Dotace

V této rubrice můžete nalézt výběr z aktuálních dotačních titulů, nejčastěji vypisované MMR a MŽP, které Vám mohou pomoci při realizaci nejrůznějších obecních investic.

-----------------------------------

Aktuální informace k dotačním možnostem najdete rovněž pod následujícími odkazy:

Modernizační fond

Národní plán obnovy

Evropské zdroje financování

Národní dotace

17.03.2023

Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022

Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2023 informace o výši poskytnuté (rozuměj vyplacené) veřejné podpory za kalendářní rok 2022. Předmětná informační povinnost se netýká opatření poskytnutých v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) či na základě předpisů upravujících poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

16.03.2023

Přes 5,5 milionu na nové stromy

Nadace Partnerství podpořila další více jak padesátku komunit v péči o přírodu a krajinu. V grantové výzvě na výsadby stromů rozdělila více jak pět a půl milionu korun.

15.03.2023

Dotace pro obce do 5 000 obyvatel na územní plán v jednotném digitálním standardu

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

14.03.2023

Výzva OPZ+ Podpora sociální práce pro obce, kraje a DSO - žádat můžete ještě do 21. dubna

Ještě stále je volná alokace výzvy č. 03_22_009 Podpora sociální práce pro obce, kraje a dobrovolné svazky obcí, která je vyhlášena v rámci OP Zaměstnanost plus. Podporu můžete využít na personální posílení výkonu sociální práce. Výzva bude uzavřena 21. dubna.

14.03.2023

Výzva na podporu sociální práce v obcích OPZ+ - ještě stále je možné žádat o podporu!

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost žádosti o podporu v rámci výzvy č. 009 OPZ+ Podpora sociální práce, která je otevřena do 21. 4. 2023.

09.03.2023

Chcete vybudovat dětskou skupinu?

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje AVÍZO1 Výzvy č. 31_22_045 k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor.

09.03.2023

Novinky ze světa Inovačního fondu

O co nyní můžete žádat?

03.03.2023

Aktualizovaný harmonogram výzev IROP na roky 2023 a 2024

ŘO IROP 2021-2027 zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev pro roky 2023 a 2024. U většiny plánovaných výzev dochází k časovému posunu jejich vyhlášení i příjmu žádostí.

03.03.2023

K rekonstrukci veřejného osvětlení lze stále ještě využít výzvu z programu Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připomíná výzvu č. NPO 1/2022 v rámci programu Rekonstrukce veřejného osvětlení. Výzva je určena pro města a obce.

24.02.2023

Na demolice půjde pro obce 120 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne obcím 120 milionů korun na demolice zchátralých budov.

09.02.2023

Přihlaste se do programu PROSPECT+

V rámci programu PROSPECT+ mají města, regiony a jejich energetické agentury přístup k vzájemnému učení a výměně zkušeností v oblasti inovativního financování svých místních nebo regionálních opatření v oblasti energetiky a klimatu v různých systémech financování, jako jsou EPC projekty, financování třetí stranou, revolvingové a intracting fondy nebo družstva pro energetické komunity.

07.02.2023

Finance pro samosprávy v oblasti adaptace na změnu klimatu a udržitelné energetiky

Národní program Životní prostředí přináší samosprávám možnost získat prostředky na tvorbu plánů SECAP (Akční plány pro udržitelnou energii a klima) a další aktivity v rámci mezinárodní iniciativy Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.

07.02.2023

Infoden pro žadatele a zájemce o účast ve 2. výzvě INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

V březnu dojde k vyhlášení již druhé výzvy pro předkládání projektů u programů INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027. MMR připravilo společný Infoden pro žadatele a zájemce o 2. výzvu těchto programů. Pro účastníky Infodne je na 3. března 2023 připraven zasedací prostor Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj v Pařížské 4 na Praze 1.

03.02.2023

OPŽP vypsalo nové dotace pro samosprávy

Požádejte proto o podporu i Vy.

30.01.2023

Dotace Ministerstva financí cílí na obce do 3 000 obyvatel a jejich ZŠ a MŠ

Cílem dotace je odstranění havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků. Termíny výzvy: 25. 1. 2023 – 3. 3. 2023 (jedná se o bodově hodnocenou žádost, je potřeba podat co nejdříve). Do žádosti lze zahrnout již rozpracované projekty.

26.01.2023

Inspirujte se dobrou praxí v rámci sítě měst. Výzva URBACT Action Planning Networks je již otevřena.

9. ledna byla vyhlášena první výzva v rámci programu URBACT IV pro sítě akčního plánování, která umožňuje městům spolupracovat na rozvoji nových, udržitelných řešení problémů, se kterými se města potýkají, prostřednictvím sdílení zkušeností a dobré praxe v rámci sítě měst.

11.01.2023

Zajímáte se o Inovační fond?

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář.

09.01.2023

Dotace v roce 2023 v oblíbené rubrice

Svaz měst a obcí pro Vás i letos aktualizuje oblíbenou rubriku Financování měst a obcí, kde najdete přehled dotačních výzev všech rezortů. Rubriky průběžně aktualizujeme.

04.01.2023

Podpora pro rodiny z Ukrajiny

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023. č. j. MPSV-2022/232695-213

15.12.2022

Možnosti obcí v rámci politiky rozvoje venkova EU v období 2023–2027: východiska, geopolitika, plošné a projektové intervence

Přinášíme vám podrobnosti o schváleném Strategickém plánu Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027. Článek je zaměřen jednak na obecná východiska strategického plánování EU a aktuálních geopolitických výzev a zároveň představuje výčet klíčových možností pro financování v rámci plánovaných plošných a projektových intervencí politiky rozvoje venkova EU.

15.12.2022

Zásadní je výsledek, ne papíry. Dotace pro přírodu snazší než kdy dříve.

Dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí právě vypsala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zjednodušeným systémem se nyní začíná rozdělovat 800 milionů korun. Ty jsou určeny na široké spektrum činností, které pomohou přírodě. Novinkou pro žadatele je podstatně jednodušší administrativa – takzvané zjednodušené metody vykazování. Žadatelé totiž nebudou muset k proplacení dotace dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem.

14.12.2022

Řešíte zlepšení poskytování veřejných služeb prostřednictvím sítě 5G? Využijte financování z evropského programu "Nástroje pro propojení Evropy digitální technologií"

Evropská komise vyhlásila druhou sadu výzev k předkládání návrhů v rámci programu „Nástroje pro propojení Evropy digitální technologií“. Cílem programu je podpora projektů pro bezpečné, rychlé a vysokokapacitní sítě či páteřní infrastruktury, posílení sítí, jež spojují venkovské či odlehlé oblasti, nebo digitalizace dopravní a energetické sítě. Obce mohou využít příležitosti předkládat své projektové záměry v rámci výzvy „5G pro chytré komunity“ do 23. února 2023.

01.11.2022

Přihlaste se na online webináře ke 2. výzvě programu Interreg Europe

Dne 15. března 2023 bude vyhlášena 2. výzva evropského programu Interreg Europe, do které můžete opětovně předkládat své projektové záměry. Bližší informace k výzvě samotné a jednotlivým tematickým oblastem získáte na online webinářích, které Ministerstvo pro místní rozvoj za účelem podpory potenciálních žadatelů pořádá již v průběhu listopadu t.r. Webináře vám rovněž umožní networking s partnery napříč EU či prezentaci vlastních projektových záměrů.

19.10.2022

Finanční podporu může získat až 70 malých veřejně prospěšných projektů. Žádat mohou i obecní příspěvkové organizace.

Do 4. listopadu je otevřené přihlašování do 12. kola programu Vy rozhodujete, my pomáháme. V programu se rozděluje 3 150 000 Kč na až 70 projektů. Záběr podpořených projektů bude opět široký.

06.10.2022

Dotace na podporu rodin z Ukrajiny

MPSV vypisuje dotační výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let).

05.10.2022

Mimořádná výzva Programu prevence kriminality na místní úrovni reaguje na uprchlickou vlnu

Ministerstvo vnitra vyhlásilo mimořádnou výzvu Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo
ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Výzva je koncipována jako průběžná i „víceletá“. Žádost na uznatelné náklady za rok 2022 musí být však podána ještě v roce 2022.

04.10.2022

Byla vyhlášena nová výzva OPZ

Vyhlášení výzvy Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování.

27.09.2022

Výzva IROP na základní školy bude vyhlášena 30. září

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v pátek 30. září vyhlásit výzvu na Základní školy z IROP 2021-2027. Výzva s alokací 3,2 mld. Kč je určena na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben, vnitřní konektivitu škol, školní družiny a jako v doprovodných aktivitách také na školní poradenská pracoviště nebo sportovní hřiště.

23.09.2022

Se změnou parametrů výzvy IROP na základní školy nesouhlasíme

Předseda SMO ČR František Lukl vyjadřuje dopisem ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi zásadní nesouhlas s navýšením míry kofinancování ze strany žadatele.

26.07.2022

IROP 2021-2027 na startu

Evropská komise schválila 1. července Programový dokument Integrovaného regionální programu (IROP) a následně se uskutečnilo také 1. zasedání Monitorovacího výboru, který schválil kritéria výzev, podmínky pro žadatele a harmonogram připravovaných výzev. IROP 2021-2027 je připraven ke startu. Jaké oblasti bude podporovat, jaké jsou novinky a na které výzvy se můžete těšit?

12.07.2022

O grant pro výsadbu stromů můžete žádat již jen do konce července.

Požádejte si o grant u Nadace Partnerství. V grantovém programu Sázíme budoucnost na podzimní výsadby stromů můžete letos získat až 150 tisíc korun.

01.07.2022

MPSV vyhlásilo výzvu OPZ+ na podporu sociálního bydlení

V rámci operačního programu „Zaměstnanost plus“ mohou žádat obce a města o finanční podporu projektů sociálního bydlení.

20.06.2022

Prvními schválenými operačními programy programového období 2021-2027 jsou OP Jan Amos Komenský a OP Zaměstnanost plus.

Evropská komise schválila na počátku června první dva operační programy v programovém období 2021-2027, a to OP Zaměstnanost plus a OP Jan Amos Komenský.

15.06.2022

Nadace Charty 77 rozdělí přes devět milionů korun na integraci ukrajinských dětí v Česku

Praha, 13. června 2022 - Nadace Charty 77 pomáhá ukrajinským dětem v Česku. V rámci svého nejznámějšího projektu Konto Bariéry založila v tomto roce mimořádný Fond Ukrajina a nyní vyhlašuje už druhou výzvu pro školy, které přijímají děti z válkou zasažených oblastí. Celkem na jejich začlenění do českých škol rozdělí částku převyšující devět milionů korun.

14.06.2022

Více peněz na výsadbu stromů a Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

MŽP schválilo navýšení dotačních prostředků na podporu výsadby stromů a Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. V obou případech došlo k navýšení z důvodu velkého zájmu a vyčerpání původně alokovaných prostředků.

14.06.2022

MŽP přispěje 600 milionů na nákup elektromobilů a aut na vodík pro obce, veřejnoprávní sféru a neziskový sektor

Ministerstvo životního prostředí otevřelo 6.6. 2022 výzvu na podporu ekologické dopravy, na kterou půjde 600 milionů Kč z Národního plánu obnovy. Dotace je určená na nákup vozidel s alternativním pohonem – tedy elektromobilů a vozidel s vodíkovým pohonem, a to včetně pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektromobilů.

02.06.2022

MMR prodlužuje program na pomoc obcím s rekonstrukcemi bytů o tři měsíce

Program, který pomáhá obcím s rekonstrukcemi bytů primárně určeným pro ukrajinské uprchlíky, Ministerstvo pro místní rozvoj prodlužuje o tři měsíce. Nově opravené byty zůstanou obcím a krajům i po odchodu ukrajinských uprchlíků domů, takže je budou moci využít pro své občany.

25.05.2022

Nové programové období 2021 - 2027 evropských fondů bylo odstartováno

Evropská komise schválila Dohodu o partnerství, čímž byla oficiálně zahájena implementace evropských fondů programového období 2021 – 2027. Schválení Dohody slavnostně 24. května oznámili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a komisařka pro regionální rozvoj a reformy Elisa Ferreira na konferenci Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech. Česká republika je teprve šestou zemí EU, která má Dohodu o partnerství schválenou. Zároveň bylo oznámeno schválení prvního operačního programu, kterým je Operační program Technická pomoc.

25.05.2022

Příležitost zeptat se zástupců ministerstev na cokoli, co Vaši obec trápí!

A to již 16. černa 2022 v rámci Kontaktního dne starostů v pražském Paláci Žofín.

24.05.2022

Příprava nových dotací na podporu integrace Ukrajinců s dočasnou ochranou na lokální úrovni

Ministerstvo vnitra vyhlásilo na začátku dubna 2022 dotační program na podporu adaptace a integrace osob s dočasnou ochranou z Ukrajiny a do již uzavřené výzvy obdrželo řadu velmi kvalitních projektů nejen statutárních měst, ale i velmi malých obcí.

03.05.2022

Mimořádné dotační řízení MPSV - pomoc osobám z Ukrajiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo mimořádné dotační řízení na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny.

29.04.2022

O dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích můžete žádat od 5. května 2022

MPO uveřejnilo výzvu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného ošetření. Zkvalitnění veřejného osvětlená má podpořit obce a města v energetických úsporách.

21.04.2022

Aktuálně vypsané výzvy z Národního plánu obnovy

Co je nyní pro veřejnou správu vypsáno?

19.04.2022

Dotace – program Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit

MMR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace. Cílem výzvy, resp. programu je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny.

08.04.2022

Získejte dotaci na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

Požádejte si o příspěvek do 15. května 2022

28.03.2022

Evropská investiční banka podporuje města obce

I přes turbulentní počátek března, pro Vás Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) připravil na 8. března 2022 online seminář zaměřený na možnost podpory investičních projektů pro města a aglomerace. O čem tato akce byla?

28.02.2022

Do oblíbené soutěže Obec přátelská rodině a seniorům se můžete hlásit do konce března. Zvyšte své šance na semináři MPSV.

Ke své soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2022 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na 8. března on-line seminář. Dozvíte se na něm vše o tomto dotačním titulu a zvýšíte tak své šance.

24.02.2022

Evropská investiční banka: možnost podpory investičních projektů pro větší města a aglomerace

SMO ČR připravil společně s Evropskou investiční bankou webinář pro města nad 25 tisíc obyvatel, na kterém jim EIB představí možnosti financování jejich strategických projektů a velkých investic. Již 8. března.

24.02.2022

Jak upravila nová vláda původní návrh Strategického plánu SZP? Přinášíme Vám stručný přehled témat, která jsou relevantní pro samosprávy

Koncem ledna odeslala nová vláda do Bruselu upravený návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky pro období 2023 -2027. Návrhu předcházela hlasitá diskuze a demonstrace, ve které se na jedné straně ozývaly velké zemědělské podniky, kterých je v České republice výrazně více než v jiných evropských zemích, na straně druhé pak bylo slyšet zástupce soukromých a menších vlastníků, kteří dlouhodobě kritizovali nastavení systému podpory. Jak tedy vypadá návrh, který odešel nedávno do Bruselu v těch oblastech, které jsou pro obce relevantní? S jakou částkou je počítáno na pozemkové úpravy a jaká podpora je v návrhu zaslaném Evropské komisi určena vlastníkům lesů?

18.02.2022

On-line seminář k grantové výzvě zaměřené na ochranu obětí domácího a genderově podmíněného násilí

Ve čtvrtek 24. února 2022 vás zve MF ve spolupráci s Úřadem vlády na webinář s názvem „Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí". Registrovat se můžete do středy 23. února 2022 do 12:00.

14.02.2022

Dotace na inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Získejte podporu z komponenty 3.1 Národního plánu obnovy.

10.02.2022

Přihlaste se do výzvy "Social Innovation Tournament"

Můžete získat odměnu až 75 000 EUR.

09.02.2022

Program pro vlastníky nestátních lesů

Dotace je zaměřena na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu  za období 2022 až 2026.

03.02.2022

Dotace na energetické úspory veřejných budov

Nezapomeňte žádat u Státního fondu životního prostředí.

31.01.2022

Nový vyhledávač dotačních příležitostí

Zjistěte, kde lze čerpat finance na Vaše projekty.

28.01.2022

Pokyny ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku (CEEAG)

Evropská komise včera zveřejnila nové Pokyny ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku (CEEAG). K datu 27.1.2022 tak vstoupil předpis v účinnost.

27.01.2022

Probíhá příprava výzvy na podporu brownfields

Zapojte se do její tvorby!

11.01.2022

Zúčasněte se informačního dne Horizont Europe!

