Správa obce

V této rubrice najdete informace, které se týkají správy obce. Ať už se jedná o zákon o úřednících, zákon o obcích, odměňování zastupitelů, volební zákony či střet zájmů. Upozorňujeme na metodiku Ministerstva vnitra či dopady nové legislativy. Informujeme o stanoviscích Svazu měst a obcí ČR k návrhům nových právních předpisů v rámci legislativního procesu.

Mgr. Ivona Mottlová

24.10.2011

Typy venkova: šance na lepší pomoc státu?

Přes mnoho společného má venkov spoustu rozdílných problémů. Někde se obyvatelé přistěhovávají, jinde jich naopak zoufale ubývá. Na horách je déle zima, úklid chodníků stojí více, v nížinách léto ničí úrodu zemědělcům a vysává vodu ze studní. Barvitost problémů obcí nezná mezí. I proto je důležitá typologie území venkova. A co že to je? Nejen o tom se hovořilo na konferenci Analýza potřeb venkova: nové otazníky a výzvy pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci.

14.10.2011

Bude veřejné zadávání ještě více komplikované díky pozměňovacím návrhům?

 Na včerejší schůzce Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny ČR byly projednány a schváleny některé pozměňovací návrhy k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jenž do budoucna mohou výrazně zkomplikovat proces veřejného zadávání.

07.10.2011

Kam budou směřovat dotace EU po roce 2013?

Evropská komise zveřejnila před nadcházejícími Open Days v Bruselu návrhy nařízení pro EU fondy po roce 2014. Zásadní změny by mohly přinést větší koordinaci dotací do venkova a krajů v České republice.

29.09.2011

Vláda schválila parametry majetkového vyrovnání státu s církvemi

Vláda dne 27. října schválila na svém zasedání parametry majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. Obavy z toho, že se materiál, na který obce čekají již dlouhá léta, stane obětí rozpočtového vyjednávání mezi jednotlivými koaličními stranami, se tak naštěstí nenaplnily.

15.09.2011

Církevní restituce opět obětí vládního vyjednávání?

Vláda ČR včera projednávala mimo jiné také majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Tento materiál by měl vést ke konečnému dořešení otázky církevních restitucí, po kterém již dlouhou dobu volají jak církve, tak především obce a města, která jsou dlouhodobým neřešením této situace poškozována a omezována ve svém rozvoji. Vláda však projednávání tohoto materiálu přerušila.

07.09.2011

Jak postupovat v případě žádosti o poskytnutí informace o platu?

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů vytvořilo metodické doporučení k poskytování informací o platech pracovníků povinných subjektů podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dozvíte se, co je třeba zvážit, při rozhodování zda tyto informace poskytnout či nikoliv.

26.07.2011

Vláda pozastavila nekoordinovanou centralizaci

Svaz měst a obcí ČR již několik měsíců upozorňuje na nekoordinované zásahy do smíšeného modelu výkonu státní správy. Vítá proto, že vláda ČR přijala usnesení, kterým zakazuje další takový postup. Svaz má nyní zájem podílet se na analýze, kterou má do konce listopadu předložit ministr vnitra.

12.07.2011

Hodnocení partnerů České pošty

V uplynulých týdnech proběhly v pěti desítkách pilotních obcích hodnotící pohovory, jejichž cílem bylo zjištění funkčnosti projektu Partner České pošty. V návaznosti na dřívější jednání s Českou poštou byli představitelé samosprávy přizváni k hodnocení pilotního projektu. Zástupci Svazu byli nominováni do všech kontrolních skupin, kde na žádost předsedy Eduarda Kavaly zastupovali rovněž Spolek pro obnovu venkova ČR.  Sdružení místních samospráv ČR se podle slov Josefa Bartoňka účast svých zástupců technicky zajistit nepodařilo.

10.07.2011

Jednání Expertní poradní skupiny (EPOS) k návrhu priorit pro evropské dotace po roce 2013

Dalšího v řadě jednání k definování priorit pro čerpání evropských dotací po roce 2013 se účastní skupina expertů z řad Evropského parlamentu, vysokých škol nebo Národní ekonomické rady vlády. Debatovány byly zejména filozofické otázky kolem směřování evorpských podpor, stanovení priorit a národního rámce pro využití dotací.

06.06.2011

Teze příspěvku Svazu X. fóru Zlatá koruna – Korupce jako ekonomický fenomén

Šancemi na odhalování korupce a možnostmi její prevence se Svaz měst a obcí ČR zabývá několik let. Již v roce 2005 podepsal dohodu s ministerstvem pro místní rozvoj, v rámci které byla zřízena pro starosty měst a obcí, kteří měli podezření na korupční jednání, tzv. zelená protikorupční linka. Linka však byla pro neplnění svého původního účelu v roce 2008 zrušena. Mezitím v roce 2007 Svaz připomínkoval tzv. „antikorupční“ novelu zákona o obcích, která byla bohužel posléze z legislativního procesu stažena.

02.06.2011

Poštovní služby se mění... a obcí se nikdo neptá

V průběhu května probíhalo připomínkové řízení k zásadní změně zákona o poštovních službách. Svaz měst a obcí jako povinné připomínkové místo však nebyl osloven. Novela se přitom dotýká rozsahu základních poštovních služeb či podmínek pro jejich poskytování, tedy oblastí, jimiž se Svaz již několik let zabývá.

