19.10.2017

Elektronické faktury snižují administrativu a zrychlují komunikaci

Ministerstvo financí ČR i Finanční správa potvrzují, že uznávání elektronických faktur jako dokladů rovnocenných tradičním papírovým fakturám nestojí v cestě žádné legislativní a ani faktické omezení z daňového nebo účetního pohledu. Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje, aby se elektronická fakturace využívala více. Ve spolupráci s Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím zveřejňuje Svaz podrobnější informativní zprávu, která práci s e-fakturou více přiblíží.

Ministerstvo financí ČR i Finanční správa potvrzují, že uznávání elektronických faktur jako dokladů rovnocenných tradičním papírovým fakturám nestojí v cestě žádné legislativní a ani faktické omezení z daňového nebo účetního pohledu. Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje, aby se elektronická fakturace využívala více. Umožňuje snížit administrativní zátěž podnikatelů a chybovost. Například ve veřejné sféře ale není akceptace e-faktur stále dořešena. Ve spolupráci s Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím zveřejňuje Svaz podrobnější informativní zprávu, která firmám práci s e-fakturou víc přiblíží.

Současná evropská i česká legislativa používání e-faktury umožňuje. Maximálních výhod z e-fakturace lze dosáhnout pouze pokud se jedná o fakturu, která automatizovaně přenese data do podnikového účetního systému druhé strany. Tam jsou data opět elektronicky zpracována. E-faktura musí obsahovat všechny povinné prvky a další požadované vlastnosti. Mezi ty patří například možnost ověření elektronickým podpisem. Po celou dobu svého životního cyklu musí mít e-faktura neporušený obsah a musí být na požádání pro obě strany dostupná v čitelné podobě ať už v elektronické nebo papírové formě. Podle nařízení Evropského parlamentu nesmějí být elektronickému dokumentu upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz ani v soudním a správním řízení.

Z pohledu Ministerstva financí i Generálního finančního ředitelství, tj. konkrétně z pohledu účetního, daňového a finanční kontroly, jsou e-faktury rovnocenným dokladem písemným dokladům.

 E-faktury mohou zjednodušit komunikaci s veřejnou sférou

Akceptace e-faktur stále naráží ve veřejné sféře. Doposud totiž orgány veřejné moci často nemají zcela připraveny interní procesy na příjem, zprocesování a archivaci e-faktur, resp. na realizaci celého životního cyklu faktury v elektronické podobě.

Svaz průmyslu a dopravy ČR chce proto zavedení a rychlé rozšíření práce s e-fakturami i do orgánů veřejné sféry povzbudit. E-faktura by mohla komunikaci mezi firmami a veřejnou sférou zjednodušit, a tím zefektivnit. Výhodou je nejen úspora nákladů a nižší administrativní náročnost ze strany státu, ale zejména časová úspora a snížení administrativní zátěže pro řadu firem. Firmy by pak mohly více využívat e-faktury i v soukromé sféře při obchodním styku.

Elektronizace a digitalizace mohou usnadnit plnění povinností a snížit chybovost a náklady. Některé firmy ale naráží na tak zvanou papírovou zvyklost. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR  ve spolupráci s Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím zveřejnil podrobnější informativní zprávu, která práci s e-fakturou víc přiblíží.  Podrobnější informativní zprávu naleznete zde.

 

Zdroj: SPCR
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR