Dotace

V této rubrice můžete nalézt výběr z aktuálních dotačních titulů, nejčastěji vypisované MMR a MŽP, které Vám mohou pomoci při realizaci nejrůznějších obecních investic.

Mgr. Pavlína Toporská

06.05.2021

Krajské dotační programy přehledně

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s jednotlivými kraji zpracovalo přehled krajských dotačních programů aktuálních pro rok 2021.

26.04.2021

Průzkum absorpční kapacity obcí pro realizaci projektů sociálního bydlení v IROP+ 2021 – 2027

Vážená paní/ vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o pomoc při přípravě odhadu absorpční kapacity sociálního bydlení v Integrovaném regionálním operačním programu v období 2021 - 2027.

26.04.2021

Dotační program pro nestátní muzea

Příprava dotačního programu COVID-kultura pro nestátní muzea – zapojte se do dotazníkového šetření do 30.04.2021 do 12:00 hodin.

16.04.2021

Pravidla spolufinancování schválila vláda ČR

Tento týden, 12. 4. 2021 byla schválena pravidla pro spolufinancování projektů v rámci nového programového období.

16.04.2021

Dětským skupinám pomůže mimořádná dotace MPSV

Dětské skupiny musely v minulých měsících zápasit s poklesem plateb od rodičů a 1. března byly dokonce plošně uzavřeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo mimořádný dotační titul pro poskytovatele služby dětských skupin, ze kterého bude možné hradit jak nájemné, tak i zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (například roušky, respirátory nebo dezinfekci). Vláda schválila 12. dubna alokaci na tyto dotace ve výši 74,2 milionu korun.

30.03.2021

Webinář hodnocení územních dopadů

Přihlaste se již dnes!

30.03.2021

O podporu v programu COVID 2021 mohou žádat i obecní obchodní společnosti a příspěvkové organizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021. Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021. O podporu na pokrytí nákladů na provoz budou moci žádat také obecní obchodní společnosti a příspěvkové organizace.

16.03.2021

Se zapojením měst se administrace žádostí urychlí

Praha 16.3.2021, Spolupráce měst s Ministerstvem průmyslu a obchodu na administraci žádostí o kompenzace urychlí jejich vyřizování.

10.03.2021

České knihovny a depozitáře čeká modernizace za 746 milionů

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, získala péče o krajské knihovny a písemné památky významnou podporu. Celkem krajské knihovny dostanou více než 746 milionů korun z evropských peněz.

09.03.2021

MMR: Výzva pro nestátní neziskové organizace je vyhlášena

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace. Připraveno je pro ně 35 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 7. dubna 2021.

05.03.2021

Podcasty MMR jsou online! Nestíháte číst? Nevadí

Poslechněte si novinky z politiky soudržnosti.

03.03.2021

Na regeneraci brownfieldů uvolní MPO dalších 210 milionů korun

Obce, města a kraje, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí podnikatelské využití, mohou žádat o podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Na regeneraci brownfieldů je letos připraveno 210 milionů korun. Žádosti o podporu přijímá MPO do 30. června 2021.

16.02.2021

Dotační výzva: Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zemědělství, jakožto poskytovatel, vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Lhůta pro podání žádosti o podporu v rámci programu 129 420 se stanovuje od 15.2.2021 do 30.9 2022 nebo do vyčerpání alokace.

04.02.2021

Výzva programu Brownfieldy vyhlášena

Státní fond podpory investic (SFPI) zveřejnil 1. února výzvy pro příjem žádostí o podporu revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití. Žádosti je možné podávat od 1. března do 30. dubna 2021.

01.02.2021

Modernizační fond se rozjíždí

Obecný programový dokument byl schválen, co to pro obce znamená?

20.01.2021

REACT-EU v ČR schválen

14. ledna 2021 byla MV IROP schválena revize PD IROP, která do stávajících specifických cílů včleňuje 2 nové specifické cíle v souvislosti s dodatečně poskytnutými finančními prostředky z Evropské unie prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU na pomoc s bojem proti pandemii covid-19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám.

19.01.2021

Povinnost zadavatele podle § 122 odst. 4 ZZVZ

Na stránkách ESFCR bylo zveřejněno upozornění pro příjemce jako zadavatele veřejných zakázek financovaných v rámci OPZ, že zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v § 122 odst. 4 ukládá zadavateli, aby zjistil údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele.

