Dotace

V této rubrice můžete nalézt výběr z aktuálních dotačních titulů, nejčastěji vypisované MMR a MŽP, které Vám mohou pomoci při realizaci nejrůznějších obecních investic.

Mgr. Pavlína Toporská

15.06.2020

SFRB se mění na SFPI, o dotace ale můžete žádat stále

Dovolujeme si Vás informovat, že 1. června se SFRB na základě zákona č. 113/2020 Sb. změnil na Státní fond podpory investic (SFPI). Změna názvu souvisí s rozšířením působnosti Fondu, které bude zahrnovat i podporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu.

15.06.2020

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

10.06.2020

Konec uzávěrky dotačního řízení na mimořádné odměny pro pracovníky sociálních služeb již 15. června 2020!

Už jen do pondělí 15. června 2020 mohou poskytovatelé sociálních služeb podávat žádosti v rámci mimořádného dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí o finanční prostředky na odměny zaměstnanců v sociálních službách, kteří vykonávali práci v období epidemie koronaviru ve ztíženém pracovním prostředí.

09.06.2020

150 milionů korun na sportovní infrastrukturu ve vlastnictví obcí

Od dnešního dne mohou obce žádat o peníze na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal. Mohou tak využít dotace z nového dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj a zajistit kvalitní zázemí pro sportovní organizace a spolky. Žádosti lze podávat až do 28. srpna 2020.

02.06.2020

Veřejná konzultace k návrhu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Dovolujeme si Vás informovat, že až do 7. června 2020 je možné vkládat připomínky k aktuálnímu návrhu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027.

01.06.2020

Výzva na Marketingové aktivity v cestovním ruchu otevřena

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a nabízí tak možnost získání dotace na realizaci projektů z oblasti marketingových aktivit destinací cestovního ruchu. Celkem je v tomto podprogramu připraveno až 60 milionů korun. Výzva k předkládání žádostí je otevřena do 30. 6. 2020.

28.05.2020

Výzva European Green Deal Call v přípravě!

Dovolujeme si Vás informovat, že Evropská komise připravuje v rámci programu Horizont 2020 mimořádnou výzvu k podávání projektů The European Green Deal Call s předpokládaným vyhlášením v polovině září 2020 a uzávěrkou koncem ledna 2021.

28.05.2020

ŠKODA AUTO vyhlašuje regionální grantové programy pro rok 2020!

ŠKODA AUTO podpoří regiony, v nichž má své výrobní závody. Pro rok 2020 vyhlašuje grantové programy, ve kterých rozdělí téměř 3,7 milionu Kč. Termín pro podání některých výzev je již 17. června.

27.05.2020

Společný výklad pravidel umožní programům lépe využít prostředky evropských fondů

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj (NOK) vypracoval doporučení, které řídicím orgánům operačních programů poslouží jako vodítko při zapracování legislativních balíčků Evropské komise do pravidel jednotlivých programů. Oba balíčky tzv. Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII a CRII Plus) reagovaly na současnou koronavirovou pandemii a zavedly mimořádnou flexibilitu, se kterou mohou členské státy EU využít Evropské strukturální a investiční fondy.

12.05.2020

Výzva COSME – Mise sociální ekonomiky 2020 je otevřena

Rádi bychom Vás informovali, že Výzva Mise sociální ekonomiky 2020 je otevřena. Obecným cílem této výzvy k předkládání návrhů je navázání na úspěšný pilotní projekt Regiony evropské sociální ekonomiky 2018 (ESER), který vytvořil základ pro vytvoření efektivních sítí zúčastněných subjektů sociální ekonomiky na regionální úrovni v celé Evropě. Deadline pro přihlášky je 9. června 2020.

07.05.2020

Výzva V v oblasti Nízkouhlíkových technologií stále běží

Cílem této Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Příjem žádostí je prodloužen do 28. června 2020.

