27.11.2017

Má novela zákona o střetu zájmů paralyzovat veřejnou správu? Starostové volají po změně, přístup do majetkových přiznání nesmí být automatický

Majetková přiznání zastupitelů rezonují celou veřejnou správou. Rada Svazu už před časem novelu zákona o střetu zájmů, která je upravuje, odmítla. Považuje ji za nepřiměřený zásah do soukromí a požaduje, aby se zveřejňování majetkových přiznání změnilo a měly k nim přístup pouze kontrolní orgány.
Vzhledem k blížícímu se termínu pro podání mimořádných oznámení veřejných funkcionářů o střetu zájmů, jsme pro naše členy ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti připravili praktický seminář. Přečtěte si podrobnější shrnutí a podívejte se na prezentaci o metodice.

 

Majetková přiznání zastupitelů rezonují celou veřejnou správou. Rada Svazu měst a obcí ČR už před časem novelu zákona o střetu zájmů, která je upravuje, odmítla. Považuje ji za nepřiměřený zásah do soukromí a požaduje, aby se zveřejňování majetkových přiznání změnilo a měly k nim přístup pouze kontrolní orgány.

Na zásadním požadavku adresovaném zákonodárcům, který plyne z obav zastupitelů ze zneužití dat, se koncem listopadu shodly Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR). Představitelé organizací, hájících zájmy měst a obcí, proto podepsali společné prohlášení (jeho znění naleznete zde), které poslali předsedovi Senátu Milanu Štěchovi. V něm mimo jiné stojí, že:

„Novela nebere v potaz ani významná bezpečnostní rizika, které přináší například povinné uvedení všech hodnotnějších movitých věcí, a to včetně úspor v domácnosti, což už lze pokládat za přímou pozvánku pro zločinecké struktury. Bohužel tyto další zájmy manželů (manželek) či dětí novela naprosto přehlíží. Tato zákonná změna navíc nastala v průběhu volebního období a povinné osoby tak neměly na výběr, zda o sobě jako „veřejní funkcionáři“ v rozsahu novely zákona zveřejní své majetkové poměry či raději zůstanou v pozici „běžných“ zastupitelů.“

Podle organizací hájících zájmy samospráv novela vede k omezení fungování místních samospráv a rezignacím řady komunálních politiků. Dá se čekat, že největší dopad bude mít na ochotu schopných a úspěšných občanů kandidovat v nadcházejících komunálních volbách i v letech dalších. Proto SMO, SMS a SPOV požadují, aby majetková přiznání nebyla automaticky dostupná, ale byla zpřístupňována vždy s uvedením důvodu. A ten, o jehož údaj jde, byl jednoduše informován. Z kategorie veřejných funkcionářů – politiků je také třeba vyjmout neuvolněné členy zastupitelstva obce a rovněž je nezbytné chránit práva třetích osob – majetek ve společném jmění manželů není možné bez dalšího zveřejňovat.

Předseda Svazu měst a obcí ČR Mgr. František Lukl, MPA k dané věci na nedávné XX. celostátní finanční konferenci mimo jiné řekl: „Nechápu, kde se v naší zemi bere takový hon na představitele obcí. Trestní oznámení jsou starostům rozdávána se stejnou rychlostí, jako přibývá lajků u statusů Andreje Babiše. I když devět z deseti podání končí odložením, kydanec na osobnosti zproštěného bohužel navždy zůstává. A k tomu nyní máme být oběti každodenní závisti, vydírání či dokonce objektem krádeží. Předpokládám, že žijeme v demokratickém státě, kde fungují dozorové orgány. Nechť tedy vyplňujeme přiznání, ale ty ať jsou uloženy k nahlédnutí a potřebám orgánům kontrolním a činným v trestním řízení. Ne jakémukoliv kverulantovi, kterého má každá obec. Nebo je snad cílem znechutit či dokonce znemožnit občanovi zastávat pozice v orgánech měst a ty tak paralyzovat?“

Podle představitelů obcí a měst je tak naprosto nezbytné v zákoně vyjasnit některé pojmy a poskytnout zastupitelům dostatečnou metodickou pomoc. Z toho důvodu uspořádal pobočný spolek Svazu měst a obcí v pátek 24. listopadu, ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti seminář k danému právnímu předpisu. Vzhledem k termínu pro podání mimořádných oznámení veřejných funkcionářů, který byl 30. listopadu, se seminář těšil velkému zájmu. Přímo na půdě Ministerstva spravedlnosti (MSp) na něm vystoupil JUDr. Jiří Kapras, ředitel odboru střetu zájmů MSp a Mgr. Ludmila Němcová, vedoucí legislativního oddělení krajského úřadu Středočeského kraje. Seminář moderoval Ing. Dan Jiránek, jednatel pobočného spolku a zástupce výkonného ředitele Svazu.