Tentokrát pro témata klastru 5 – klima, energetika a mobilita na rok 2022

27.12.2021

Série webinářů SFŽP představuje nejdůležitější dotačními programy.

Webináře budou probíhat 10. - 13. ledna 2022 online a zdarma

27.12.2021

Pomozte připravit vzorové dotazníky k žádosti o stanovisko Odboru hlavního architekta

Krátký anonymní dotazník, jenž nezabere více jak 5 minut. Jeho vyplnění je možné do 21.01.2022.

21.12.2021

Informační den Evropské mise v programu Horizont Evropa

Dovolujeme si vás upozornit na informační den Evropské mise v programu Horizont Evropa, které organizuje Technologické centrum AV ČR dne 12. ledna v čase 9:30 – 12:00 on-line.

08.12.2021

Pozvánka na webinář k programu LIFE

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Národním kontaktním místem programu LIFE si vás dovoluje pozvat na webinář Program LIFE a jeho využití pro obce a města, který se uskuteční 14. prosince. Objevte možnosti tohoto programu pro samosprávy spolu s odborníky, zástupci Národního kontaktního místa a zkušenými realizátory projektů.

08.12.2021

Aktualizace Analýzy přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027

Přinášíme vám aktualizaci Analýzy přímo řízených programů EU v programovém období 2021 – 2027, kterou Svaz nechal zpracovat v minulém roce. Obsahuje přehled 11 programů včetně aktuálního stavu příprav výzev, shrnutí využitelnosti programů pro obce a města a klíčové faktory úspěchu pro zapojení do projektů.

08.12.2021

Představení Analýzy přímo řízených programů EU

Představení aktualizovaného vydání Analýzy přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027 pro vás připravil Svaz měst a obcí on-line 9. prosince od 9:30.

07.12.2021

Staňte se inspirací pro ostatní evropská města

Městům, která se do iniciativy zapojí, bude poskytnuta podpora v technických, regulatorních a finančních oblastech. K tomu všemu bude vyčleněných 350 milionů euro na podporu výzkumu a inovací.

06.12.2021

Dotační možnosti na Celostátní finanční konferenci

Co jsme se na CFK dozvěděli?

29.11.2021

Akce věnované přímo řízeným programům EU v prosinci

Nenechte si ujít webináře Svazu měst a obcí zaměřené na přímo řízené programy EU, které pro vás pořádáme v první polovině prosince.

29.11.2021

Infoden k 1. výzvě Interreg CENTRAL EUROPE 2021–2027

V souvislosti s otevřením 1. výzvy Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 pro vás kolegové z MMR připravili Infoden(2), který se bude konat dne 6. prosince 2021. Podrobně budou představena pravidla pro žadatele.

10.11.2021

Veřejná konzultace k vysokorychlostnímu internetu

MPO zahájilo veřejnou konzultaci k výstavbě sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy

09.11.2021

Vyhlášení 1. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

V pondělí 15. 11. 2021 budou zveřejněny dokumenty k podávání žádostí o dotaci do programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027. Na stejný den od 10.00 do 11.30 hod. je naplánovaný online "Launch event for the first call".

02.11.2021

MŽP představilo seznam plánovaných dotací pro obce

Ministerstvo životního prostředí pro příští rok počítá s řadou programů podpory, ze kterých budou moci čerpat i města a obce. Jde např. o dotační tituly zaměřené na boj proti klimatickým změnám, prevenci rizika katastrof a zvyšování odolnosti vůči nim, dále také programy péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, vytváření a péči o krajinné prvky.

04.10.2021

Program Podpora rozvoje regionů 2022 je otevřen.

Žádat můžete i o dotaci na podporu obnovy sportovní infrastruktury či obnovu místních komunikací.

29.09.2021

Dohoda o partnerství 2021 - 2017 byla schválena

Vláda tento důležitý dokument schválila 27. září 2021

17.09.2021

Ještě stále můžete žádat do výzvy React-EU na sociální infrastrukturu

Ještě stále zůstává významná volná alokace ve výzvě č. 101 na sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností v rámci programu React-EU. Výzva podporuje nákup objektů, zařízení, vybavení, výstavbu a stavební úpravy pro poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb a obnovu zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Své žádosti o podporu můžete podávat do 3.2. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

07.09.2021

Inovační management ve veřejné správě

Co mohou nabídnout městům, obcím a krajům nové operační programy?

