04.07.2017

Nové výzvy na snížení emisí, hlukové zátěže a dopadů změn klimatu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci Národního programu Životní prostředí dvě nové výzvy s potenciálem výrazně přispět k udržitelnému rozvoji obcí.

Výzva č. 9/2017 si klade za cíl snížení emisní a hlukové zátěže z dopravy v obcích v návaznosti na nově vydané programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Předmětem podpory je zpracování studií proveditelnosti nízkoemisních zón, studií proveditelnosti regulačních řádů a také zpracování Plánů udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan). Závazná struktura všech tři typů dokumentů je součástí dokumentace k Výzvě. Na Výzvu je alokováno celkem 10 mil. Kč, na jeden projekt lze čerpat podporu v rozmezí 100 tis. až 1 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá do 27. 9. 2017.

Výzva č. 7/2017 si klade za cíl snížení uhlíkové stopy a zvýšení odolnosti obcí vůči negativním dopadům změny klimatu, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do mezinárodní iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors for Climate & Energy). Tato iniciativa sdružuje obce, které se dobrovolně přihlašují ke snižování emisí CO2 (zejména prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů) a zvyšování odolnosti vůči negativním dopadům změny klimatu (prostřednictvím vhodných adaptačních opatření). Předmětem dotační podpory je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy & Climate Action Plan), tj. strategického dokumentu, který obsahuje analýzu současného stavu na území obce z hlediska emisí CO2 a zranitelností vůči negativním dopadům změny klimatu, a dále návrh konkrétních opatření na zlepšení této situace. Dotační titul tak obcím nabízí jedinečnou možnost analýzy situace na svém území, na jejímž základě pak lze kvalifikovaněji určovat investiční priority a vyhledávat vhodné dotační tituly na podporu konkrétních projektů. Na Výzvu (aktivita 5. 1. B – Pakt starostů a primátorů) je alokováno celkem 5 mil. Kč, na jeden projekt lze čerpat podporu v rozmezí 250 tis. až 1,5 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá do 29. 9. 2017, podmínkou pro přijetí žádosti je, aby obec byla signatářem Paktu starostů. Členství v Paktu starostů je zdarma a není podmíněno žádnými sankcemi.


Ministerstvo životního prostředí je od ledna letošního roku oficiálním národním koordinátorem Paktu starostů a primátorů. V této souvislosti byla na MŽP ustanovena kontaktní osoba, Mgr. Pavla Vidanová (pavla.vidanova@mzp.cz), na kterou se mohou obce, ať už jakožto zájemce o vstup, nebo již jako signatář Paktu starostů a primátorů, obracet s případnými dotazy.

Zdroj: MŽP
Zpracovala: Petra Kubařová, SMO ČR