedeno včetně zdůvodnění, proč u jiných subjektů se má počet kontrol – na rozdíl od měst a obcí – snížit.     

V současné době města a obce kontrolují například finanční či krajské úřady. Kromě toho mají územní samosprávné celky vlastní finanční a kontrolní výbor. Kontrolovat, jak města a obce nakládají s veřejnými penězi, může samozřejmě také veřejnost, umožňuje jí to právní řád. Samotný kontrolní systém přitom upravuje celá řada právních předpisů, které se často překrývají. Proto Svaz měst a obcí ČR požaduje novelu zákonů upravujících kontrolu měst a obcí, která by měla odstranit duplicitu, resp. multiplicitu, kontrol a vytvořit potřebný systém. Rovněž by měla provázat kontrolní postupy a celý proces kontrol sjednotit.