02.09.2021

Burza partnerství pro potenciální žadatele nového přeshraničního programu Interreg ČR - Polsko 2021-2027

Burza partnerství proběhne 22. října 2021 k přípravě nového přeshraničního programu Interreg ČR - Polsko 2021-2027.

24.08.2021

Pomůžete nám získat zpětnou vazbu?

Dotazník se týká tématu e-koheze 2014-2020

23.08.2021

Dotace na sportovní infrastrukturu v desítkách obcí jsou v ohrožení

Obce podle Národní sportovní agentury peníze na svou sportovní infrastrukturu nepotřebují, v náhradě za zrušenou dotační výzvu s nimi již nepočítá.

16.08.2021

Kraje mohou žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, který pomůže podnikatelům i obyvatelům venkova

Od 4. srpna až do 29. října 2021 mohou kraje žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+. Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel, resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než 1 000 lidí, v něm budou moci dostat finanční podporu na provoz až 100 000 Kč.

05.08.2021

Nová územní dimenze v operačních programech

Byla schválena vládou 26. července 2021

02.08.2021

Potřebujete odstranit bariéry v bytových domech?

Téměř 82 milionů korun získá 54 úspěšných žadatelů v programu Bytové domy bez bariér. Dotace je určena především na odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu, ale také na výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími.

30.07.2021

Obnova infrastruktury

Do obcí na území zasaženém živelní pohromou 24. 6. 2021 směřuje mimořádná výzva na obnovu vodohospodářské a odpadové infrastruktury s alokací 100 mil. korun. Žadatelé získají až 10 mil. korun. Vyřízení dotace je rychlé, dotace bude žadatelům vyplácena zálohově.

29.07.2021

Podprogram Podporované byty

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

28.07.2021

Obnova zeleně a výsadba stromů

Seznamte se s dotačními tituly Státního fondu životního prostředí na obnovu zeleně a výsadbu stromů.

26.07.2021

Balíček „Fit for 55“ představen

Evropská komise představila soubor opatření, jejichž cílem je učinit politiky EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění vhodné ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

22.07.2021

Téměř 80 mil. Kč pro obce na demolice budov a studie využití brownfieldů

Obce mohou žádat o dotaci na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. V programu je připraveno 69 milionů korun. Podpora směřuje i na vypracování studií a analýz možností využití brownfieldů.

19.07.2021

Ursula von der Leyen představila český Národní plán obnovy

Evropské komisi byl předložen plán za cca 191 mld. Kč bez DPH.

19.07.2021

Komplikace s realizací investičních projektů z IROP

V nedávné době byl Svaz osloven ze strany několika starostů, kteří upozornili, že z důvodu nedostatku a zdražení stavebního materiálu mají problém realizovat stavební práce a splnit časový harmonogram plánovaný v rámci projektů podpořených z IROP 2014-2020. Kancelář Svazu se dopisem obrátila na Zdeňka Semoráda, gesčně odpovědného náměstka MMR, s žádostí o zohlednění situace a hledání řešení pro realizátory, kterých se problém týká.

15.07.2021

Soutěž Opera Civitatem prodloužena

Termín pro přihlášky 30. července 2021

13.07.2021

VZDĚLÁVACÍ A DIGITÁLNÍ ODYSEA – VZDĚLÁVACÍ A DOTAČNÍ PROGRAM PRO SENIORY

Senzační senioři (SenSen) Nadace Charty 77 nabízejí podporu v oblasti digitálních technologií lidem starším 65 let po celé ČR. Pomozte nám vytipovat seniory, kteří tuto pomoc ocení.

07.07.2021

Informace o národní výzvě programu LIFE a pozvánka na informační seminář

Dne 30. 6. 2021 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a spolufinancování projektů a akcí předkládaných do řádných výzev programu LIFE v roce 2021.

29.06.2021

Dotační program Obchůdek 2021+ pomůže podnikatelům i obyvatelům venkova

Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel (resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než 1 000 lidí) v něm budou moci dostat finanční podporu na provoz až 100 000 Kč. Právě obchody bývají přirozeným centrem venkova a právě dostupnost služeb rozhoduje o tom, kde lidé bydlí.