Dotace

V této rubrice můžete nalézt výběr z aktuálních dotačních titulů, nejčastěji vypisované MMR a MŽP, které Vám mohou pomoci při realizaci nejrůznějších obecních investic.

Mgr. Pavlína Toporská

03.02.2020

Dotační programy na podporu dostupnosti zdravotních služeb

Velkým nedostatkem v oblasti služeb poskytovaných občanům v obcích je omezená dostupnost kvalitní zdravotní péče. Jedná se o systémový problém způsobený financováním zdravotní péče, který nemotivuje lékaře setrvávat v obcích s dislokovanými pacienty. Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZd) – odbor regulace cen a úhrad proto vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických a zubních lékařů.

30.01.2020

Vyhlášení výzvy pro územní samosprávné celky

V rámci Operačního programu Zaměstnanost bude 16. 3. 2020 vyhlášena výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).

27.01.2020

Najděte si nejbližší projekty OP VVV ve Vašem mobilu

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nově spustilo mobilní aplikaci, která Vám dovolí nejen rychle, ale hlavně přehledně zjistit informace o všech evropských projektech podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

14.01.2020

Veřejná konzultace k hodnocení Evropského sociálního fondu

Máte zkušenost s realizací projektu v rámci Evropského sociálního fondu? Podělte se o ni!
Na základě i Vašeho názoru či zkušenosti tak může Evropská komise zhodnotit, čeho bylo v období 2014–2018 díky evropským penězům dosaženo.
A může to být i Váš názor, který Evropské komisi pomůže podporu v těchto oblastech vylepšit tak, aby účinněji a přesněji sloužila svému účelu.

09.01.2020

Národní dotace MMR pro města a obce v roce 2020

Množství nejen evropských, ale také národních dotací, které jsou určeny pro města a obce České republiky je samozřejmě velmi obsáhlé a mnohému může připadat velmi náročné zorientovat se v něm. Proto Vám nyní přinášíme přehled národních dotací, které pro Vás v současné chvíli Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo a doufáme, že Vám tyto informace pomohou ve Vašem dalším rozvoji.

08.01.2020

Víte, že byla vyhlášena výzva na podporu zařízení pro děti v době mimo školní vyučování?

Žádosti o podporu je možné předkládat do 10. 3. 2020 do 14:00.
K výzvě se budou konat dva semináře, informace k nim naleznete na stránce výzvy.

06.01.2020

Pozor na dřívější ukončení žádostí

Z důvodu přeplnění alokace průběžné výzvy dochází k dřívějšímu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ ze dne 13. 3. 2020, 14.00 na 31. 1. 2020, 14.00.

21.11.2019

Výzva "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách" je vyhlášena

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách". Pro tento rok je připraveno 100 milionů korun. Obce mohou žádosti o poskytnutí dotace podávat až do 14. února 2020.

08.01.2015

MŠMT vyhlásilo program Státní podpora sportu pro rok 2015

Dotační program je určen nejen sportovním klubům, ale i obcím a městům, jako vlastníkům sportovní infrastruktury. Alokované celkem cca 3 mld. Kč jsou určeny na investice do sportovních zařízení, tedy na rekonstrukce přístavby, modernizaci atd. (Foto: Photokanok / FreeDigitalPhotos.net)

08.10.2012

Grantová příležitost na projekty zahraniční rozvojové spolupráce

Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační řízení na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných obcemi a kraji na rok 2013. Termín k předložení projektových žádostí je 12. listopadu 2012 v 15 hodin. 

08.03.2011

Program LIFE+ pro rok 2011 - Finanční nástroj pro životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo koncem února výzvu k předkládání projektů do programu LIFE+ pro rok 2011. Program je určen k pokrytí mezer ve financování horizontálních programů EU pro oblast životního prostředí na období 2007 -2013. Pro ČR byla v roce 2011 vyčleněna částka ve výši cca 5,7 milionů EUR.