01.06.2011

Termín odevzdávání oznámení podle zákona o střetu zájmů se blíží!

Do 30. června je třeba odevzdat oznámení podle zákona o střetu zájmů. Pro vás, kteří jste ve funkci opakovaně, je to věc již zažitá. Pro ty, kteří jsou ve funkcích noví, jsme připravili příručku, která pomůže při orientaci v problematice střetu zájmů. S dotazy se obracejte na právní poradnu Svazu nebo na Informačně – poradenské centrum pro zastupitele, které funguje v rámci projektu Vzdělaný zastupitel. Dotazy je možné pokládat buď přímo prostřednictvím stránek www.vzdelanyzastupitel.cz, e-mailem na adresu poradna@vzdelanyzastupitel.cz či telefonicky na číslo 226 227 505.

13.05.2011

Informace poskytované Všeobecnou zdravotní pojišťovnou obcím jako správcům daně

Od 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tímto zákonem je nově upraveno poskytování informací správcům daně. Současně bylo novelizováno ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., které připouští možnost vzájemného poskytování informací mezi VZP ČR a orgány místní správy, jako správci daně. Pro účel poskytování součinnosti bude otevřen způsob komunikace prostřednictvím datových schránek. Z důvodu co nejefektivnějšího zpracování výzev VZP navrhuje jednotnou formu pro zadání požadavků na poskytnutí informací.

27.04.2011

Optimalizace živnostenských úřadů nebo totální změna?

Téměř šest desítek zástupců členských obcí se dnes zúčastnilo semináře k záměru tzv. optimalizace živnostenských úřadů. Svaz považuje setkání za zahájení diskuze, v níž bude možné projednat různé varianty budoucí úpravy.

20.04.2011

Přímá volba starostů – co možná nevíte

Otázka přímé volby starostů je v poslední době stále více diskutovaná. Mnoho starostů ale nemá o postavení přímo voleného starosty ani o jeho kompetencích dostatečné informace či představu, jak vyplynulo z ankety, kterou jsme rozeslali v posledním čísle elektronického zpravodaje. Ukázalo se, že mnoho starostů nebylo například obeznámeno s tím, že přímo volený starosta nebude členem zastupitelstva. Tato skutečnost ovlivnila i šetření, ve kterém se 63 % respondentů vyslovilo proti zavedení přímé volby, Připravili jsme pro vás proto shrnutí aktuálních informací týkajících se přímé volby starostů, které na Kongresu starostů a primátorů v Brně představila ředitelka odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra Marie Kostruhová. 

06.04.2011

Přinese chystaná novelizace žádoucí změny v zadávání veřejných zakázek?

Ministerstvo pro místní rozvoj již od léta loňského roku intenzivně pracuje na rozsáhlé novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato snaha nyní vyústila v předložení oficiálního materiálu do meziresortního připomínkového řízení. Návrh obsahuje mnoho podstatných změn, které mohou mít zásadní dopady na města a obce. Zapojte se a zašlete nám své připomínky k tomuto návrhu!

 

08.03.2011

VPP a normativní instrukce: určité uvolnění

Komora obcí Svazu měst a obcí vítá uvolnění normativní instrukce týkající se veřejně prospěšných prací. Upozorňuje však, že nejistota, nesourodé a často se měnící podmínky nesvědčí nejen obcím, ale především samotným uchazečům.

07.03.2011

Předseda Svazu měst a obcí jednal s ministrem Johnem nejen o budoucnosti pošt

Ministr vnitra jako zástupce zakladatele České pošty vnímá nutnost vzájemné komunikace při rozhodování o budoucí podobě zajišťování poštovních služeb. Současně podporuje požadavek Svazu na zvýšení koordinace případných změn v systému přenesené státní správy.

17.02.2011

Sdělte nám zkušenosti s pozemky blokovanými ve vašich obcích kvůli nedořešeným církevním restitucím

Obracíme se na všechny starosty, místostarosty obcí a členy zastupitelstev v souvislosti s obnoveným jednáním ve věci církevních restitucí a stále nedořešeného narovnání vztahů mezi státem a církvemi. Sdělte nám své zkušenosti, v čem Vás omezuje blokace církevních pozemků a jak se tato  situace negativně podepsala na rozvoji Vaší obce. Uvítáme veškeré zkušenosti, argumenty a podněty.

25.01.2011

Na nových webových stránkách můžete připomínkovat zásadní novelu zákona o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj v pondělí 24. ledna 2011 zpřístupnilo zvláštní webové stránky, na kterých může široká veřejnost uplatnit své podněty, nápady a připomínky k zásadní novele zákona o veřejných zakázkách. Máte tedy jedinečnou možnost vznést jakékoliv připomínky k navrhované změně veřejného zadávání a uplatnit tak své zkušenosti a poznatky z praxe.

 

12.01.2011

Od kdy je poskytována měsíční odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce?

