Správa obce

V této rubrice najdete informace, které se týkají správy obce. Ať už se jedná o zákon o úřednících, zákon o obcích, odměňování zastupitelů, volební zákony či střet zájmů. Upozorňujeme na metodiku Ministerstva vnitra či dopady nové legislativy. Informujeme o stanoviscích Svazu měst a obcí ČR k návrhům nových právních předpisů v rámci legislativního procesu.

Mgr. Ivona Mottlová

garant rubriky

25.01.2023

Znáte projekt Místo pro všechny?

Projekt realizuje Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj. V jeho rámci nabízí bezplatné semináře a poradenství v oblasti komunikace složitých, citlivých a polarizujících sociálních témat, které jsou určené zástupcům samospráv.

23.01.2023

Chcete se vyjádřit k budoucnosti Vašeho stavebního úřadu?

Ministerstvo pro místní rozvoj zřídilo pracovní skupinu k přípravě vyhlášky, kterou se stanoví obecní stavební úřady dle nového stavebního zákona. Členem pracovní skupiny je za Svaz měst a obcí ČR místopředseda Svazu Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek.

13.01.2023

Vyhlašování právních předpisů

Ministerstvo vnitra informuje města a obce o změně v povinnosti vyhlašování jejich právních předpisů.

12.01.2023

Ministerstvo vnitra připomíná povinnost přezkoušení úředních osob do konce roku 2023.

Ministerstvo vnitra připomíná, že pro úřední osoby je třeba splnit kvalifikační požadavky dle § 111 přestupkového zákona do konce roku 2023. Ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha nabízí únorové a březnové termíny pro Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Neváhejte a přihlaste se, co nejdříve.

02.01.2023

Problematika narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal informační list, který se věnuje problematice protisoutěžního jednání ze strany orgánů veřejné správy.

02.01.2023

Metodický dokument k objasňování a doplňování nabídek v zadávacích řízeních

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval metodický dokument k aplikaci ustanovení § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek z hlediska své aktuální rozhodovací praxe.

02.12.2022

Vláda schválila zvýšení tabulkových odměn pro členy zastupitelstev o 10 %

Navýšení tabulkových odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 10 % je platné od 1. ledna 2023. Svaz měst a obcí dlouhodobě o navýšení usiloval a upozorňoval na výrazné podhodnocení tabulkových platů.

24.11.2022

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím a metodické informace MV ČR

S ohledem na novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím připravilo Ministerstvo vnitra ČR, jako gestor této oblasti, Metodickou informaci č. 1 a Metodickou informaci č. 2.

18.11.2022

Metodika k novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím

V návaznosti na novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla provedena zákonem č. 241/2022 Sb., Ministerstvo vnitra (MV) připravilo dvě metodické informace.

11.11.2022

Slučování obcí?

Sloučení malých obcí efektivní nebude. Změňte závěr doporučení, vyzývá NERV Antonín Lízner ze Svazu měst a obcí ČR.

01.11.2022

Vláda schválila novelu stavebního zákona

Vláda na svém jednání dne 27. října 2022 schválila novelu stavebního zákona, která zamíří do Poslanecké sněmovny. Dle předkladatele, Ministerstva pro místní rozvoj, je cílem předkládané úpravy změnit nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady a bylo zajištěno rychlé, jednoduché, transparentní a pro běžného občana srozumitelné stavební řízení.

21.10.2022

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NÁKUPU ENERGIÍ

Na naši žádost připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor práva veřejných zakázek, přehled možností řešení nákupu energií v aktuální situaci.

21.10.2022

Zákon o svobodném přístupu k informacím ve znění novely účinné od 01.09.2022 – metodický postup

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), byl dotčen novelou provedenou zákonem č. 241/2022 Sb., jejíž účinnost nastala dnem 01.09.2022. Ministerstvo vnitra jako gestor této oblasti na tuto novelu reagovalo zveřejněním metodické pomůcky, která osvětluje novelu z pohledu její aplikace v praxi.

11.10.2022

Metodický pokyn ohledně hluku z kostelních a radničních zvonů

Vyzvánění kostelních, ale i radničních zvonů nelze označit za zdroj hluku, který by podléhal výkonu státního zdravotního dozoru podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

09.10.2022

NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ CEN ELEKTŘINY A PLYNU V MIMOŘÁDNÉ TRŽNÍ SITUACI

Dne 7. října 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

05.10.2022

Přehled o podaných návrzích na neplatnost voleb

Informace o případných podaných návrzích na neplatnost voleb nebo hlasování (praxe u jednotlivých krajských soudů). Informace od jednotlivých soudů, dostupné MV, stav k 3. říjnu 2022.

30.09.2022

Metodika k odchodnému pro členy zastupitelstev obcí po komunálních volbách 2022

Ministerstvo vnitra poskytlo Svazu měst a obcí ČR stručnou metodiku k odchodnému v souvislosti s komunálními volbami 2022.

08.09.2022

Komunální volby se blíží. Ministerstvo vnitra připravilo pro voliče informační kampaň, jak při volbě postupovat.

Občané budou již 23. a 24. září 2022 moci opět rozhodnout o budoucím složení vedení Vaší obce. Ministerstvo vnitra připravilo informační kampaň, která má voliče přehledně provést celým procesem voleb.

27.07.2022

Jak na nouzové ubytování

Metodické doporučení odboru bezpečnostní politiky k některým aspektům nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší.

22.07.2022

Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením

Institut pro veřejnou správu Praha nabízí ve spolupráci s ministerstvem vnitra vzdělávací program.

29.06.2022

Posunutí účinnosti novely vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území

Ve Sbírce zákonů byla dne 24. 6. 2022 publikována pod č. 164/2022 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

10.06.2022

Svaz měst a obcí ČR apeluje na zvýšení odměn zastupitelů

EDIT: Obdrželi jsme odpověď od Víta Rakušana, ministra vnitra ČR.
Svaz setrvale zastává názor, že by zastupitelé měli být za svou práci přiměřeně odměněni. O tom, že se jedná o práci náročnou ve všech směrech a s nikdy nekončící „pracovní“ dobou, není pochybnosti.

08.06.2022

Místní poplatky

Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny.

06.06.2022

Pád Sberbank

PÁD SBERBANK je webinář určený pro zastupitele, radní, starosty, primátory a hejtmany obcí a krajů, kterým Sberbank neplatí jejich pohledávky. SMO ČR se podílí na pořádání webináře.

25.05.2022

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) bude v červenci 10 dní nedostupný

1. - 10. července 2022 a také 24. - 26. června 2022 bude zcela nedostupný portál eAGRI Ministerstva zemědělství, na kterém se registr nachází. Registr nebude přístupný ani pro poskytovatele podpor de minimis. Povinná lhůta pro zaznamenání údajů o podpoře a o jejím příjemci je při tom 5 pracovních dní ode dne poskytnutí podpory. ÚOHS a MZ prosí, aby tato odstávka byla maximálně zohledněna při poskytování podpor de minimis.

09.05.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) mapuje bytový fond ve vlastnictví obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj se v těchto dnech obrací na obce, včetně relevantních městských částí, s žádostí o zapojení do realizace dotazníkového šetření zaměřeného na mapování bytového fondu ve vlastnictví obcí.

06.05.2022

Sberbank CZ v likvidaci – aktuální stav a další postup

S ohledem na pravomocné rozhodnutí ČNB o odejmutí bankovní licence společnosti Sberbank CZ bylo 2. 5. 2022 rozhodnuto Městským soudem v Praze o zrušení společnosti s likvidací a současně byla jmenována likvidátorka společnosti.