08.03.2011

Pozastavení podpory tvorby a aktualizace územních plánů obcí z Integrovaného operačního programu

V roce 2011 nebude vypsána očekávaná jarní výzva k podání projektových žádostí o podporu aktivity 5.3b) IOP týkající se tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Další výzvu lze očekávat nejdříve na podzim roku 2012 až na jaře roku 2013.

30.08.2010

Semináře září – říjen 2010: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo životního prostředí pořádá cyklus odborných seminářů v jednotlivých krajských městech České republiky s cílem představit Prioritní osu 2 - Operačního programu Životní prostředí, zejména pak možnosti financování investičních záměrů prostřednictvím tohoto dotačního titulu

12.04.2010

ČR mírně zaostává v čerpání evropských fondů

Evropská komise zveřejnila strategickou zprávu o dosavadním čerpání evropských fondů (provádění programů politiky soudržnosti v programovacím období 2007-2013). Podle této zprávy ČR mírně v čerpání evropských fondů zaostává.

15.02.2010

Dotace a granty

Získávání prostředků z dotací, grantů i dalších finančních mechanismů je pro obce v současné době zásadní, protože díky těmto prostředkům se mohou rozvíjet a zajistit tak lepší životní podmínky pro své obyvatele.
 
Významným zdrojem prostředků jsou zejména strukturální fondy, do nichž řadíme Evropský fond pro rozvoj venkova (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Důležitou roli hraje i Fond soudržnosti, dále pak národní zdroje a v neposlední řadě další finanční mechanismy, jako jsou např. Finanční mechanismy EHP/Norska či prostředky plynoucí z Programu švýcarsko-české spolupráce.
 
V této sekci přinášíme aktuální informace o programech, z nichž obce a města mohou získat prostředky na svůj rozvoj. Pro přehlednost jsou programy rozděleny do sekcí podle zdroje, z něhož do nich plynou prostředky.
 

02.11.2009

Možnost získání grantu z Fondu Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce)

V rámci Fondu Partnerství byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o granty na projekty zaměřené na posílení spolupráce, výměnu informací a zkušeností, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty. Žádosti je možné podávat i v průběhu roku 2011 a 2012. Podpora bude zaměřena rovněž na partnerství měst; podmínkou poskytnutí grantu je realizace předloženého projektu v partnerství mezi subjekty z České republiky a Švýcarska.

27.10.2009

Výzva k předkládání projektů v rámci evropského programu Youth in Action

Generální ředitelství vzdělávání a kultura Evropské komise zveřejnilo výzvu k předkládání projektů v rámci programu Youth in Action, který se zaměřuje na projekty partnerství mezi místními a regionálními samosprávami nebo na organizace aktivní v oblasti sektoru mládeže na evropské úrovni.

16.07.2009

Informace o projektech podpořených z Finančních mechanismů EHP/Norska

Ministerstvo financí ČR vydalo brožuru "Finanční mechanismy EHP/Norska 2004 - 2009" kde je možné najít souhrnné informace o projektech podpořených v rámci těchto finančních mechanismů v letech 2004 - 2009 v ČR. Součástí brožury jsou také příklady projektů z různých prioritních oblastí, které ukazují, co konkrétního se s pomocí Finančních mechanismů EHP/Norska podařilo uskutečnit.

03.09.2008

Jak na komunitární programy EU?

Pro všechny zájemce o evropské finanční prostředky připravilo Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu novou brožuru s názvem „Tipy a triky – jak na komunitární programy EU“.

19.09.2007

Výzva pro projekty do programu Culture

Agentura EACEA vyhlásila výzvu k předkládání návrhů do programu na podporu kulturních akcí CULTURE 2007-2013. Výzva je otevřena pro návrhy projektů na podporu mezinárodní mobility lidí z kulturního sektoru, na podporu nadnárodní cirkulace uměleckých děl a kulturních projektů a na posílení mezi-kulturního dialogu.