04.05.2020

Příjem žádostí do Výzvy XII. COVID-19 programu podpory Technologie byl zahájen

Dotace je zaměřena zejména na podporu výroby zdravotnických prostředků a nových technologií, které souvisí s přímým bojem proti COVID-19. O dotaci můžete žádat až do 5. černa 2020.

30.04.2020

Výzva LIFE 2020 je stále otevřena

Již v předchozích týdnech jsme Vás informovali o možnosti přihlásit se do programu LIFE 2020. Tato Výzva je určena také pro česká města a obce. V současné chvíli jsou otevřeny výzvy v podprogramech Životní prostředí a Klima.

27.04.2020

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR II.

Řídicí orgán OPZ informuje příjemce o tom, že Evropská komise udělila dne 24. 4. 2020 souhlas s možností realizovat vzdělávací akce v elektronické formě také v případě projektů s jednotkovými náklady zaměřených na další profesní vzdělávání.

23.04.2020

#ŠKODA AUTO pomáhá a může pomoci i Vám

Dovolujeme si Vás informovat o grantové výzvě pro poskytovatele terénních zdravotních a sociálních služeb. Neváhejte proto a využijte možnosti získat jeden ze 100 nových vozů Octavia. Výzva běží ve dvou kategoriích – první pro regionální nemocnice a poskytovatele zdravotní péče, druhá pro registrované poskytovatele sociálních služeb. Přihlásit se můžete až do 30. 4. 2020.

20.04.2020

Veřejně dostupné vyhledání poskytnutých podpor v registru de minimis

Ministerstvo zemědělství provedlo kroky vedoucí k opětovnému zveřejnění části dat z Centrálního registru podpor malého rozsahu (registru de minimis) o čerpaných podporách de minimis daným příjemcem podpory na portálu eAGRI.

06.04.2020

Sbory dobrovolných hasičů - dotační výzva pro obce vyhlášena

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021. Lhůta pro podání žádosti je od 1. 4. 2020 do 14. 5. 2020.

06.04.2020

U některých nákladů na projektové aktivity zrušené kvůli pandemii lze žádat o proplacení

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj vypracoval sérii doporučení pro řídicí orgány, jak postupovat při řízení projektů financovaných z evropských fondů, které byly zasaženy pandemií koronaviru. Nově tak budou moci zažádat o proplacení některých vynaložených nákladů i na aktivity, které nemohly být realizovány v důsledku koronavirové pandemie.

03.04.2020

Zúčasněte se projektu European City Facility

A získejte až 60 000 EUR na zpracování dlouhodobých energetických a klimatických strategií (např. strategie SEAPs, SECAPs). Pro více informací se zúčasněte online webinářů.

02.04.2020

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací

MZe vyhlásilo výzvu na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel. Lhůta pro podání žádosti je od 1.4.2020 do 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 1.000 mil. Kč.

31.03.2020

Mimořádná výzva v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19

Rádi bychom Vás informovali, že Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, CEI), která je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráci zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, právě zahájila mimořádnou výzvu k předkádání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19. Termín pro podání žádostí je 9. dubna 2020.

31.03.2020

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel. Lhůta pro podání žádosti je od 1.4.2020 do 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace.

31.03.2020

Národní výzva programu LIFE 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2020. Do programu se mohou zapojit také české města a obce. V současné chvíli jsou otevřeny výzvy v podprogramech Životní prostředí a Klima.

27.03.2020

Možné změny termínů u veřejných zakázek

Stav nouze může zadavatelům provádějícím zadávací řízení způsobit řadu komplikací a problémů. Ty lze rozdělit na tři oblasti. Prodlužování lhůt pro podání nabídek. Zrušení zadávacího řízení. Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek. Projděte si doporučení z Ministerstva pro místní rozvoj.