02.05.2022

Odejmutí bankovní licence Sberbank CZ

Česká národní banka dnešního dne zveřejnila tiskovou zprávu, dle které byla pravomocně odebrána bankovní licence Sberbank CZ.

02.05.2022

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) varuje

Hackerské útoky mohou pro napadené znamenat i porušení nařízení GDPR.

06.04.2022

Informace MMR ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo informaci k možným změnám smluv na veřejné zakázky s ohledem na situaci na Ukrajině.

06.04.2022

Prezident republiky vyhlásil termín voleb na 23. - 24. září 2022

Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

10.03.2022

Základní informace k Sberbank

Garanční systém finančního trhu rozesílá informační dopisy osobám, jež jsou oprávněny k výplatě finančních prostředků.

09.03.2022

Informace o počtu uprchlíků v obcích

MV ČR na svých stránkách zveřejňuje statistické údaje o počtu uprchlíků v obcích (počet/pohlaví/věk).

17.02.2022

Výroční zpráva dle „stošestky“ – už se blíží 1. březen

Byť se již téměř jedná o samozřejmost, dovolujeme si připomenout blížící se 1. březen a s ním spojenou povinnost každého povinného subjektu zveřejnit výroční zprávu.

17.02.2022

Žádost a prosba o podporu města Chlumec nad Cidlinou v soudním sporu

Dovolujeme si Vám předat naléhavou prosbu města Chlumec nad Cidlinou o písemnou podporu ve věci vleklého soudního sporu, který se týká spadu listí ze vzrostlých stromů, rostoucích na veřejných prostranstvích, na soukromý pozemek.

31.01.2022

Úřad vydal doporučení pro zadavatele související s novelizací zákona o archivnictví a spisové službě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v souvislosti s novelizací zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o archivnictví“), jež nabývá účinnosti k 1. únoru 2022, doporučení pro veřejné zadavatele, kteří poptávají či hodlají poptávat elektronické systémy spisové služby. Doporučení Úřadu doplňuje stanovisko Ministerstva vnitra k novele zákona.

26.01.2022

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě

Za účelem sjednocení postupu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí (dále jen „místní příspěvkové organizace“) vydává Ministerstvo financí stanovisko k problematice mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

24.01.2022

Kdo je a není pro banku "politicky exponovanou osobou"

Představitelé obcí se při sjednávání úvěrů, hypoték a jiných bankovních produktů setkávají s pojmem "politicky exponovaná osoba". Tento pojem zavádí tzv. zákon o praní špinavých peněz ("AML") a vyžaduje u těchto osob zvýšené nároky na identifikaci osoby a důslednou kontrolu původu finančních prostředků. Jednoduchý proces se tak v bance může značně zkomplikovat. Kdo je ale skutečně politicky exponovanou osobou?

14.01.2022

Informace pro obce - Fungování obecních orgánů od 17. 1. 2022

Nouzový stav skončil uplynutím dne 25. 12. 2021. S ohledem na epidemiologickou situaci však jsou i nadále stanovena určitá omezení prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Ta jsou vydávána podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

14.01.2022

Informace pro obce

Povinné testování zaměstnanců územních samospráv – stav k 5. 1. 2022

14.01.2022

Povinné testování zaměstnanců – nově i zastupitelé, radní a členové výborů

EDIT: Nevztahuje se na členy výboru zastupitelstev a komisí zřízených radou.
Před několika hodinami jsme vás informovali o povinnosti testování zaměstnanců, která se nově vztahuje i na funkcionáře obcí a měst. Ministerstvo vnitra se v rámci svého čerstvě zveřejněného výkladu odklonilo od dříve avizovaného postupu, a to tak že povinnost testování se sice vztahuje na členy zastupitelstev, rad i na zvláštní orgány obce (jako je např. komise pro projednávání přestupků), avšak již se nevztahuje na členy výboru zastupitelstev a komisí zřízených radou.

