28.08.2017

AKTUALIZOVÁNO!!!! Nezapomeňte! Budete podávat druhé oznámení podle zákona o střetu zájmů!

Kancelář připravila stručný přehled informací a jednotlivých kroků k podání druhého oznámení podle zákona o střetu zájmů – připravte se včas, protože pokuty mohou být nepříjemné.

Text je zaměřen výlučně na obce podle z.č. 128/2000Sb., o obcích

Kancelář Svazu připravila stručný přehled informací a jednotlivých kroků k podání druhého oznámení podle zákona o střetu zájmů – připravte se včas, protože pokuty mohou být nepříjemné.

Kdy: od 1.října do 30.listopadu 2017

Kdo:

Politici

1)    Členové zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění nebo nejsou uvolnění z pracovního poměru a vykonávají funkci ve stejném rozsahu

2)   Starosta obce, místostarosta obce a radní obce (nebo městské části/obvodu), kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

 

Statutáři

Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu příspěvkové organizace ÚSC.

Nepolitici

 

        3) Vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení příspěvkové organizace ÚSC (s výjimkou školy nebo školského zařízení) 

      4)  Vedoucí úředník ÚSC podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu (úřadu městské části/obvodu) – záleží na systemizaci nebo organizační struktuře/organizačním řádu – nejčastěji vedoucí oddělení, vedoucí odboru, ředitel sekce, tajemník

 

Povinnosti podat oznámení se na osoby ad 4), ad 5) vztahují pouze tehdy, jestliže v rámci své činnosti:

a)      je oprávněna nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč (v jednotlivém případě).

 

NOVĚ  - dochází ke změně oproti původní úpravě, protože od 1. 9. 2017 bude pro podání oznámení do Centrálního registru oznámení postačovat pouhé oprávnění k výkonu činnosti bez nutnosti jejího faktického výkonu !!

 

        b)      bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,          


         c)      rozhoduje ve správním řízení (s výjimkou blokového řízení)

AKTUALIZOVÁNO!!!! Pokud veřejný funkcionář tyto činnosti  nevykonává od počátku výkonu funkce, ale až později v průběhu funkce, podává vstupní oznámení dle stavu ke dni předcházejícímu zahájení výkonu příslušné činnosti (oprávnění k výkonu činnosti) - k tomuto dni vzniká povinnost podpůrného orgánu zapsat veřejného funkcionáře do 15 dní do Centrálního registru oznámení a pro veřejného funkcionáře standardně povinnost do 30ti dnů od zápisu podat  své vstupní oznámení a posléze podá v zákonných termínech rovněž průběžná oznámení, a to po celé období po které vykonává příslušné činnosti, resp. je oprávněn je vykonávat, až do dne, kdy ukončí výkon své funkce, popřípadě kdy dojde k organizační změně, z níž oprávnění k výkonu činnosti vyplývá; k takovému dni pak veřejný funkcionář podá své výstupní oznámení.

 

Platí pro všechny výše uvedené veřejné funkcionáře:

Oznámení podle zákona o střetu zájmů podávají i veřejní funkcionáři, u nichž vznikly překážky, pro něž nemohou dočasně svou funkci vykonávat – dlouhodobá pracovní neschopnost, čerpání mateřské/rodičovské dovolené, protože s těmito překážkami není spojen zánik funkce a nedostatek informací o skutečnostech, na něž se informační povinnost vztahuje, v letech, kdy překážky trvaly, by ztěžovaly kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti.

Naopak nedopadá na zástupce veřejných funkcionářů (dle právní úpravy zákoníku práce, služebního zákona, zákona o úřednících a to bez ohledu na rozsah zastupování, tedy i v případě plného rozsahu za zastoupeného

  

Kde:  http://cro.justice.cz  

Jak:

  1. Podpůrný orgán (obec, PO) přihlásí veřejné funkcionáře v období od 1. září do 2. října 2017, a to buď hromadně nebo individuálně podle své potřeby (zejména podle velikosti a množství veřejných funkcionářů). Šablona pro hromadný zápis ve formátu .xml je na doméně http://cro.justice.cz nebo na internetových stránkách
    www. justice.cz v záložce Střet zájmů – volba pracovníka odpovědného za zápis je zcela v kompetenci podpůrného orgánu. Přihlašování bude probíhat v rámci Jednotného identitního prostoru přes CzechPOINT. Podrobné technické náležitosti jsou popsány v příručce pro lokální administrátory
    https://www.czechpoint.cz/dokumentace/prirucky/filec/SOVM_lokalni_administrator.pdf ,  kapitoly 3.6.6 Přidělování přístupových rolí do AIS uživateli a související kapitoly 3.12 Hromadná správa agendových činnostních rolí. Jedná se o agendu A1941, činnostní roli CR12218.
     
  2. Podpůrný orgán po zápisu veřejných funkcionářů vygeneruje prostřednictvím speciálního tlačítka přihlašovací jména a hesla, která předá náležitým způsobem jednotlivým veřejným funkcionářům – osobním předáním po prokázání totožnosti proti podpisu nebo datovou schránkou, pokud ji má veřejný funkcionář zřízenu nebo poštou do vlastních rukou. Jiný způsob se z důvodů možného zneužití nedoporučuje.

  3. Veřejný funkcionář podá ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017 oznámení prostřednictvím elektronického formuláře přístupného na http://cro.justice.cz  Přihlásit jako Veřejný funkcionář

Za zápis do Centrálního registru oznámení a dohlížení na správnost a úplnost zapsaných údajů je odpovědný podpůrný orgán – bude mít po přihlášení ke svému rozhraní k dispozici přehled všech veřejných funkcionářů, včetně skutečnosti, zda dotyční veřejní funkcionáři podali svá oznámení či nikoliv a případně je vyzvat k doplnění – není povinné.

Co:

         1)      Oznámení o jiných vykonávaných činnostech ke dni 1. září 2017

       2)     Oznámení o nesplacených závazcích ke dni 1. září 2017 – platí pouze pro „vstupní“ oznámení, v „průběžném“, které se bude podávat každý rok výkonu funkce do 30.6 příslušného kalendářního roku se uvádí závazky i příjmy.

       3)     Oznámení o majetku – věcech nemovitých, cenných papírech, podílech v obchodních korporacích nepředstavovaných cenným papírem a jiných věcech movitých určených podle druhu, které veřejný funkcionář vlastní ke dni 1. září 2017 (na tento den se dle přechodných ustanovení pohlíží jako na den zahájení výkonu funkce). Jiné věci movité určené dle druhu veřejný funkcionář oznámí, pokud jejich hodnota ke dni podání oznámení přesahuje 500 000 Kč v jednotlivém případě (tj. každé věci zvlášť).

Proč?

Vzhledem k tomu, že evidenčním orgánem je od 1. 9. 2017 Ministerstvo spravedlnosti, které bude zároveň i kontrolním orgánem, je nezbytné, aby registr byl naplněn vstupními informacemi, které lze následně porovnávat s průběžnými informacemi.

Pro tyto účely Ministerstvo spravedlnosti dohlíží na správnost údajů a jejich porovnání, v případě zjištění jednání, které by mohlo mít znaky správního deliktu, oznámí bezodkladně takovou skutečnost příslušnému správnímu orgánu. Při kontrole údajů pak evidenční orgán využívá další registry a informační systémy veřejné správy

Strukturu oznámení specifikuje vyhláška č. 79/2017 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo zpracovat manuál pro podávání oznámení, který by měl být přístupný na stránkách www.justice.cz ►Střet zájmů již od 1. září 2017

 

Mgr. Ludmila Němcová, odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu měst a obcí ČR