Odměna se neuvolněným členům zastupitelstva poskytuje dle zákona o obcích ve spojení s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce. Ministerstvo vnitra zveřejnilo stanovisko k rozhodnému dni, od kterého se měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva poskytuje, Svaz však zastává jiný názor.

 

04.01.2011

Jaká bude podoba poštovních služeb na venkově?

Svaz měst a obcí uzavřel v loňském roce smlouvu o spolupráci s Českou poštou, s.p., která má zajistit zachování dostupnosti poštovních služeb na celém území státu. I nadále musí být samospráva pro poštu rovnocenným partnerem, proto se zástupci státního podniku zúčastní jednání předsednictva Komory obcí.

10.12.2010

Upozornění na změnu v oblasti výkonu správy drobných vodních toků

V rámci integrace správy vodních toků v České republice dochází ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků. Dosud jejich správu vykonává Zemědělská vodohospodářská správa. S účinností od 1. ledna 2011 budou správu drobných vodních toků vykonávat státní podniky Povodí a státní podnik Lesy ČR, podle své územní působnosti.

23.11.2010

Mohou obce omezit provozní dobu restaurací?

Ústavní soud jasně potvrdil, že obce mají pravomoc stanovit noční zavírací dobu barů, hostinců a restaurací. V případech, kdy provozem hostinské činnosti v nočních hodinách může docházet k narušování veřejného pořádku, má obec právo zasáhnout proti provozovatelům a omezit tak i provozní dobu podobných zařízení.

22.11.2010

Příručka k aplikaci zákona o střetu zájmů

Noví zastupitelé se kromě řady dalších povinností budou muset vypořádat s problematikou střetu zájmů. Kancelář Svazu v návaznosti na časté dotazy a na zkušenosti dlouholetých starostů připravila příručku, která poskytne podporu při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona. Doporučujeme tento zákon nepodceňovat.

22.11.2010

Analýza přímé volby starostů

Ministerstvo vnitra předložilo v návaznosti na úkoly vyplývající z koaliční smlouvy materiál „Analýza zavedení přímé volby starostů“, který Svaz získal k připomínkování. Text popisuje zkušenosti ze států, které přímou volbu zavedly, zhodnocuje klady a zápory zvolené úpravy. Navrhují se rovněž konkrétní možnosti změn v české legislativě.

14.10.2010

Svaz měst a obcí ČR nikdy nepodporoval násilné slučování obcí

 Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) se ostře ohrazuje proti nařčení obsaženému v textu Prohlášení Spolku pro obnovu venkova ČR ze dne 12. října 2010. Říká se v něm, že v posledních dnech zaznívají v médiích ústy zástupců Svazu podpůrné názory na slučování malých obcí jako řešení složitosti samosprávy a přibývání agendy od státu.

01.10.2010

Nakládání s obecním majetkem - co je správně?

V poslední době se nejenom v rámci Svazu často diskutuje o problematice nakládání s obecním majetkem. Hospodaření s majetkem obce musí být vždy průhledné, účelné a veřejnosti přístupné. Co však dodržování těchto principů konkrétně obnáší? Nedávno se objevila zajímavá publikace, která toto téma zpracovává s využitím dostupné judikatury.

23.08.2010

O peníze přijdou i zaměstnanci obecních úřadů.

Úsporná opatření vlády se dotknou všech zaměstnanců ve veřejné správě. V současné době se v médiích stále hovoří o tom, že státní zaměstnanci přijdou o 10% svých platů, ale už se nehovoří o tom, že snižovat se bude i na obcích a městech.

02.08.2010

Vyčerpejte svou dovolenou!

Upozorňujeme uvolněné členy zastupitelstva na problém s nevyčerpanou dovolenou. Pokud si totiž uvolněný člen zastupitelstva dovolenou nevybere před skončením uvolněné funkce a nevrací se zpátky k uvolňujícímu zaměstnavateli, který by ji poskytl (§ 79 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů), pak propadá bez náhrady.
 

02.08.2010

Připravujeme INS se zajímavou přílohou na téma odměňování při skončení funkčního období!

Vzhledem k blížícím se komunálním volbám se častěji objevují dotazy týkající se odměny při skončení funkčního období, tzv. odchodného. Kancelář Svazu se touto problematikou v poslední době intenzivně zabývala a spolupracovala také s odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Do příštího čísla tištěného měsíčníku Informační servis (InS), které vyjde v polovině září, připravujeme tematickou přílohu obsahující rovněž další související témata např. ustavující zasedání zastupitelstva obce.

30.07.2010

V Radkově se pošta neruší aneb Změna v poskytování poštovních služeb po dohodě s dotčenou obcí

V obci Radkov (500 obyvatel, okres Opava) dle petice, kterou obdržela Kancelář Svazu dne 28. 7. 2010 s 300 podpisy od občanů obce Radkov, má údajně být zrušena kamenná pobočka České pošty provozovaná v nájmu v domě ve vlastnictví této obce.

23.07.2010

Na sčítání obyvatel se budou podílet také obce

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.

19.07.2010

Blokace církevního majetku: řešení se přiblížilo?

Ústavní soud České republiky dne 1. července 2010 rozhodl o ústavní stížnosti skupiny senátorů, ve věci návrhu na zrušení tzv. „blokačního“  ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž podání se před třemi lety Svaz významným způsobem podílel. Svým nálezem skupině senátorů vyhověl Ústavní soud jen částečně. 

