10.09.2018

Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb

Ministerstvo financí připravilo v dohodě s Ministerstvem vnitra směrnici č. j. MF-6 629/2018/1203, kterou se mění směrnice č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb.

Ministerstvo financí připravilo v dohodě s Ministerstvem vnitra směrnici č. j. MF-6 629/2018/1203, kterou se mění směrnice č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb. Směrnice č. j. MF – 6 629/2018/1203 nabyla účinnosti zveřejněním ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částce 5/2018, dne 10. září 2018. 

Směrnice Ministerstva financí č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, uveřejněná v částce 1/2014 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, se mění takto: 

  1. V čl. I odst. 2 písm. c) se za slova „technického vybavení“ vkládají slova „za cenu obvyklou, nemůže-li obec využít vlastní techniku“.
  2. V čl. I odst. 2 se na konci textu písm. d) doplňují slova „; není-li možné použít vozidlo v majetku obce nebo kraje, i jinými vozidly“.
  3. V čl. I odst. 2 písm. f) se slova „na dobu nezbytně nutnou“ zrušují, za slova „členů okrskových volebních komisí,“ se vkládají slova „nelze-li využít vlastní prostory obce,“ a za slova „provoz audiovizuální techniky,“ se vkládají slova „to vše na dobu nezbytně nutnou a za cenu obvyklou,“.
  4. V čl. I odst. 2 písm. i) se částka „3,50 Kč“ nahrazuje slovy „5,54 Kč bez DPH“.
  5. V čl. I odst. 2 písm. j) se za slova „jako nepeněžité plnění“ vkládají slova „, a to i formou stravenek,“

Úplné znění Směrnice Ministerstva financí č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č. j. MF – 6 629/2018/1203 naleznete zde.

Zdroj: Zprávy Ministerstva financí č. 3/2018