13.01.2022

Samosprávy si mohou žádat o proplacení testů od 1. března 2022 zpětně

Testy provedené v období 17. 1. až 15. 2. 2022 (konečné datum bude upraveno dle vývoje situace a následných opatření) budou zpětně proplaceny i samosprávám. Podat žádost o příspěvek na nákup testů mohou územní samosprávy od 1. 3. 2022.

12.01.2022

Diář starosty se stal hitem pro samosprávy. Pro zájemce je zdarma ke stažení i elektronická verze.

Diář starosty se po odvysílané reportáži ČT stal hitem a poptávka z řad obcí, které nejsou členy Svazu měst a obcí, vysoce převyšuje počty zbylých výtisků. Není třeba smutnit - k dispozici je i elektronická verze volně ke stažení!

10.01.2022

Dočkají se samosprávy proplácení testů?

Praha 10. ledna 2022, Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) opakovaně vznáší v rámci jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) požadavek na odpovídající finanční kompenzace samosprávám za povinné testování zaměstnanců.

05.01.2022

Co dělat, když po obci a jeho představitelích někdo požaduje podnícení svolání krizového štábu?

Řada měst a obcí byla koncem minulého roku kontaktována „formulářovými“ podáními, jejichž obsahem byla žádost, aby starostové měst a obcí podnítili svolání krizového štábu.

03.01.2022

Knihovna v obci – příručka pro starosty

Národní knihovna ve spolupráci s Ministerstvem kultury a za podpory dalších subjektů včetně Svazu měst a obcí ČR vydala publikaci Knihovna v obci – příručka pro starosty.

10.12.2021

Přestupky a oprávněná úřední osoba - novinky

Tolik potřebná změna je tady aneb nečekejte a přihlaste své úředníky na zkoušku odborné způsobilosti co nejdříve.

08.12.2021

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) – mýty a fakta II.

Dne 9. listopadu jsme Vás informovali o metodice Ministerstva spravedlnosti k aplikaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Informaci jsme doplnili dne 16. listopadu. Zaznamenali jsme, že nadále v této oblasti panuje zmatek a nejistota. Níže shrnujeme fakta a doporučujeme obezřetnost k různým obchodním nabídkám na zavedení interního systému ochrany oznamovatelů.

08.12.2021

Náhrady při služební cestě

MPSV vydalo novelu vyhlášky o náhradách při služební cestě (stravné, pohonné hmoty…).

07.12.2021

Demografický portál pro municipality ČR

Plánujete výstavbu, náklady, rozvoj vaší obce či žádosti o dotace? V tom případě využijte nový projekt „Demografický portál pro municipality ČR“.

06.12.2021

Odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

K jakým změnám dochází v novele zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která nabude účinnosti dnem 1. února 2022, vysvětluje v přiloženém dopise Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy.

06.12.2021

Jak postupovat

SMO ČR požádal o metodickou pomoc v souvislosti s dokládáním úplného výpisu z evidence skutečných majitelů právnickou osobou, jako jsou například spolky.

06.12.2021

Nová metodická příručka k cenové regulaci vodovodů a kanalizací ke stažení

Ministerstvo financí, coby cenový regulátor v oblasti vodovodů a kanalizací, vyšlo vstříc požadavkům samospráv a připravilo metodickou příručku k cenové regulaci oboru vodovodů a kanalizací pro roky 2022–2026.

03.12.2021

Statutární města vyzývají vládu: "vraťte lidem vánoční trhy, vraťte lidem naději"

Statutární města jsou připravena zajistit bezpečné konaní vánočních trhů a otevřenou výzvou žádají o jejich opětovné povolení.

30.11.2021

ERÚ a svazy samospráv zaměřují pomoc na seniory

Dodavatelé poslední instance stále evidují velké množství tzv. nekontaktních spotřebitelů, kteří zatím nevyvinuli žádnou aktivitu – nebyla jimi doposud zahájena změna dodavatele, a ani nebyla zaplacena listopadová záloha za energii (elektřinu nebo plyn).