18.01.2021

Výzvy na podporu bydlení jsou vyhlášeny. Připraveno je 500 milionů

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora bydlení vyhlásilo tři výzvy pro podávání žádostí o dotace, a to z podprogramů Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. Připraveno je 500 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 9. dubna 2021 do 12 hod.

14.01.2021

Stát se zavázal finančně se spolupodílet na evropských projektech

Na dnešním jednání předsedy Svazu Františka Lukla s premiérem Andrejem Babišem, ministryní financí Alenou Schillerovou a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou byl ze strany státu deklarován finanční závazek podílet se na evropských projektech.

14.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022 schválen vládou ČR!

Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022, na jehož tvorbě se podílela také kancelář a členové Svazu měst a obcí, byl v pondělí 11. ledna 2021 schválen.

04.01.2021

Předregistrační výzvy Modernizačního fondu spuštěny

Ministerstvo životního prostředí, resp. Státní fond životního prostředí oznámil, že od 30. listopadu 2020 až do 1. února 2021 lze přihlásit relevantní projektové záměry do tzv. předregistračních výzev Modernizačního fondu.

31.12.2020

Analýza Přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027

Jaké jsou možnosti Přímo řízených programů pro obce a města v novém programovém období? Pro jaký typ projektů a v jakých oblastech je využití těchto programů vhodné? Jakým způsobem se mohou obce a města zapojit do projektů podpořených těmito programy a jakou podporu potřebují čeští žadatelé, aby je uměli ve větší míře využívat? Na to vše se zaměřuje Analýza Svazu s přehledem Přímo řízených programů po r. 2021.

30.12.2020

Přímo řízené programy EU v kostce a prakticky

Záznam webináře Svazu k Přímo řízeným programům EU a analýza, kterou nechal zpracovat Svaz, zaměřenou na představení možností Přímo řízených programů EU relevantních pro obce a města v novém programovém období EU 2021-2027.

28.12.2020

Potřebujete opravit veřejnou budovu?

Ministerstvo pro místní rozvoj od 23.12.2020 začalo přijímat žádosti od obcí na dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov. V rámci nového dotačního titulu je připraveno až 600 milionů korun. Žadateli mohou být obce od 3 do 10 tisíc obyvatel, které mohou žádosti posílat až do 5. března 2021.

15.12.2020

Výjimky při realizaci aktivit v projektech OPZ od 1. 1. 2021 na stránkách ESF

Evropský sociální fond (ESF ČR) zveřejnil na svých stránkách výjimky při realizaci aktivit v projektech Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) od 1. ledna 2021.

14.12.2020

Vyznáte se v evropských fondech po roce 2020?

Nových i staronových fondů EU je zajisté mnoho. Máte v nich ale jasno? Pokud ne, přinášíme Vám matici, kterou za účelem zpřehlednění přineslo Ministerstvo pro místní rozvoj.

08.12.2020

Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

Výzva se zaměřuje na zřizování specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí, podporu dostupnosti těchto služeb a zavádění inovačních opatření, které povedou ke zlepšení kvality a efektivity poskytovaných služeb. Snaží se tak reagovat na dlouhodobý nedostatek kapacit v této oblasti, jejichž zajištění je jednou z priorit Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022.
Celková finanční alokace výzvy je 51 581 481 Kč. Žádosti o grant je možné předkládat elektronicky v systému CEDR v termínu do 15. 3. 2021 (12:00 hod).

04.12.2020

Na boj proti kůrovci a živelním pohromám půjde 640 milionů korun

Od dnešního dne mohou obce zažádat o dotace na obnovu obecního a krajského majetku. Ministerstvo pro místní rozvoj pro ně připravilo 500 milionů korun. Vyhlášena je také výzva na opravu místních komunikací poničených těžbou kůrovcového dřeva s alokací 140 milionů korun. Žádosti budou v obou výzvách přijímány do 12. února 2021 do 12 hod.

03.12.2020

OPIK - informační zpravodaj MPO

Tento zpravodaj informuje především podnikatelský sektor o dění v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

02.12.2020

Přímo řízené programy EU – (dosud) nevyužitá příležitost pro Českou republiku

V úterý 1. prosince se uskutečnil webinář Přímo řízené programy EU, který organizoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze a jehož cílem bylo přinést aktuální informace o budoucí podobě Přímo řízených programů v programovém období 2021-2027 a také přinést inspiraci z projektů, které již realizovala česká města právě za podpory těchto programů.