27.03.2020

Chystá se rozvolnění pravidel evropských fondů

Chorvatské předsednictví Rady EU svolalo na 27. března 2020 videokonferenci ministrů členských států, do jejichž kompetence patří politika soudržnosti. Ministři řešili konkrétní kroky, jak může tato politika přispět ke zvládnutí aktuální pandemie. Mezi diskutovaná opatření patřila například pomoc podnikatelům nebo rozšíření využití prostředků na další potřebné oblasti. Za ČR se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

23.03.2020

Zapojte se do nastavení nového program na podporu brownfieldů

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje podmínky pro uplatnění nového nástroje na podporu revitalizace území (brownfieldů). Jde především o nevyužívané a zanedbané budovy v havarijním stavu včetně souvisejících pozemků, které by obce s uvedenou podporou uvedly do stavu vhodného pro nepodnikatelské využití.

19.03.2020

Vyhlášení výzev na podporu územních samosprávných celků

16. 3. 2020 byly vyhlášeny dvě nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost.

19.03.2020

Provoz dětských skupin ve stavu nouze

Evropský sociální fond zveřejnil aktuální informace k provozu dětských skupin financovaných z OPZ ve stavu nouze.

19.03.2020

Provoz mikrojeslí financovaných z OPZ ve stavu nouze

Řídicí orgán OPZ zveřejnil stanovisko k nouzovému stavu u výzev 069 a 070.

19.03.2020

Pozastavení činnosti některých sociálních služeb ve stavu nouze

Řídicí orgán OPZ zveřejnil stanovisko k pozastavení činnosti některých sociálních služeb hrazených z OPZ.

17.03.2020

MMR navrhne prodloužení současného období o jeden rok z důvodu koronaviru

Aktuální opatření kvůli epidemii koronaviru a jejímu ekonomickému dopadu negativně ovlivňují i mnohé příjemce evropských dotací. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne úpravu pravidel pro jejich čerpání, aby umožnilo podnikatelům i obcím se s dopady lépe vyrovnat; další opatření navrhne i na úrovni jednotlivých programů. Současně ministryně Dostálová vyzve Evropskou komisi, aby prodloužila možnost čerpání z probíhajícího programového období o jeden rok - tedy do konce roku 2024. Současná situace téměř jistě zpozdí start nového programového období, které mělo začít v roce 2021.

02.03.2020

Zhodnoťte Operační program URBACT III.

Znáte Operační program URBACT III? Tento program otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. A vy se nyní můžete až do 19. 3. zapojit do přípravy programu pro nové programové období.

27.02.2020

Podporované aktivity z EU fondů po roce 2020

V přiloženém dokumentu naleznete výsledky dotazníkového šetření s názvem Analýza poptávky a připravenosti projektů pro období 2021-2027. Svaz měst a obcí ČR pro vás připravil kompletní soupis odpovídající diskuzím k lednu 2020.

24.02.2020

Z grantového programu Škoda stromky bude rozděleno 3 000 000 korun

Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Termín výzvy: 3. 2. až  6. 3. 2020.

18.02.2020

Pořiďte do své obce vozidla na alternativní pohon

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v únoru prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotační výzvu na vozidla s nízkými či nulovými emisemi. Společně s vozidly na alternativní pohon MŽP podporuje rovněž dobíjecí stanice. Žadatelé mohou své žádosti podávat již nyní a čeká na ně celkem 100 milionů korun. Výzva je otevřena do 31.10.2020.

06.02.2020

Dotace na Revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví

Máte ve vaší obci kulturní památky, které je třeba oživit? Tak v tom případě můžete využít otevřené výzvy Norských fondů (EHP) k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví. Cílem této výzvy je podpořit projekty, které propojují nejen ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití. To má bý trvale udržitelné a má mít pozitivní dopad na rozvoj vašeho regionu a život místních obyvatel. Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 31. 3. 2020.

04.02.2020

Dotační výzva „Oslo“ nabízí 26 milionů korun na adaptační strategie

Vytvořte si adaptační strategii vašeho města či obce.
Státní fond životního prostředí ČR spustil první výzvu v Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu. V té nabízí právnickým osobám 26 milionů korun na tvorbu adaptačních strategií přizpůsobení se změně klimatu na lokální a regionální úrovni. Ve výzvě mohou žadatelé získat až 1,3 milionu korun, resp. pokrýt až 90 procent způsobilých výdajů projektu. Žádosti je možné podávat online od 14. ledna do 15. března 2020.

03.02.2020

Dotační programy na podporu dostupnosti zdravotních služeb

Velkým nedostatkem v oblasti služeb poskytovaných občanům v obcích je omezená dostupnost kvalitní zdravotní péče. Jedná se o systémový problém způsobený financováním zdravotní péče, který nemotivuje lékaře setrvávat v obcích s dislokovanými pacienty. Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZd) – odbor regulace cen a úhrad proto vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických a zubních lékařů.

30.01.2020

Vyhlášení výzvy pro územní samosprávné celky

V rámci Operačního programu Zaměstnanost bude 16. 3. 2020 vyhlášena výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).

27.01.2020

Najděte si nejbližší projekty OP VVV ve Vašem mobilu

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nově spustilo mobilní aplikaci, která Vám dovolí nejen rychle, ale hlavně přehledně zjistit informace o všech evropských projektech podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

14.01.2020

Veřejná konzultace k hodnocení Evropského sociálního fondu

Máte zkušenost s realizací projektu v rámci Evropského sociálního fondu? Podělte se o ni!
Na základě i Vašeho názoru či zkušenosti tak může Evropská komise zhodnotit, čeho bylo v období 2014–2018 díky evropským penězům dosaženo.
A může to být i Váš názor, který Evropské komisi pomůže podporu v těchto oblastech vylepšit tak, aby účinněji a přesněji sloužila svému účelu.

09.01.2020

Národní dotace MMR pro města a obce v roce 2020

Množství nejen evropských, ale také národních dotací, které jsou určeny pro města a obce České republiky je samozřejmě velmi obsáhlé a mnohému může připadat velmi náročné zorientovat se v něm. Proto Vám nyní přinášíme přehled národních dotací, které pro Vás v současné chvíli Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo a doufáme, že Vám tyto informace pomohou ve Vašem dalším rozvoji.

08.01.2020

Víte, že byla vyhlášena výzva na podporu zařízení pro děti v době mimo školní vyučování?

Žádosti o podporu je možné předkládat do 10. 3. 2020 do 14:00.
K výzvě se budou konat dva semináře, informace k nim naleznete na stránce výzvy.

06.01.2020

Pozor na dřívější ukončení žádostí

Z důvodu přeplnění alokace průběžné výzvy dochází k dřívějšímu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ ze dne 13. 3. 2020, 14.00 na 31. 1. 2020, 14.00.

21.11.2019

Výzva "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách" je vyhlášena

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách". Pro tento rok je připraveno 100 milionů korun. Obce mohou žádosti o poskytnutí dotace podávat až do 14. února 2020.

08.01.2015

MŠMT vyhlásilo program Státní podpora sportu pro rok 2015

Dotační program je určen nejen sportovním klubům, ale i obcím a městům, jako vlastníkům sportovní infrastruktury. Alokované celkem cca 3 mld. Kč jsou určeny na investice do sportovních zařízení, tedy na rekonstrukce přístavby, modernizaci atd. (Foto: Photokanok / FreeDigitalPhotos.net)

08.10.2012

Grantová příležitost na projekty zahraniční rozvojové spolupráce

Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační řízení na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných obcemi a kraji na rok 2013. Termín k předložení projektových žádostí je 12. listopadu 2012 v 15 hodin. 

08.03.2011

Program LIFE+ pro rok 2011 - Finanční nástroj pro životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo koncem února výzvu k předkládání projektů do programu LIFE+ pro rok 2011. Program je určen k pokrytí mezer ve financování horizontálních programů EU pro oblast životního prostředí na období 2007 -2013. Pro ČR byla v roce 2011 vyčleněna částka ve výši cca 5,7 milionů EUR.