29.11.2021

Oslovte své občany a pomozte jim!

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) apeluje na starosty a starostky, aby všemi možnými kanály oslovili své občany a distribuovali mezi ně přiložený leták s informacemi, jak postupovat při výpadku dodavatele energií.

23.11.2021

Hrazení testů samosprávám

Na jednání Ústředního krizového štábu dne 22. listopadu 2021 otevřel místopředseda Svazu měst a obcí ČR Vlastimil Picek otázku zajištění antigenních testů územním samosprávám pro povinné testování zaměstnanců ÚSC.

20.11.2021

Aktuální vládní opatření

Vláda schválila pravidelné testování zaměstnanců, nová opatření v maloobchodě a službách a doporučení pro úřady

16.11.2021

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) – mýty a fakta

Dne 9. listopadu jsme Vás informovali o metodice Ministerstva spravedlnosti k aplikaci směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“).

16.11.2021

Kalkulačka RUD pro obce 2022 – aktualizované informace

Na základě nového vyjádření Ministerstva financí, že nebude aktualizovat daňovou predikci, připomínáme kalkulačku RUD 2022, kterou připravila partnerská společnost Svazu měst a obcí České republiky CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., jež tedy pracuje s aktuální srpnou predikcí MF.

16.11.2021

Pozor na energošmejdy – nařízením obce lze od ledna jejich činnost regulovat

Svaz měst a obcí ČR vyzývá v souvislosti s narůstající aktivitou tzv. „energošmejdů“ ke zvýšené ostražitosti. Cílem těchto nepoctivých podnikatelů jsou především senioři.

15.11.2021

Změna v platových tarifech zaměstnanců ve veřejné správě

Při přípravě obecních a krajských rozpočtů je nutné vzít v potaz navýšení platových tarifů ve státní sféře. Od ledna se rozhodnutím vlády zvýší o jeden tisíc korun. Výjimkou je zdravotnictví a školství.

09.11.2021

Ochrana oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti připravilo metodiku ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Ačkoliv nebyla přijata národní úprava, nevyhne se Česká republika některým závazkům, které pro ni ze Směrnice vyplývají. Transpoziční lhůta pro členské státy totiž vyprší již dne 17. prosince 2021.

25.10.2021

Poděkování starostům za hladký průběh voleb

Ministerstvo vnitra děkuje všem starostům a starostkám za hladký průběh voleb do Poslanecké sněmovny PČR.

17.09.2021

Doporučení ombudsmana - Podpora voliče v pobytové sociální službě

Kancelář veřejného ochránce práv vydala pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Doporučení, které se zabývá specifiky výkonu volebního práva lidmi s postižením pobývajícími v pobytových zařízeních sociálních služeb.

30.08.2021

Žádost o informace versus přijaté listiny – co je vlastně podání správnímu orgánu?

Není raritou, že jak poštovním doručením, tak do datové schránky či e-mailu obce přijde listina, jež může být označena jako žádost o informace (tzv. stošestka), která je doprovázena řadou příloh. A ze všech těchto listin je mnohdy více než složité zjistit, oč vlastně odesílatel žádá.

16.08.2021

Udržet stavební úřady v obcích

Přinášíme pohled na stavební zákon a jeho dopady senátora Vladimíra Vilímce, který popsal pro Zpravodaj DSO Kdyňsko.

06.08.2021

Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů

Za účelem pomoci příjemcům uveřejňuje Řídicí orgán OPZ seznam obchodních společností, na které dopadá zákaz stanovený § 4b zákona o střetu zájmů.

04.08.2021

Zřizování a oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu

Na základě jednání, které vyvolal SMO ČR se zástupci resortů k otázce zřizování a oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu, Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s gesčně příslušnými resorty (MPO a MV) souhrnné stanovisko, které najdete v článku.

29.07.2021

Stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů

Dne 29.7. 2021 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.

