22.11.2013

Postupujme jednotně a solidárně

Starostové obcí a měst účastnící se XVI. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR se letos zaměřili zejména na přípravu čerpání zdrojů Evropské unie po roce 2014 a také na otázku sociální politiky. Narůstající sociální nepokoje ve městech a obcích jsou totiž opravdu alarmující. Nespokojené skupiny obyvatel o sobě daly slyšet i ve městech, kde by to jen málokdo čekal.

Starostové obcí a měst účastnící se XVI. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR se letos zaměřili zejména na přípravu čerpání zdrojů Evropské unie po roce 2014 a také na otázku sociální politiky. Narůstající sociální nepokoje ve městech a obcích jsou totiž opravdu alarmující. Nespokojené skupiny obyvatel o sobě daly slyšet i ve městech, kde by to jen málokdo čekal.

 S přípravou na období čerpání evropských dotací po roce 2014 Svaz měst a obcí ČR stále upozorňuje příslušná ministerstva na nutnost zohlednit také potřeby měst a obcí. Podmínkou úspěšného dosažení jednání s řídícími orgány o uplatnění tzv. územní dimenze v operačních programech je především sladění zájmů a potřeb všech velikostních kategorií obcí. „Po Ministerstvu pro místní rozvoj požadujeme, aby pozici Svazu zapracovalo do národní pozice, tedy do Dohody o partnerství. Chceme, aby ministerstvo dodrželo záruky dané v oblasti integrovaných přístupů, tj. ITI pro metropolitní oblasti a IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) pro regionální centra a mikroregiony,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, primátor Kladna. Svaz usiluje o takový způsob implementace, který by odpovídal potřebám všech velikostních skupin obcí.

Pozitivní zprávu z Bruselu přinesl účastníkům konference Oldřich Vlasák, místopředseda Svazu a zároveň místopředseda Evropského parlamentu. Evropský parlament totiž tento týden schválil víceletý finanční rámec Evropské unie a příslušnou legislativu, podle které se budou řídit pravidla čerpání evropských fondů po roce 2014. „Přestože vyjednávání mezi Radou a Komisí bylo opravdu náročné, výsledkem je určitý kompromis. Podařilo se omezit byrokracii, snížit počet kontrol a sjednotit podmínky čerpání různých fondů. Zejména malé obce jistě uvítají, že i DPH v Programu rozvoje venkova bude uznatelným nákladem. Radost pak můžeme mít také z toho, že ČR si pro toto období vyjednala zhruba 550 mld. Kč, ještě před pár dny se jednalo o částku o 50 mld. nižší,“ informuje Oldřich Vlasák. Dodal však, že je třeba mít na paměti, že finance z EU by měly být doplňkové, nikoli ty hlavní.

Druhou velmi diskutovanou oblastí byla oblast sociální, především tedy otázka stále vzrůstající kriminality ve městech a obcích a problémy vzájemného soužití svých obyvatel. „Z iniciativy starostů sdružených ve Svazu měst a obcí ČR vznikla Výzva starostů 2013, která postihuje všechny oblasti, v nichž je třeba učinit kroky ke zlepšení situace. Navrhuje řešení problematických otázek jak v oblasti bezpečnosti, vzdělávání, zaměstnanosti, tak i v řešení institutu trvalého pobytu, výplaty sociálních dávek nebo problematiky sociálního bydlení, která patří k nejpalčivějším,“ informuje místopředseda Svazu Jan Mareš, primátor Chomutova, a upřesňuje: „Navrhujeme např. kontrolu vyplácení doplatku na bydlení do jednoho bytu tak, aby v něm nemohly fiktivně bydlet desítky osob, dále optimalizaci počtu ubytoven, aby bylo možné zasáhnout tam, kde jsou k ubytování využívány budovy, které k tomuto účelu nebyly nikdy určeny, vazbu výplaty dávek na plnění školní docházky nebo třeba zavedení motivační odměny za výkon veřejné služby.“  

Celostátní finanční konference se ale zabývala i dalšími tématy – otázkou energetiky, kde Svaz prosazuje směřování podpory z programu Nová zelená úsporám na opatření snižující energetickou náročnost veřejných budov, problematikou veřejných zakázek, kde požaduje zjednodušení celého zadávacího procesu, a to zejména v oblasti podlimitního řízení, nebo problematikou nového občanského zákoníku. 

 

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.