19.07.2010

Metodika MV ČR ke správě obce ve volebním "mezidobí"

Ministerstvo vnitra připravilo metodické doporučení ke správě obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů (z hlediska oprávnění a povinností dosavadního starosty a rady obce) a k podmínkám pro konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.

02.07.2010

Jak si Svaz představuje budoucnost evropské Společné zemědělské politiky?

V debatě o Společné zemědělské politice zcela postrádáme otázku k rozvoji venkova. To byl jen jeden ze vzkazů, který Svaz poslal Evropské komisi v odpověď na konzultaci o zemědělské politice EU po roce 2013. Máme se tedy bát, že na rozvoj venkova se stále bude pohlížet jako na „slepé střevo“ evropského zemědělství?

29.06.2010

Dobré předání úřadu je základem úspěchu

Blíží se komunální volby, které vyhlásil v polovině června prezident republiky. Budou se konat v pátek 15. a sobotu 16. října 2010. Nejpozději do 22. července by měla dle § 67 zákona o obcích současná zastupitelstva obcí rozhodnout o počtu členů nově voleného zastupitelstva obce. Nejpozději do 10. srpna 2010 musí být registrovány kandidátní listiny a 60 dnů před dnech voleb musí být také starostou obce ustaveny okrskové volební komise. V říjnu pak proběhnou volby, voliči rozhodnou. A co dále? Kandidáti, kteří uspějí, přebírají za chod obce odpovědnost, a jelikož se činnost na obcích nijak nezastavuje, musí skočit rovnýma nohama do děje. 

27.05.2010

Ručení obce za závazky třetích osob

Ručení je zajišťovacím institutem, který má ochránit věřitele před neochotou dlužníka plnit své závazky. Obec zásadně nesmí dle obecního zřízení ručit za závazky fyzických a právnických osob, existují však zákonné výjimky, kdy se za určitých podmínek může ručitelem stát i obec.

17.05.2010

Průhledné veřejné zadávání na dosah?

Expertní skupina Platformy pro transparentní veřejné zakázky uzavřela svoji činnost a dokončila závěrečnou zprávu spolu s návrhy opatření, které by měly směřovat k transparentnějšímu a efektivnějšímu veřejnému zadávání. Svazu měst a obcí ČR se podařilo vyloučení některých kontroverzních návrhů.

26.04.2010

Veřejné zadávání transparentnější a efektivnější?

Od března tohoto roku začala scházet Expertní pracovní skupina složená ze zástupců zahraničních obchodních komor, odborných asociací, ministerstev a některých politických stran. Tato pracovní skupina má za cíl sestavit návrh konsensuálních principů přijatelných pro všechny subjekty hrající důležitou roli ve veřejném zadávání. Svaz měst a obcí v ní má také svého zástupce.

16.04.2010

Anketa - nemovitý majetek

Máte ve svém vlastnictví nemovitý majetek, který na vás byl převeden bez vašeho souhlasu (dopravní infrastruktura (např. dálniční přemostění), památkové objekty, průmyslové areály aj.) a který pro vás představuje neřešitelnou zátěž? Souvisejí s ním investiční či provozní výdaje? Je pro vás účelné tento majetek vlastnit? Vaše odpovědi prosím zasílejte na adresu vejmelkova@smocr.cz

26.03.2010

Platforma pro transparentní veřejné zakázky

Na podnět Americké obchodní komory v České republice se v pondělí 22. března 2010 sešli zástupci zahraničních obchodních komor, odborných asociací, ministerstev a některých politických stran ke společnému diskusnímu stolu na téma transparentních veřejných zakázek.

26.02.2010

Elektronické zadávání veřejných zakázek – jak je na tom Vaše obec?

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky jako každý rok provádí mezi zadavateli dotazníkové šetření s cílem zjistit, jaký je postoj zadavatelů k elektronizaci zadávání veřejných zakázek, jak využívají elektronické nástroje v praxi, a jak se jejich názory na tuto problematiku vyvíjejí v čase.

22.02.2010

Příliš mnoho psů zajícova smrt nebo mnoho povyku pro nic?

Korupce je fenomén, o kterém se velmi mluví, ale málo se o něm ve skutečnosti ví. Pokusy o systematické analytické podchycení korupce v obecní samosprávě jsou spíše sporadické. Skutečností je, že neexistují spolehlivá data a jsou mapovány jen jednotlivé zachycené případy.

11.01.2010

„Black list“ osob se zákazem plnění veřejných zakázek spuštěn od 1. ledna 2010

Na základě novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byl od 1. ledna 2010 spuštěn Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Tento rejstřík umožní všem zadavatelům veřejných zakázek větší a důslednější kontrolu dodavatelů.

27.11.2009

Vztahuje se plánované snížení platů také na úředníky obecních úřadů a členy zastupitelstva obce?