24.06.2021

Střet zájmů - informace k nároku veřejných funkcionářů na případnou náhradu škody

Ministerstvo spravedlnosti vydalo informaci ve věci možného nároku na odškodnění veřejných funkcionářů.

24.06.2021

Ministerstvo a SMO ČR jsou při výkladu zákona za jedno - obce nové smlouvy uzavírat nemusí!

Nedávno jsme uveřejnili krátký článek, ve kterém se Svaz měst a obcí snažil uvést na pravou míru otázky týkající se uzavírání smluv s provozovateli kolektivních systémů. Nyní přinášíme doplňující informace v odpovědi z MŽP na náš dotaz.

17.06.2021

Povinnost podávání průběžného oznámení ke střetu zájmů k 30. 6. 2021 trvá!

NEZAPOMEŇTE!!!!
Povinnost podat oznámení zatím zůstává v nezměněné formě i osobním rozsahu. Pokud dojde ke změně, budeme Vás informovat.

14.06.2021

Omezení služeb a uzavření poboček České pošty

Od pátku 18. 6., 19:00 do neděle 20. 6., 24:00 hodin dojde k omezení služeb a uzavření poboček České pošty.

11.06.2021

Podání občana aneb Nezapomínejme na § 37 správního řádu

Jakýkoliv správní orgán je ve vztahu k občanům a podatelům vůbec postaven do role, kdy musí posoudit veškerá podání, jež jsou mu doručena, a následně musí vyhodnotit, jak s nimi naloží.

04.06.2021

Metodika oceňování dřevin

Zveme vás na dvoudenní webinář 14. - 15. června 2021.

17.05.2021

Metodika pro obce týkající se poplatku z pobytu

Postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu.

12.05.2021

Nová stanoviska expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj vydala dvě nová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek. První se věnuje předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021. Druhým je aktualizované stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek. Všechna stanoviska jsou k dohledání na stránkách MMR.

03.05.2021

Bez spolupráce s obcemi by sčítání lidu nemohlo nikdy úspěšně proběhnout

Zástupci ČSÚ při neformálních jednáních se starosty prodiskutovali dosavadní průběh sčítání a možnosti další spolupráce při informování obyvatel. Cílem bylo zvýšit zapojení obyvatel do probíhajícího Sčítání 2021. Sčítání končí již 11. května.

26.04.2021

Živě: Tisková konference o postojích starostů k zadlužení občanů

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) představil průzkum společnosti InsolCentrum mezi starosty. Ankety se zúčastnil významný vzorek 564 starostů z obcí a měst napříč všemi kraji ČR. Jaký je postoj Svazu měst a obcí a starostů k návrhu novely insolvenčního zákona? Co starostové doporučují politikům? To jste se mohli dozvědět na tiskové konferenci, kterou jste mohli včera, 26. 4. sledovat živě od 10:00 nebo po jejím skončení ze záznamu.

07.04.2021

Evropská cena pro veřejný sektor (EPSA) 2021

Evropský institut veřejné správy (EIPA) vyhlašuje každé dva roky Evropskou cenu pro veřejný sektor (EPSA). Tato cena je udělována nejlepšímu a nejvíce inovativnímu projektu v rámci evropských veřejných správ. Účelem této ceny je sdílení dobré praxe a podpora inovativních projektů napříč evropskými veřejnými správami. Oficiálními partnery Evropské ceny pro veřejný sektor 2021 je Evropská komise, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. Přihlásit své inovativní projekty můžete do 3. května.

23.03.2021

Ministerstvo zdravotnictví: Samotestování a evidence ve firmách a nová pravidla pro NNO zaměstnávající alespoň 1 osobu

Ministerstvo zdravotnictví upravilo podmínky evidence testů pro zaměstnavatele, včetně testů, které mohou být provedené laickou osobou. Dále upřesňuje podmínky testování a evidence testů pro nestátní neziskové organizace. Podmínky platí pro organizace již od 1 zaměstnance.