23.11.2020

Dotazník k tématu Modernizačního fondu

Dovolujeme si vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku, zaměřeného na téma možného čerpání prostředků Modernizačního fondu pro města a obce na vybudování obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory, který jsme připravili ve spolupráci s Národním centrem energetických úspor.

09.11.2020

Evropské fondy v České republice po roce 2020

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj zveřejnil v minulém týdnu nový leták, který se snaží vysvětlit široké veřejnosti hlavní zdroje financování z evropských fondů, které budou k dispozici v programovém období 2021-2027.

06.11.2020

MMR podpoří investice na regeneraci brownfieldů téměř 700 miliony korun

Podpora regenerace brownfieldů v obcích a krajích je velmi žádaná. V minulém roce Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo projekty za půl miliardy a v letošním roce za dalších 677 milionů korun. Díky těmto nově schváleným dotacím bude regenerováno 65 objektů a na jejich místech vzniknou například hasičské zbrojnice.

03.11.2020

Doplňující informace k realizaci vzdělávacích akcí v elektronické formě na stránkách ESFCR

Na stránkách Evropského sociálního fondu v rámci OP zaměstnanost byly u výzev č. 097 a 110 zveřejněny doplňující informace k realizaci vzdělávacích akcí v elektronické formě.

02.11.2020

API zahájila příjem žádostí o dotace na podporu distribučních sítí

Pro žadatele je připraveno 100 milionů korun. Podpora je určená provozovatelům distribučních soustav na zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům. Výzvu vyhlásilo 1. října 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 25. února 2021.

29.10.2020

Máte v obci zchátralou budovu? Požádejte si o dotace na její demolici.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2021. Cílem výzvy je finančně podpořit obce a kraje, kteří bojují s objekty dříve využívanými k bydlení, ubytování či rekreaci, které ohrožují okolí a svou zchátralostí brání jak dalšímu využití prostoru, tak rozvoji obce a podílí se významně na vzniku oblastí se sociální segregací.

27.10.2020

Získejte podporu na bezbariérové přístupy a mnohem víc!

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo příjem žádostí o podporu pro rok 2021 v programu Bezbariérové obce. Mezi příjemce bude rozděleno 10 milionů korun.

22.10.2020

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2.etapa

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

22.10.2020

Se zavřením obchodů a dalších provozů se rozšiřuje podpora pro podnikatele

Vláda přijala další mimořádná opatření v kontextu s koronavirem. Stejný den se rozšiřuje podpora pro podnikatele. Konkrétně: okruh žadatelů i alokace 2. výzvy z programu COVID - Nájemné, v němž je už možné podávat žádosti. Pokračuje i podpora z programu Antivirus v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, prodloužen je do konce roku. A tzv. kompenzační bonus Ministerstva financí, tedy 500 Kč denně a odklady plateb některých daní, budou moct nově využít osoby samostatně výdělečně činné v oborech, jichž se týkají dnes oznámená mimořádná opatření.

19.10.2020

Vláda schválila další finanční kompenzace pro nejohroženější sektory ekonomiky

Vláda ČR schválila ve čtvrtek 14. října další finanční kompenzace pro nejvíce zasažené oblasti ekonomiky. Jedná se o několik dotačních programů i legislativní změny.

19.10.2020

MPO zveřejňuje druhou výzvu k programu COVID

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu programu COVID - Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

19.10.2020

API spustila příjem žádostí o dotace na vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů

Pro žadatele je připravena 1 miliarda korun
Praha, 19. října 2020 – Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila dne 17. října 2020 příjem žádostí o dotace ve „Výzvě III programu podpory Vysokorychlostní internet“, která je tentokrát zaměřena na vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS). O finanční podporu tak mohou žádat veřejnoprávní subjekty, které vlastní či spravují liniové stavby státu. Žadatelé mohou získat na jeden projekt až 500 milionů korun. Celkem je pro ně připravena 1 miliarda korun. Výzvu vyhlásilo 17. srpna 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 16. dubna 2021.

13.10.2020

První výzvy v Programu Podpora rozvoje regionů 2019+ jsou vypsány

Dovolujeme si Vás informovat, že Národní dotace pro rok 2021 poskytované prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj jsou připraveny. Prvním vyhlášeným programem je „Podpora rozvoje regionů 2019+“, v rámci kterého bude rozděleno 3,011 miliardy korun.