Vláda svým usnesením č. 1232 ze dne 29. září 2009 přijala tzv. Janotův balíček úsporných opatření v jehož rámci dojde ke snížení objemů prostředků na platy státních zaměstnanců o 4%. Toto vládní nařízení je závazné pro orgány státní správy, což znamená, že na územní samosprávné celky se nevztahuje, pokud nedojde ke změně nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Pak by se plošně snížily platové tarify všem zaměstnancům ve veřejné správě, tedy i zaměstnancům územních samosprávných celků.

26.11.2009

Snižovat se bude všude - i odměny zastupitelů?

Dnes tj. 26. listopadu 2009 dorazila do Kanceláře Svazu novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve které dochází k plošnému snížení o 4 procentní body. Ministerstvo vnitra, které novelu připravilo, snížení odůvodňuje principem solidarity v souvislosti se snižováním platů v oblasti veřejného sektoru a platů představitelů státní moci.

23.09.2009

Zápis z porady odboru dozoru a kontroly MV ČR konané dne 1. září 2009

Zástupci Svazu se dne 1. září zúčastnili porady ODK MV ČR konané společně se zástupci krajů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu měst a obcí a Komory statutárních měst. Porada se věnovala problematice rušeníobecně závazných nařízení okresních národních výborů a okresních úřadům, pohřebnictví, stanoviskům ODK a provozováním VHP a VLT. Zde zveřejňujeme zápis s porady.

10.09.2009

Svaz vítá řešení úhrady DPH v Programu rozvoje venkova

Vláda v tomto týdnu schválila způsob financování daně z přidané hodnoty zaplacené v hodnotě projektů financovaných za podpory prostředků z Programu rozvoje venkova. Jde o završení jednání, která probíhala již od ledna letošního roku na základě podnětu Svazu.

25.03.2009

Svaz měst a obcí České republiky píše senátorům a senátorkám k tzv. chodníkové novele

Senát Parlamentu České republiky bude na své 5. schůzi, která začíná dne 26. března 2009, rozhodovat o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (senátní tisk č. 38), nazývaný též „chodníková novela“. Zákon má přes zvou zdánlivou jednoduchost řadu dopadů právních, finančních i praktických a přináší řadu neřešených a nezodpovězených otázek. S návrhem zákona Svaz měst a obcí České republiky zásadně nesouhlasí. Proto předseda Svazu Ing. Oldřich Vlasák oslovil všechny senátorky a senátory dopisem, v němž vysvětluje postoj měst a obcí k návrhu zákona, přílohou dopisu je i podrobné stanovisko Svazu a přehled nákladů některých měst a obcí, které jim v důsledku novely mohou vzniknout.

24.03.2009

Zápis ze semináře MV ČR - ODK o jednacích řádech zastupitelstev obcí, regulaci zasedání, zápisech a usneseních

Dne 17. února 2009 proběhnul na odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra seminář věnovaný problematice jednacích řádů zastupitelstev obcí, jejich náležitostí a závaznosti, dále otázkám regulace průběhu zasedání zastupitelstva, práv občanů na zasedání, náležitostí zápisu i usnesení vydávaných zastupitelstvem. Zde zpřístupňujeme podrobný zápis ze semináře, obsahující návod na řešení řady situací a obsahující odpovědi na sporné otázky vyplývající z praxe.

23.03.2009

Stanovisko Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (senátní tisk č. 38 - tzv. chodníková novela)

Senát Parlamentu České republiky bude na své 5. schůzi rozhodovat o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (senátní tisk č. 38), nazývaný též jako „chodníková novela“. Návrh zákona se týká především odpovědnosti za škody vzniklé vadou ve schůdnosti chodníku, kdy tuto odpovědnost přenáší z vlastníka přilehlé nemovitosti na vlastníka chodníku. Zákon má přes zvou zdánlivou jednoduchost řadu dopadů právních, finančních i praktických a přináší řadu neřešených a nezodpovězených otázek. S návrhem zákona Svaz měst a obcí České republiky zásadně nesouhlasí.

12.11.2008

Volby a pojistné pro členy volebních komisí

Na základě žádosti Svazu měst a obcí ČR posoudilo Ministerstvo financí metodiku výpočtu nákladů spojených s konáním voleb. Povinně odváděné pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené obcí za členy volebních komisí tak bude hrazeno z účelové dotace shodně s ostatními výdaji.

23.09.2008

Dotační řízení na projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR v roce 2009 vyhlášeny

1. září 2008 vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí dotační řízení na projekty zahraniční spolupráce ČR na rok 2009. Česká republika jako člen Evropské unie a mezinárodního společenství demokraticky a ekonomicky vyspělých zemí uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem, a přijímá svůj díl odpovědnosti při řešení globálních problémů. Jedním z výrazů tohoto postoje je zahraniční rozvojová spolupráce, která je integrální součástí české zahraniční politiky.

15.09.2008

Vesnicí roku 2008 - Lidečko!

Z 309 obcí přihlášených do letošního ročníku soutěže Vesnice roku dosáhla na nejvyšší příčku  obec Lidečko ze Zlínského kraje. Hned za ní se umístila obec Pikárec z kraje Vysočina a bronzové místo vybojovala jihočeská obec Malenice. Už tradičně udělila celostátní hodnotitelská komise ještě Koláčovou cenu komise. Podle ní pečou nejlepší koláče v obci Poniklá na Liberecku.  

