30.03.2021

O podporu v programu COVID 2021 mohou žádat i obecní obchodní společnosti a příspěvkové organizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021. Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021. O podporu na pokrytí nákladů na provoz budou moci žádat také obecní obchodní společnosti a příspěvkové organizace.

Oprávněným žadatelem je fyzická osoba, právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace, pokud vykonává podnikatelskou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem. U příspěvkových organizací platí, že za srovnávací období pocházelo alespoň 50 % celkových výnosů organizace z podnikatelské činnosti.

Podmínkou pro všechny žadatele je pokles tržeb v období od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 oproti stejnému období v roce 2019 nebo 2020 alespoň o 50 %.  Žadatel musí mít alespoň jednoho zaměstnance na plný úvazek, potažmo více zaměstnanců v pracovním poměru v ekvivalentu jednoho plného pracovního úvazku (FTE). Podpora bude poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč/den, a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021 (80 dní). Za zaměstnance se pro účely programu považují také jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Počítají se ve všech případech jen zaměstnanci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 31. března 2021.

Kdy, kde a jak žádat: Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

(Ne)slučitelnost s dalšími programy: Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021 (pokud žadatel o nový kompenzační bonus již požádal, může žádost o podporu v programu COVID 2021 podat, ale v případě jejího schválení musí bezodkladně svého správce bonusu požádat o zastavení řízení o žádosti o kompenzační bonus, resp. o jeho vrácení). V případě žadatelů, kteří čerpali podporu z programu COVID - Ubytování II, se z důvodu zamezení souběhu podpory za rozhodné období považuje 23. ledna 2021 až 31. března 2021 (celkem 68 dní).

Další informace najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: www.mpo.cz/covid-2021

Mgr. Martin Pikous