14.09.2020

Navýšení alokace ve vybraných výzvách IROP

Vybrané výzvy IROP (oblast IZS, dopravy, sociální infrastruktury, kultury a vzdělávání) byly dodatečně navýšeny. Netýká se navýšení také Vašich projektů?

31.08.2020

Zpracování místních energetických koncepcí - VÝZVA č. 3/2021 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT II. pro rok 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu č. 3/2021 z programu EFEKT II. na podporu zpracování místních energetických koncepcí.

27.08.2020

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ – Podpora dle Dočasného rámce

Podpora dle Dočasného rámce představuje nový režim veřejné podpory v OPZ, a z tohoto důvodu je výjimka koncipována jako doplnění nové kapitoly 21.8 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
Účinnost výjimky: od 24. 8. do 31. 12. 2020. Účinnost výjimky může být rozhodnutím ŘO upravena v návaznosti na případné prodloužení využitelnosti Dočasného rámce Evropskou komisí.

27.08.2020

MPSV vyplatí sociálním pracovníkům na obecních úřadech desetitisícové odměny za pracovní nasazení v době nouzového stavu

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro poskytnutí dotace na odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech. Odměny v řádech desítek tisíc korun budou 1 420 úředníkům vyplaceny za jejich zvýšené pracovní úsilí v období od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, kdy pomáhali zejména seniorům, občanům se zdravotním postižením a rodinám s dětmi překonat náročné období nouzového stavu. V rámci společné debaty se dnes s jejich zástupci sešla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Výsledky dotačního řízení budou vyhlášeny počátkem října 2020.

18.08.2020

Norské fondy, Program CZ 20 „Vnitřní věci“, klíčová aktivita PDP 4 – možnost zapojení obcí a měst je stále otevřená

Jménem Policie ČR si Vám opětovně dovolujeme nabídnout možnost zapojení do jedné z klíčových aktivit předem definovaného projektu (PDP 4) Programu CZ 20 „Vnitřní věci“ Norských fondů pod názvem „Vytvoření nového modelu spolupráce mezi Policií ČR a územní samosprávou“, který zároveň představuje její primární cíl.

12.08.2020

Zveřejňujeme výzvu k programu COVID - Kultura, žádat o podporu bude možné od 18. srpna 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu k programu COVID – Kultura. Zájemci o tuto podporu se s ní nyní mohou podrobně seznámit a vše potřebné připravit. Žádosti bude možné podávat od 18. srpna 2020, a to elektronicky přes informační systém přístupný přes adresu www.mpo.cz/kultura.

10.08.2020

Požádejte už nyní MŽP o finanční podporu na Vaše budoucí vodohospodářeské projekty

Ministerstvo životního prostředí chce urychlit čerpání evropských peněz po roce 2021, a proto již od 1. září letošního roku nabídne obcím čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody. Ministerstvo díky tomu pomůže městům nachystat dostatek kvalitních projektů, které budou poté obce a města moci realizovat z evropských fondů.

04.08.2020

Chcete dostat do města více zeleně a vláhy?

Také ulice Vaší obce či města mohou brzy oživit nové stromy, louky, zelené fasády, jezírka a různé vodní prvky. SFŽP ČR nabízí 104 milionů korun z Norských fondů na výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Výzva běží v termínu 12.8.-30.10.2020.

23.07.2020

Řešíte kůrovcovou kalamitu v soukromém lese?

Ministerstvo zemědělství tímto zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

21.07.2020

Hledáme způsob, jak pomoci obcím

Odpověď MF ČR k termínu čerpání dotace v podprogramu 298D2280 Ministerstva financí – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

20.07.2020

MPSV vyhlásilo 2. kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb. Ti mohou dostat až desetitisíce korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve čtvrtek 9. července 2020 vyhlásilo druhé kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách. V prvním kole si podalo žádost na odměny pro zaměstnance celkem 76 % poskytovatelů sociálních služeb v objemu více jak 2 miliardy Kč. MPSV chce umožnit i zbylým poskytovatelům získat dotaci na odměny tak, aby je mohli vyplatit všem zaměstnancům, kteří po dobu krize, tedy v období od 13. března do 31. května, pečovali o klienty v sociálních službách.

17.07.2020

MZ zveřejnilo první informace k letošním "kůrovcovým příspěvkům"

Ministerstvo zemědělství poskytlo první informace k letošnímu příjmu žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. Ministerstvo předpokládá zahájení příjmu žádostí v úterý 21. 7. 2020. Již nyní si můžete prostudovat zásady programu a vzor formuláře.