29.08.2008

Výsledky krajských kol soutěže Vesnice roku 2008

Soutěž Vesnice roku 2008 již zná vítěze krajských kol. V letošním 14. ročníku bojovalo o titul 309 obcí, což je o 45 více než loni. Kdo zvítězí v kole celostátním, se dozvíme 16. září při oficiálním vyhlášení vítězů na ministerstvu pro místní rozvoj. Letos se do soutěže mohly zapojit i obce se statutem městys nebo město, které mají zpracován vlastní program obnovy vesnice a jejich počet obyvatel nepřekračuje 5 250 (nejlidnatější obec v ČR).

15.07.2008

Poslanecká iniciativa směřuje ke změně v dani z nemovitostí

Skupina poslanců předložila návrh novely zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Jejich snaha směřuje k omezení platnosti místního koeficientu, který vstoupí v platnost v příštím roce.

11.07.2008

Podpořte své město účastí v podnikatelských soutěžích

Podnikatelské soutěže o ceny Hospodářských novin Makro Živnostník roku 2008 a Vodafone Firma roku 2008 jsou soutěže na podporu malého a středního podnikání. Cílem těchto soutěží je zviditelnit podnikatelské úsilí a vytvoření důstojné platformy pro diskusi týkající se podnikatelských podmínek v rámci regionu i na celostátní úrovni. Pro podporu podnikání organizátoři soutěží taktéž vyhlašují anketu Absurdita roku, která má upozornit na absurdní a zbytečné administrativní překážky, jež jsou úřady povinny ukládat podnikatelům.

04.07.2008

Ekonomický přehled České republiky 2008

Zkrácená verze ekonomického přehledu České republiky 2008, vypracovaného experty OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a ekonomický rozvoj.

16.05.2008

Úvěry z Regionálního rozvojového fondu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo k 1.5.2008 nové kolo přijímání žádostí měst a obcí ČR (s výjimkou Prahy a statutárních měst) o  úvěry z Regionálního rozvojového fondu. Úvěry bude možné používat i na rozvoj infrastruktury měst a obcí využívané nepodnikatelskými subjekty.

10.03.2008

Regenerace měst 2008

Konference Regenerace měst - Lidé a místa 2008 se koná ve dnech 3. - 4. dubna 2008  na Magistrátě hl. m. Prahy.

04.03.2008

Jak vyplatit odměny zastupitelů za únor?

29. února 2008 vyšlo ve Sbírce zákonů Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny zastupitelů se zvyšují o 5% dnem účinnosti novely nařízení (tedy 29. února). Jak však vypočítat odměnu za únor 2008 – podle staré úpravy nebo podle úpravy nové?

29.01.2008

Dotační programy ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlašuje národní dotační programy v oblasti bytové politiky a v oblasti regionální politiky.

04.01.2008

29. ročník Dnů malých obcí

Setkání starostů obcí s představiteli ústředních orgánů státní správy jsou pravidelně pořádána dvakrát ročně již od poloviny devadesátých let(na jaře a na podzim) vždy na dvou místech České republiky (v Praze a ve Vyškově). Setkání proběhnou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, jako jeden z pořadatelů se na nich podílí Komora obcí SMO ČR s časopisem Obec a finance.

02.01.2008

Novela ŽZ - Zrušíme místní příslušnost a zavedeme jedinou chaotickou živnost volnou?

Poslanci v prvním čtení schválili zásadní novelu živnostenského zákona, která má vedle řady užitečných vylepšení zavést i změny, které jsou pro obce nepřijatelné a které přes avizovaný úmysl usnadnit vstup do podnikání a zjednodušit byrokratický proces zavádějí některé nekoncepční a především drahé inovace, které budou pro obce, a v důsledku i pro podnikatele, poškozující. Kromě jiného má být zrušena dosavadní místní příslušnost živnostenských úřadů a jednotlivé živnosti ohlašovací volné, které by měly být sloučeny v jedinou ohlašovací živnost volnou s 80 nezpoplatněnými obory činnosti.

20.12.2007

S ministrem kultury o vracení církevních majetků

Dnes, symbolicky v čase předvánočním, se uskutečnilo jednání 7 starostů z obcí postižených blokací církevních majetků s ministrem kultury Václavem Jehličkou, jeho náměstkem Jaromírem Talířem, senátorem Josefem Zoserem a kardinálem Miloslavem Vlkem.

18.12.2007

Mají mít městyse možnost účastnit se klání v soutěži Vesnice roku?

Jak dál při organizaci soutěže Vesnice roku? Povolit účast v soutěži i městysům a menším městům? Změnit název soutěže na Obec roku? Nad těmito ale i nad řadou dalších otázek se zamýšleli vyhlašovatelé stále populárnější soutěže na ministerstvu pro místní rozvoj. Sdělte nám i vy svoje stanovisko.

22.10.2007

Reforma veřejné správy – co nás čeká a nemine

V Benešově a v Brně se dne 16. října 2007, resp. 18. října 2007, konalo další z řady pravidelných setkání tajemníků se zástupci Ministerstva vnitra. Na programu byly především rozsáhlé reformní kroky ve veřejné správě, zahrnující digitalizaci úředních úkonů, procesní audity, oceňování nákladů na výkon přenesené působnosti, elektronické schránky, komplexní zákon o úřednících, jednotný kodex kontroly, rozmístění Czech-pointů atd. „Vyvrcholením“ byla prezentace MPSV, jehož zástupci propagovali velkorysý projekt Národního úřadu zaměstnanosti.