V úvodu semináře JUDr. Jiří Kapras seznámil přítomné s Metodikou k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů, která byla zpracována MSp a je k dispozici na webových stránkách MSp. Metodika byla zpracována za účelem usnadnit a sjednotit postup veřejných funkcionářů při podávání oznámení. JUDr. Kapras upozornil přítomné, že k datu 30. listopadu jsou veřejní funkcionáři, kteří vykonávali funkci k 1. září 2017, nebo kteří započali s výkonem funkce v období od 2. září do 30. září 2017, povinni podat oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. Toto oznámení zahrnuje oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o závazcích. Veškeré skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje podle stavu ke dni 1. září 2017. Současně upozornil na povinnost podávat i negativní oznámení. V rámci svého vystoupení seznámil účastníky s možností provedení úprav v již odevzdaných oznámeních. Takové úpravy lze provést pouze na žádost veřejného funkcionáře adresovanou MSp.

Diskutována byla otázka nahlížení veřejnosti do centrálního registru oznámení. Dle stávajícího znění zákona lze na oznámení podávaná „politiky“ (veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) nahlížet přímo bez podání žádosti. U „nepolitiků“ (veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů) lze nahlížet pouze na základě podané žádosti. Jak vyplynulo z diskuse a reakcí přítomných, je možnost neomezeného nahlížení veřejnosti do registru a povinnost uvádět majetek ve společném jmění manželů vnímána jako neopodstatněný zásah do osobních práv. JUDr. Jiří Kapras v této souvislosti informoval o jednání, které se v této věci uskutečnilo na půdě Senátu. Panuje shoda na tom, že je zákon o střetu zájmů nutné podrobit diskusi a případně provést nápravu v rámci zákonodárného procesu tak, aby byla zajištěna přiměřená ochrana práv a svobod třetích osob a odpovídající ochrana osobních údajů veřejných funkcionářů. Rovněž byla podána informace o připravené ústavní stížnosti na neústavnost novely zákona o střetu zájmů.  Tento proces bohužel nemá vliv na stávající znění zákona o střetu zájmů a povinnosti z něj vyplývající. JUDr. Jiří Kapras dále seznámil přítomné s podstatou kontrolní činnosti MSp, která bude zahrnovat kontrolu včasnosti, úplnosti a pravdivosti podaných oznámení. Rámcově bude prováděna kontrola proporcionality, zda nabytý majetek odpovídá příjmům. MSp bude v této oblasti spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, orgány finanční správy a orgány působícími v oblasti přestupků.

V druhé části semináře Mgr. Ludmila Němcová přítomné seznámila s Centrálním registrem oznámení. Na základě praktické ukázky vysvětlila postup při vyplňování oznámení veřejných funkcionářů. Následně společně s JUDr. Kaprasem a Ing. Jiránkem zodpověděli na mnoho otázek od účastníků semináře. Dlouze se debatovaly sbírky a jejich ocenění pro podání oznámení o majetku, stejně jako pohledávky ve formě účtů či spoření. U sbírek zazněl názor, že jde-li o ucelenou sbírku, je nutno hodnotu věci movité stanovit jako hodnotu sbírky. U účtů je každý účet samostatnou pohledávkou – movitou věcí a prostředky na jednotlivých účtech se při stanovení hodnoty movité věci nesčítají. Diskuse se vedla i k možnosti postihu veřejných funkcionářů při nepodání oznámení ve lhůtě 30. listopadu 2017. Výklad zákona není v některých ustanoveních jednoznačný.  JUDr. Kapras uvedl, že řada dotazů včetně odpovědí je publikována na stránkách MSp. V případě dotazů či nejasností se mohou veřejní funkcionáři obracet na MSp prostřednictvím elektronické pošty na adresu: OSZ@msp.justice.cz . Na závěr Ing. Jiránek poděkoval lektorům i účastníkům semináře.

Podrobné informace o střetu zájmů včetně metodiky a nejčastějších otázek a odpovědí jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6783.  
  

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce Kanceláře SMO ČR