14.07.2020

Roadshow IROP 2021-2027 opět pokračuje

Roadshow IROP k programovému období 2021-2027 se od podzimu opět rozjíždí do regionů. Postupně navštíví zbývající krajská města, kde musely být předchozí termíny zrušeny. Neváhejte se registrovat a zjistěte, jaké možnosti budete mít v budoucím programovém období.

14.07.2020

Další miliarda na zateplování bytových domů v IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), navyšuje finance určené na výzvu „Energetické úspory v bytových domech III“ o další 1 mld. Kč na 5,5 mld. Kč. Datum a čas ukončení příjmu žádostí zůstává stejné, a to 29. 11. 2020 do 14 hodin.

13.07.2020

Aktuální dotační možnosti pro obce a města u MŽP ČR

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálních dotačních možnostech z evropských i národních zdrojů, které pro obce a města má vypsáno, případně plánuje vypsat, Ministerstvo životního prostředí.

10.07.2020

Ministerstvo kultury vypsalo Mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci z Programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty

Ministerstvo kultury vyhlásilo mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ pro rok 2020. Dotační řízení je cíleno na eliminaci ztrát vzniklých u kulturních akcí muzeí a galerií, o jejich konání bylo rozhodnuto před vypuknutím pandemie onemocněním COVID-19. Termín uzávěrky příjmu žádostí je 14.08.2020.

08.07.2020

Nepřehlédněte nabídku webinářů Czechinvestu

CzechInvest organizuje pravidelné webináře pro žadatele do programu COVID-Nájemné.

07.07.2020

Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlásil dotační výzvu pro NNO v okrese Mladá Boleslav

O příspěvek z grantového programu mohou žádat nestátní neziskové organizace, které mají sídlo v okrese Mladá Boleslav, nebo zde prokazatelně dlouhodobě poskytují služby. Granty jsou určeny na rychlou finanční podporu přímo související se zachováním činnosti organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost. Výzva se uzavírá 13.7.2020.

22.06.2020

Výzva k programu COVID – Nájemné. O podporu můžete žádat od 26. června 2020.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu MPO.

22.06.2020

API zahájila příjem žádostí o dotace na rozvoj inovačních sítí

Příjem žádostí potrvá do 30. září 2020. Pro žadatele je připraveno celkem 180 milionů korun, na jeden projekt je možné získat až 40 milionů korun.

18.06.2020

I v IROP 2014 – 2020 jsou stále volné finanční prostředky na Vaše projekty

Programové období se sice pomalu chýlí ke konci, i nyní lze ale z Integrovaného regionálního operačního programu získat finanční podporu na Vaše případné plánované projekty.

16.06.2020

Národní program Životní prostředí je tady stále pro Vás

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálně vypsaných dotačních titulech z Národního programu Životní prostředí, kde mohou čerpat finanční podporu také české obce a města.

16.06.2020

NSA spustila příjem žádostí do programu COVID - Sport

Národní sportovní agentura představila konkrétní parametry výzvy programu COVID –Sport. Od 13:00 spustila přijímání žádostí od sportovních organizací, kterým rozdělí 1 miliardu korun. Žadatelé by měli získat finance, pokud splní podmínky, v rozmezí 3 – 4 týdnů. Program schválila Vláda ČR 1. června 2020.

15.06.2020

SFRB se mění na SFPI, o dotace ale můžete žádat stále

Dovolujeme si Vás informovat, že 1. června se SFRB na základě zákona č. 113/2020 Sb. změnil na Státní fond podpory investic (SFPI). Změna názvu souvisí s rozšířením působnosti Fondu, které bude zahrnovat i podporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu.

15.06.2020

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

10.06.2020

Konec uzávěrky dotačního řízení na mimořádné odměny pro pracovníky sociálních služeb již 15. června 2020!

Už jen do pondělí 15. června 2020 mohou poskytovatelé sociálních služeb podávat žádosti v rámci mimořádného dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí o finanční prostředky na odměny zaměstnanců v sociálních službách, kteří vykonávali práci v období epidemie koronaviru ve ztíženém pracovním prostředí.

09.06.2020

150 milionů korun na sportovní infrastrukturu ve vlastnictví obcí

Od dnešního dne mohou obce žádat o peníze na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal. Mohou tak využít dotace z nového dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj a zajistit kvalitní zázemí pro sportovní organizace a spolky. Žádosti lze podávat až do 28. srpna 2020.

