27.04.2017

Strategický rámec Česká republika 2030 schválen

Vláda ČR schválila strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Dokument nastavuje strategické cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrém vládnutí a propojení se světem. Dokument formuluje cíle rozvoje na základě strukturální analýzy současného stavu a vyhodnocení vnitřních i vnějších trendů, které rozvoj České republiky ovlivní.

Vláda ČR ve středu 19. dubna 2017 schválila strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Dokument nastavuje strategické cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrém vládnutí a propojení se světem. Dokument formuluje cíle rozvoje na základě strukturální analýzy současného stavu a vyhodnocení vnitřních i vnějších trendů, které rozvoj České republiky ovlivní.

 

Za naplňování cílů budou odpovědné věcně příslušné orgány ústřední státní správy. Strategický rámec bude zároveň sloužit jako vodítko pro rozvoj regionů a obcí. Členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů byli pověřeni, aby zajišťovali soulad resortních strategií a koncepcí se strategickým rámcem Česká republika 2030. Garantem tohoto souladu bude Úřad vlády, který bude připravovat jednou za dva roky Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti. Neziskové organizace, firmy i akademické instituce budou vyzvány, aby zpracovaly k této zprávě zprávu stínovou, na základě jejich porovnání bude vedena celospolečenská diskuse o dlouhodobém rozvoji Česka.

Vazba konkrétních opatření vůči naplňování cílů České republiky 2030 bude zachycena v implementačním dokumentu, který bude předložen k projednání vládě ještě v roce 2017. Dokument rovněž předpokládá zapojení nestátních aktérů a aktérek, kteří se k naplňování cílů České republiky 2030 budou moci přihlásit formou tzv. dobrovolných závazků.

Strategický rámec propojuje dva zásadní koncepty: udržitelný rozvoj a kvalitu života. Ta by se měla stát hlavním ukazatelem rozvoje, vhodnějším než klasické ekonomické ukazatele. Ty totiž nejsou schopné popsat rozměr lidského života, jako je zdravotní stav, rovnováha mezi prací a soukromým životem, vzdělávání, kvalita životního prostředí, osobní bezpečí či subjektivně vnímané životní pohody.

Strategický rámec ČR 2030 vznikal téměř dva roky, připravovaly a komentovaly jej stovky expertek a expertů z akademické, firemní i neziskové oblasti. Významnou podporu v tomto procesu poskytovalo devět expertních výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Česká republika 2030 vznikla jako aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje z roku 2010. Přípravou dokumentu pověřila Rada vlády pro udržitelný rozvoj Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády. Ten byl vytvořen v roce 2014 jako koordinační útvar pro agendu udržitelného rozvoje, která byla nově ukotvena v gesci předsedy vlády. To významně přispívá k vnímání jejího významu, usnadňuje řešení nadresortních problémů a témat a je v zahraničí považováno za příklad dobré praxe.

Více o strategickém rámci Česká republika 2030 najdete na webu http://www.cr2030.cz/


 

 

Zdroj: Vláda ČR
Zpracovala: Petra Kubařová
Svaz měst a obcí ČR