19.03.2021

Pošta dnes v 19:00 zavře všechny své pobočky

Od pátku 19. března od 19:00 hodin do pondělí 22. března do 4:00 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty.

19.03.2021

Rozšíření povinnosti testovat i pro obce s méně než 50 zaměstnanci (platí i pro obce s méně než 10 zaměstnanci)

Vláda rozhodla o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce a jimi zřízené či založené organizace. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března.

15.03.2021

Povinné testování zaměstnanců veřejným zaměstnavatelem v podmínkách územních samosprávných celků a veřejné správy

Přinášíme výstupy z kulatého stolu k realizaci připravovaného mimořádného opatření k povinnému testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 veřejným zaměstnavatelem v podmínkách územních samosprávných celků a veřejné správy.

09.03.2021

Olomouc pomůže s rychlejším vyplácením podpor

Město Olomouc se zapojí do zpracovávání žádostí podnikatelů o dotace z programu Covid – Nájemné 3. Může tak pomoci k rychlejšímu vyplácení podpor.

07.03.2021

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Vláda v pátek 5. 3. schválila povinné testování zaměstnanců ve veřejné správě.

03.03.2021

Na regeneraci brownfieldů uvolní MPO dalších 210 milionů korun

Obce, města a kraje, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí podnikatelské využití, mohou žádat o podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Na regeneraci brownfieldů je letos připraveno 210 milionů korun. Žádosti o podporu přijímá MPO do 30. června 2021.

02.03.2021

Fungování úřadů obcí a konání zastupitelstev - současná platná opatření

Pokyny pro fungování úřadů a konání zastupitelstev vzhledem k současným vládním opatřením naleznete v přiložených metodikách Ministerstva vnitra.

25.02.2021

Nová evidence skutečných majitelů

Poslanecká sněmovna schválila v lednu tohoto roku s účinností od 1. 6. 2021 nový zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

18.02.2021

Paskvil, který paralyzuje budoucí stavební činnost v naší zemi!

Praha 18. února 2021, Příprava nového stavebního zákona dospěla do stádia takového chaosu, že se Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém zasedání shodlo na názoru odložit ji až na novou politickou reprezentaci.

16.02.2021

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 15. února 2021

Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, publikovaným pod č. 59/2021 Sb., vyhlásila vláda na dobu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 včetně nouzový stav (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

15.02.2021

Sčítání bude jednodušší a rychlejší než před deseti lety

Letos na jaře proběhne opět po deseti letech sčítání lidu, domů a bytů. Lidé už při něm nebudou muset vyplňovat tolik údajů a budou se moci sečíst online pohodlně a bezpečně přes počítač nebo mobilní telefon.

15.02.2021

Dopady aktuálních krizových opatření na chod obcí

Vláda ČR vyhlásila na dobu od 15. 2. 2021 na 14 dní znovu nouzový stav. Na jeho základě vydala opět všechna protiepidemická opatření. Některá z nich doznala menších změn, které se propisují i od chodu úřadů a jednání orgánů obcí.

08.02.2021

Jak zadávat veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozšiřuje své aktivity týkající se osvětové činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ve čtvrtek 18. března 2021 Úřad uspořádá tzv. metodický den na téma „Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů".

08.02.2021

Průvodce základy regulace obličejových masek

Na portálu veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj byl uveřejněn Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků.

01.02.2021

Aktualizace metodických materiálů MV ČR

Ministerstvo vnitro aktualizovalo metodické pokyny k obecně závazné vyhlášce obce, která se týká chovu a pohybu psů.

13.01.2021

Nabývání a pozbývání majetku z pohledu státu a územních samosprávných celků

Z iniciativy Svazu měst a obcí ČR připravil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stanovisko týkající se otázky nabývání a pozbývaní majetku státem a dále otázky nabývání a pozbývaní majetku územních samosprávných celků.