07.12.2012

Navrhovaná novela zákona o evidenci obyvatel přinese ještě větší zmatek

Koncepce novely zákona o evidenci obyvatel přináší na úseku trvalého pobytu výrazné zhoršení situace, shodli se členové Komory statutárních měst Svazu na svém listopadovém jednání. Novela měla zabránit zneužívání institutu rušení trvalého pobytu, navrhovaná úprava tomu ale nejenže nezabrání, nýbrž vše zkomplikuje opakovaným rušením a přihlašováním trvalého pobytu mezi příbuznými a přinese celou řadu konfliktů mezi občany a úředníky ohlašoven.

Praha, 7. prosince 2012 – Koncepce novely zákona o evidenci obyvatel přináší na úseku trvalého pobytu výrazné zhoršení situace, shodli se členové Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR na svém prosincovém jednání. Novela měla zabránit zneužívání institutu rušení trvalého pobytu, navrhovaná úprava tomu ale nejenže nezabrání, nýbrž vše zkomplikuje opakovaným rušením a přihlašováním trvalého pobytu mezi příbuznými a přinese celou řadu konfliktů mezi občany a úředníky ohlašoven.

„Je nemyslitelné, aby úředník ohlašovny přihlašoval do nemovitosti občana bez jeho vědomí a souhlasu nebo aby mu určoval místo trvalého pobytu v objektu či jeho vymezené části, jehož vlastníkem je manžel, partner, rodič nebo třeba dítě občana. Domníváme se, že tento návrh odporuje ve své podstatě právu zakotvenému v Listině základních práv a svobod,“ říká předseda Svazu Dan Jiránek. Navrhované změny způsobí problémy zejména při přihlašování a odhlašování trvalého pobytu. V případě, že občanovi skončí trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny a bezprostředně se nepřihlásí jinam, přichází o možnost realizovat svá běžná občanská práva - nebude moci volit, bude mít nesprávné údaje v občanském průkazu a na žádném úřadě si nevyřídí běžné občanské záležitosti.

Předseda Komory statutárních měst Jan Mareš vysvětluje: „Ačkoli zákon o evidenci obyvatel deklaruje, že přihlášení občana k trvalému pobytu má pouze evidenční charakter a nevyplývají z něho žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti, praxe potvrzuje, že celá řada práv, povinností, ale i postihů občana je zakládána právě trvalým pobytem. Odvíjí se od něho realizace volebního práva, nároky na sociální dávky, daňové povinnosti, výkon exekuce a mnoho dalších právních titulů.“  

Primátoři si uvědomují, že současný platný zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech zdaleka není ideální. Přináší celou řadu komplikací a problémů, ať už např. na úseku oprávněnosti výdeje údajů z informačního systému vlastníku nemovitosti nebo na úseku institutu rušení trvalého pobytu a jeho zneužívání, který s sebou přináší potíže s doručováním, výkonem exekucí atd. Navržená novela však situaci ještě více komplikuje. „Preferujeme proto spíše návrh zpřesňujících úprav ke stávající platné právní úpravě než její radikální změnu,“ dodává primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Návrh pocházející z Ministerstva vnitra se nyní nachází v mezirezortním připomínkovém řízení. Svaz měst a obcí ČR k němu uplatňuje řadu připomínek. V této souvislosti také doporučuje opětovné využití institutu „přechodného pobytu“, který by evidenci obyvatel zjednodušil a také by umožnil, aby obce mohly efektivněji vybírat poplatky. Zrušený zákon o hlášení a vedení evidence pobytu občanů, obsahoval kromě pojmu trvalý pobyt také pojem „přechodný pobyt“, který byl však z nového zákona o evidenci obyvatel vypuštěn. Z důvodové zprávy k současnému zákonu o evidenci obyvatel lze pouze vyčíst, že hlášení přechodného pobytu bylo z důvodu společenských změn zrušeno.