07.11.2017

Prohlášení zástupců obcí a DSO k zákonu o střetu zájmů

Podpořte iniciativu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který připravil prohlášení s žádostí o změnu zákona o střetu zájmů. Adresováno a předáno bude zákonodárcům.

Upozorňujeme na Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb. Svaz ho obdržel od Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který připravil prohlášení s žádostí o změnu zákona o střetu zájmů. Toto prohlášení bude předáno Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR poté, jakmile bude získána podpora obcí, měst i dobrovolných svazků obcí napříč republikou.  Představitelé DSO požádali Svaz o předání informací všem členským obcím Svazu, aby měly možnost se k žádosti o změnu zákona o střetu zájmů připojit.

Níže proto naleznete dva dokumenty:

  1. Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“, ze dne 26.10.2017, iniciované Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko,
  2. vzor prohlášení pro obce, města, dobrovolné svazky obcí, kterým se mohou k výše uvedenému dokumentu připojit.
     

Danou problematikou se zabývala i Rada Svazu měst a obcí České republiky na svém zasedání 3. listopadu t.r. a přijala k němu toto usnesení:

Rada Svazu měst a obcí České republiky

I. odmítá

neopodstatněný a nepřiměřený zásah novely zákona o střetu zájmů do soukromí zejména neuvolněných členů zastupitelstva obcí ve funkcích členů rady, starostů a místostarostů, jež byla přijata v průběhu jejich funkčních období. Svaz není proti zvýšené kontrole volených zástupců ze strany voličů, ale musí být zachována přiměřenost takové kontroly s ohledem na zachování jisté míry ochrany soukromí a bezpečnosti osob vykonávajících veřejné funkce, ale i jejich blízkých (zejm. manželé, děti).

II. požaduje

důkladné zhodnocení dopadů zákona o střetu zájmů v jeho původní i novelizované verzi a na základě jeho výsledků provést příslušnou úpravu zákona, a to i ve vztahu k omezení přístupu do centrálního registru oznámení pouze pro kontrolní orgány.  V opačném případě hrozí, že z veřejného života odejde velké množství schopných a odpovědných osobností, bez nichž by se samospráva v dané obci či městě nemohla rozvíjet v zájmu občanů.

 

Vyplněné a podepsané prohlášení, kterým se obce, města či DSO připojí k žádosti o změnu zákona o střetu zájmů, zasílejte prosím v elektronické podobě na e-mail: dsomsl@dsomsl.cz, a to co nejdříve.