08.03.2011

Pozastavení podpory tvorby a aktualizace územních plánů obcí z Integrovaného operačního programu

V roce 2011 nebude vypsána očekávaná jarní výzva k podání projektových žádostí o podporu aktivity 5.3b) IOP týkající se tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Další výzvu lze očekávat nejdříve na podzim roku 2012 až na jaře roku 2013.

30.08.2010

Semináře září – říjen 2010: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo životního prostředí pořádá cyklus odborných seminářů v jednotlivých krajských městech České republiky s cílem představit Prioritní osu 2 - Operačního programu Životní prostředí, zejména pak možnosti financování investičních záměrů prostřednictvím tohoto dotačního titulu

12.04.2010

ČR mírně zaostává v čerpání evropských fondů

Evropská komise zveřejnila strategickou zprávu o dosavadním čerpání evropských fondů (provádění programů politiky soudržnosti v programovacím období 2007-2013). Podle této zprávy ČR mírně v čerpání evropských fondů zaostává.

15.02.2010

Dotace a granty

Získávání prostředků z dotací, grantů i dalších finančních mechanismů je pro obce v současné době zásadní, protože díky těmto prostředkům se mohou rozvíjet a zajistit tak lepší životní podmínky pro své obyvatele.
 
Významným zdrojem prostředků jsou zejména strukturální fondy, do nichž řadíme Evropský fond pro rozvoj venkova (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Důležitou roli hraje i Fond soudržnosti, dále pak národní zdroje a v neposlední řadě další finanční mechanismy, jako jsou např. Finanční mechanismy EHP/Norska či prostředky plynoucí z Programu švýcarsko-české spolupráce.
 
V této sekci přinášíme aktuální informace o programech, z nichž obce a města mohou získat prostředky na svůj rozvoj. Pro přehlednost jsou programy rozděleny do sekcí podle zdroje, z něhož do nich plynou prostředky.
 

02.11.2009

Možnost získání grantu z Fondu Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce)

V rámci Fondu Partnerství byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o granty na projekty zaměřené na posílení spolupráce, výměnu informací a zkušeností, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty. Žádosti je možné podávat i v průběhu roku 2011 a 2012. Podpora bude zaměřena rovněž na partnerství měst; podmínkou poskytnutí grantu je realizace předloženého projektu v partnerství mezi subjekty z České republiky a Švýcarska.

27.10.2009

Výzva k předkládání projektů v rámci evropského programu Youth in Action

Generální ředitelství vzdělávání a kultura Evropské komise zveřejnilo výzvu k předkládání projektů v rámci programu Youth in Action, který se zaměřuje na projekty partnerství mezi místními a regionálními samosprávami nebo na organizace aktivní v oblasti sektoru mládeže na evropské úrovni.

16.07.2009

Informace o projektech podpořených z Finančních mechanismů EHP/Norska

Ministerstvo financí ČR vydalo brožuru "Finanční mechanismy EHP/Norska 2004 - 2009" kde je možné najít souhrnné informace o projektech podpořených v rámci těchto finančních mechanismů v letech 2004 - 2009 v ČR. Součástí brožury jsou také příklady projektů z různých prioritních oblastí, které ukazují, co konkrétního se s pomocí Finančních mechanismů EHP/Norska podařilo uskutečnit.

03.09.2008

Jak na komunitární programy EU?

Pro všechny zájemce o evropské finanční prostředky připravilo Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu novou brožuru s názvem „Tipy a triky – jak na komunitární programy EU“.

19.09.2007

Výzva pro projekty do programu Culture

Agentura EACEA vyhlásila výzvu k předkládání návrhů do programu na podporu kulturních akcí CULTURE 2007-2013. Výzva je otevřena pro návrhy projektů na podporu mezinárodní mobility lidí z kulturního sektoru, na podporu nadnárodní cirkulace uměleckých děl a kulturních projektů a na posílení mezi-kulturního dialogu.