11.10.2007

Stát nemá peníze na ochranu zvířat, dotovat ji mají obce

V Poslanecké sněmovně pokračuje projednávání novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ministerstvo zemědělství trvá na tom, že Krajské veterinární správy budou úkolovat obce, které mají ochranu zajišťovat na vlastní náklad, a obcím též mají připadnout odebíraná zvířata. Zvrat by měl přinést pozměňovací návrh poslance Vladimíra Dlouhého, který nekoncepční novelu modifikuje, aby obce nepoškozovala, a ochrana zvířat byla zároveň rychlá a efektivní.

10.10.2007

Svazu se podařilo ovlivnit právní úpravu obecně prospěšných prací v novém trestním kodexu

Nový trestní kodex v původním návrhu obsahoval takovou úpravu trestu obecně prospěšných prací, která umožňovala ukládat tento trest za jakýkoliv trestný čin a komukoliv, tzn. i recidivistům, osobám práci se vyhýbajícím nebo osobám užívajícím návykové látky. Stávající nefunkční právní úprava, přinášející obcím především problémy s odsouzenci než jakýkoliv prospěch, tak měla být zachována.

03.10.2007

28. Dny malých obcí

 


Tradiční setkání starostů malých obcí s představiteli ústředních orgánů státní správy se uskuteční ve dnech 30. října 2007 v Praze a 1. listopadu t.r. ve Vyškově. Jako jeden z pořadatelů je i Komora obcí SMO ČR a časopis Obec a finance.

14.09.2007

HAVLOVICE Vesnicí roku 2007

Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Svazem měst a obcí ČR, se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Ministerstvem zemědělství vyhlásilo vítěze již 13. ročníku soutěže Vesnice roku. Po velice pečlivém uvážení rozhodla celostátní komise soutěže o vítězi soutěže a nositeli titulu Vesnice roku 2007. Stala se jím obec Havlovice z Královéhradeckého kraje. Druhé místo získala obec Kondrac (Středočeský kraj) a na třetí příčku dosáhla obec Suchá Loz ze Zlínského kraje.

27.08.2007

Připomínky k věcnému záměru ústavního zákona o státním občanství ČR

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k věcnému záměru ústavního zákona o státním občanství ČR

21.08.2007

konference „Modernizace veřejné správy 2007-2013“

Místo konání: Kongresový sál Masarykovy koleje v Praze, Thákurova 1, Praha 6

Partneři projektu: MEPCO, s.r.o., Ministerstvo vnitra ČR, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. a CERT Kladno s.r.o.

 

Konference se uskuteční v rámci projektu „Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech“

06.08.2007

Sláva vítězům, čest poraženým!

Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2007 se přihlásilo 264 obcí. Vítězů krajských kol tradiční soutěže je 51, zlatou stuhu a postup do celorepublikového kola získalo třináct obcí. Kdo bude celkovým vítězem letošního ročníku zveřejní porota po svém posouzení do konce měsíce října.

11.07.2007

Vesnice roku 2007 již brzy bude znát vítěze krajských kol

Do konce měsíce srpna mají komise v jednotlivých krajích za úkol předložit hodnocení soutěžících obcí. Ani v letošním roce na ně nečeká lehký úkol, přihlášených vesnic je rok od roku více. V Kraji středočeském, kde o stuhy bojovalo 49 obcí, již vítěze známe. Obci Kondrac, která letos získala i celkové prvenství v soutěži Zlatý erb, gratulujeme.

28.06.2007

Obce na svůj náklad orgánem veterinární správy a pečovatelem o týraná zvířata, zvířata mají propadat obcím.


V Poslanecké sněmovně se nyní projednává novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, dle které by obce III měly na svůj náklad pečovat o zvířata svěřená do náhradní péče, dále by se týrané zvíře propadlé v řízení o přestupku nebo správním deliktu mělo stát vlastnictvím této obce a novela též nebývale rozšiřuje množství přestupků a správních deliktů, které by obce III měly řešit. I v jiných ohledech novela zvyšuje nároky na agendu těchto obcí, které by se měly stát fakticky výkonnými orgány státní veterinární správy, a to na vlastní náklad.


11.06.2007

Připomínky k návrhu novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

31.05.2007

Veřejnost důvěřuje svým obecním a krajským úřadům více než členům vlády ČR

Zveřejněné výsledky agentury STEM ukazují 70% důvěru obyvatel v místní orgány. Oproti tomu jen 33% občanů důvěřuje členům vlády.

28.05.2007

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se konají na území České republiky v téměř pravidelných desetiletých periodách od roku 1869. Od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 proběhlo osm sčítání, poslední se uskutečnilo k 1. březnu 2001 a obce s ním měly mnoho problémů. 


!NOVĚ DOPLNĚNO: ZÁPIS Z VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK!

18.05.2007

Stát plánuje krajům bezúplatně převést některé pozemky

Do připomínkového řízení v měsíci květnu přišel rovněž návrh z Ministerstva zemědělství na novelizaci zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem novely je doplnění nového odstavce do § 2 v následujícím znění: "(7) Pozemkový fond může silniční pozemky pod stavbami silnic II. a III. třídy, které má ve správě podle zvláštního předpisu, bezúplatě převést do vlastnictví kraje."


!NOVĚ DOPLNĚNO - ZÁPIS Z VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNKY!

07.05.2007

Připomínky k novele zákona o místním referendu

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

28.03.2007

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů

23.03.2007

Nový zákon o úřednících

Dne 1. února 2007 se konala za účasti předsedů Komor Svazu měst a obcí České republiky schůzka s Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, náměstkem ministra vnitra. Programem jednání byl záměr nového zákona o úřednících.

19.03.2007

Připomínky k věcnému záměru zákona o kontrole

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k věcnému záměru zákona o kontrole

16.02.2007

Připomínky k návrhu usnesení vlády České republiky o určení kritérií pro posuzování návrhů obcí o stanovení městysi vládou a o vyjádření vlády k návrhům obcí Okříšky, Pavlíkov a Slabce o stanovení městysi

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu usnesení vlády České republiky o určení kritérií pro posuzování návrhů obcí o stanovení městysi vládou a o vyjádření vlády k návrhům obcí Okříšky, Pavlíkov a Slabce o stanovení městysi

12.02.2007

Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.

05.02.2007

Poskytování pracovního volna

Poskytování pracovního volna zaměstnavatelem zaměstnanci, který vykonává funkci neuvolněného starosty obce, za účelem absolvování školení souvisejícího s výkonem uvedené veřejné funkce

25.01.2007

Zapojte se do Sítě malých venkovských evropských měst

Starosta italské obce Ginestra je iniciátorem vytvoření Sítě malých evropských měst s počtem obyvatel menších než 2000. Cílem vznikající asociace je zachování udržitelného rozvoje, který hraje klíčovou roli pro zachování přírody, krajiny a tradic v Evropě. Malá města měla dosud malé slovo při stanovování priorit udržitelného rozvoje a biodiverizity a vznikající síť se pokusí to napravit.

08.01.2007

27. ročník Dnů malých obcí

Setkání starostů obcí s čelnými politickými představiteli jsou pravidelně pořádána dvakrát ročně (na jaře a na podzim) vždy na dvou místech České republiky (v Praze a ve Vyškově). Setkání proběhnou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, jako jeden z pořadatelů se na nich podíli Komora obcí SMOČR.

03.01.2007

Zvýšení odměn členům zastupitelstev obcí

Dne  29. 12. 2006 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto nařízení se odměny v tabulce přílohy č. 1 zvyšují v průměru o pět procentních bodů s účinností od 1. 1. 2007.

18.10.2006

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu novely zákona č. 246/1992 Sb.

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

16.10.2006

V Liptále - vesnici roku 2006 se oslavovalo

12. ročník soutěže Vesnice roku je u konce. Zúčastnilo se ho rekordních 335 obcí a v této těžké bitvě zvítězil Liptál. Výsledky soutěže byly oficiálně vyhlášeny 19. září 2006 na ministerstvu pro místní rozvoj, slavnostní vyhlášení a oceňování těch nejlepších se ale konalo samozřejmě ve vítězné obci. V pátek 13. října 2006 se tedy ve valašském Liptále zpívalo, tančilo a oslavovalo. Také se hodně děkovalo. Své uznání přijelo starostům vyjádřit mnoho poslanců, senátorů i vládních představitelů. Nechyběl ani hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

22.09.2006

Rekordních 335 obcí bojovalo o vítězství v soutěži Vesnice roku 2006

O několik desítek obcí více oproti minulému roku se letos utkalo v soutěži Vesnice roku. Velikou radost z projeveného zájmu měli především vyhlašovatelé soutěže - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí ČR. V opravdu těžké konkurenci na první příčku dosáhla obec Liptál ze Zlínska. Porota ji ocenila zejména za plán rozvoje obce, stále živý folklór s dlouhou tradicí slavností a práci s mládeží. Stříbrnou se stala Střítež nad Ludinou z Olomouckého kraje, bronzovou pak obec Heřmanice v Libereckém kraji.

21.08.2006

Správa železniční dopravní cesty prodává majetek ve svém hospodaření krajům a obcím

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace převádí nepotřebný majetek do vlastnictví krajů a obcí. Svaz požádal o prodloužení termínu prodeje a bylo mu vyhověno. Termín je prodloužen do 31. prosince 2006.

02.08.2006

Vzor žádosti k znovuzískání titulu město nebo městys

Vyplněný dokument je třeba zaslat na Předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

01.08.2006

Titul městys můžete po 50 letech získat zpět

Od 1. července 2006 mohou obce žádat o navrácení titulu město nebo městys. Tím dochází k nápravě opomenutí při obnovování místní samosprávy v České republice po roce 1989. Na vypracování a prosazování této novely se podstatnou měrou podílel i Svaz měst a obcí České republiky, čímž naplnil i jeden ze závažných úkolů přijatých IX. Sněmem.