02.06.2020

Veřejná konzultace k návrhu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Dovolujeme si Vás informovat, že až do 7. června 2020 je možné vkládat připomínky k aktuálnímu návrhu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027.

01.06.2020

Výzva na Marketingové aktivity v cestovním ruchu otevřena

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a nabízí tak možnost získání dotace na realizaci projektů z oblasti marketingových aktivit destinací cestovního ruchu. Celkem je v tomto podprogramu připraveno až 60 milionů korun. Výzva k předkládání žádostí je otevřena do 30. 6. 2020.

28.05.2020

Výzva European Green Deal Call v přípravě!

Dovolujeme si Vás informovat, že Evropská komise připravuje v rámci programu Horizont 2020 mimořádnou výzvu k podávání projektů The European Green Deal Call s předpokládaným vyhlášením v polovině září 2020 a uzávěrkou koncem ledna 2021.

28.05.2020

ŠKODA AUTO vyhlašuje regionální grantové programy pro rok 2020!

ŠKODA AUTO podpoří regiony, v nichž má své výrobní závody. Pro rok 2020 vyhlašuje grantové programy, ve kterých rozdělí téměř 3,7 milionu Kč. Termín pro podání některých výzev je již 17. června.

27.05.2020

Společný výklad pravidel umožní programům lépe využít prostředky evropských fondů

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj (NOK) vypracoval doporučení, které řídicím orgánům operačních programů poslouží jako vodítko při zapracování legislativních balíčků Evropské komise do pravidel jednotlivých programů. Oba balíčky tzv. Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII a CRII Plus) reagovaly na současnou koronavirovou pandemii a zavedly mimořádnou flexibilitu, se kterou mohou členské státy EU využít Evropské strukturální a investiční fondy.

12.05.2020

Výzva COSME – Mise sociální ekonomiky 2020 je otevřena

Rádi bychom Vás informovali, že Výzva Mise sociální ekonomiky 2020 je otevřena. Obecným cílem této výzvy k předkládání návrhů je navázání na úspěšný pilotní projekt Regiony evropské sociální ekonomiky 2018 (ESER), který vytvořil základ pro vytvoření efektivních sítí zúčastněných subjektů sociální ekonomiky na regionální úrovni v celé Evropě. Deadline pro přihlášky je 9. června 2020.

07.05.2020

Výzva V v oblasti Nízkouhlíkových technologií stále běží

Cílem této Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Příjem žádostí je prodloužen do 28. června 2020.

04.05.2020

Příjem žádostí do Výzvy XII. COVID-19 programu podpory Technologie byl zahájen

Dotace je zaměřena zejména na podporu výroby zdravotnických prostředků a nových technologií, které souvisí s přímým bojem proti COVID-19. O dotaci můžete žádat až do 5. černa 2020.

30.04.2020

Výzva LIFE 2020 je stále otevřena

Již v předchozích týdnech jsme Vás informovali o možnosti přihlásit se do programu LIFE 2020. Tato Výzva je určena také pro česká města a obce. V současné chvíli jsou otevřeny výzvy v podprogramech Životní prostředí a Klima.

27.04.2020

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR II.

Řídicí orgán OPZ informuje příjemce o tom, že Evropská komise udělila dne 24. 4. 2020 souhlas s možností realizovat vzdělávací akce v elektronické formě také v případě projektů s jednotkovými náklady zaměřených na další profesní vzdělávání.

23.04.2020

#ŠKODA AUTO pomáhá a může pomoci i Vám

Dovolujeme si Vás informovat o grantové výzvě pro poskytovatele terénních zdravotních a sociálních služeb. Neváhejte proto a využijte možnosti získat jeden ze 100 nových vozů Octavia. Výzva běží ve dvou kategoriích – první pro regionální nemocnice a poskytovatele zdravotní péče, druhá pro registrované poskytovatele sociálních služeb. Přihlásit se můžete až do 30. 4. 2020.

20.04.2020

Veřejně dostupné vyhledání poskytnutých podpor v registru de minimis

Ministerstvo zemědělství provedlo kroky vedoucí k opětovnému zveřejnění části dat z Centrálního registru podpor malého rozsahu (registru de minimis) o čerpaných podporách de minimis daným příjemcem podpory na portálu eAGRI.

06.04.2020

Sbory dobrovolných hasičů - dotační výzva pro obce vyhlášena

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021. Lhůta pro podání žádosti je od 1. 4. 2020 do 14. 5. 2020.

06.04.2020

U některých nákladů na projektové aktivity zrušené kvůli pandemii lze žádat o proplacení

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj vypracoval sérii doporučení pro řídicí orgány, jak postupovat při řízení projektů financovaných z evropských fondů, které byly zasaženy pandemií koronaviru. Nově tak budou moci zažádat o proplacení některých vynaložených nákladů i na aktivity, které nemohly být realizovány v důsledku koronavirové pandemie.

03.04.2020

Zúčasněte se projektu European City Facility

A získejte až 60 000 EUR na zpracování dlouhodobých energetických a klimatických strategií (např. strategie SEAPs, SECAPs). Pro více informací se zúčasněte online webinářů.

02.04.2020

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací

MZe vyhlásilo výzvu na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel. Lhůta pro podání žádosti je od 1.4.2020 do 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 1.000 mil. Kč.

31.03.2020

Mimořádná výzva v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19

Rádi bychom Vás informovali, že Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, CEI), která je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráci zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, právě zahájila mimořádnou výzvu k předkádání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19. Termín pro podání žádostí je 9. dubna 2020.

31.03.2020

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel. Lhůta pro podání žádosti je od 1.4.2020 do 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace.

31.03.2020

Národní výzva programu LIFE 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2020. Do programu se mohou zapojit také české města a obce. V současné chvíli jsou otevřeny výzvy v podprogramech Životní prostředí a Klima.

27.03.2020

Možné změny termínů u veřejných zakázek

Stav nouze může zadavatelům provádějícím zadávací řízení způsobit řadu komplikací a problémů. Ty lze rozdělit na tři oblasti. Prodlužování lhůt pro podání nabídek. Zrušení zadávacího řízení. Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek. Projděte si doporučení z Ministerstva pro místní rozvoj.

27.03.2020

Chystá se rozvolnění pravidel evropských fondů

Chorvatské předsednictví Rady EU svolalo na 27. března 2020 videokonferenci ministrů členských států, do jejichž kompetence patří politika soudržnosti. Ministři řešili konkrétní kroky, jak může tato politika přispět ke zvládnutí aktuální pandemie. Mezi diskutovaná opatření patřila například pomoc podnikatelům nebo rozšíření využití prostředků na další potřebné oblasti. Za ČR se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

23.03.2020

Zapojte se do nastavení nového program na podporu brownfieldů

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje podmínky pro uplatnění nového nástroje na podporu revitalizace území (brownfieldů). Jde především o nevyužívané a zanedbané budovy v havarijním stavu včetně souvisejících pozemků, které by obce s uvedenou podporou uvedly do stavu vhodného pro nepodnikatelské využití.

19.03.2020

Vyhlášení výzev na podporu územních samosprávných celků

16. 3. 2020 byly vyhlášeny dvě nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost.

19.03.2020

Provoz dětských skupin ve stavu nouze

Evropský sociální fond zveřejnil aktuální informace k provozu dětských skupin financovaných z OPZ ve stavu nouze.

19.03.2020

Provoz mikrojeslí financovaných z OPZ ve stavu nouze

Řídicí orgán OPZ zveřejnil stanovisko k nouzovému stavu u výzev 069 a 070.

19.03.2020

Pozastavení činnosti některých sociálních služeb ve stavu nouze

Řídicí orgán OPZ zveřejnil stanovisko k pozastavení činnosti některých sociálních služeb hrazených z OPZ.

17.03.2020

MMR navrhne prodloužení současného období o jeden rok z důvodu koronaviru

Aktuální opatření kvůli epidemii koronaviru a jejímu ekonomickému dopadu negativně ovlivňují i mnohé příjemce evropských dotací. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne úpravu pravidel pro jejich čerpání, aby umožnilo podnikatelům i obcím se s dopady lépe vyrovnat; další opatření navrhne i na úrovni jednotlivých programů. Současně ministryně Dostálová vyzve Evropskou komisi, aby prodloužila možnost čerpání z probíhajícího programového období o jeden rok - tedy do konce roku 2024. Současná situace téměř jistě zpozdí start nového programového období, které mělo začít v roce 2021.

02.03.2020

Zhodnoťte Operační program URBACT III.

Znáte Operační program URBACT III? Tento program otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. A vy se nyní můžete až do 19. 3. zapojit do přípravy programu pro nové programové období.