14.11.2023

Navýšení podpory de minimis v oblasti rybolovu a akvakultury

V platnost vstoupilo nařízení Evropské komise, které nově umožňuje členským státům s vnitrostátním centrálním registrem podpor de minimis poskytnout jednomu podniku v odvětví prvovýroby produktů akvakultury a rybolovu podporu až do výše 40 tis. EUR za tříleté rozhodné období.

Pravidla pro poskytování podpory de minimis v této oblasti upravuje nařízení Evropské komise č. 717/2014. Na jeho základě bylo až doposud možné v rozhodném tříletém období poskytnout jednomu podniku působícímu v rybolovu či akvakultuře podporu de minimis do celkové výše 30 tis. EUR. Působnost nařízení zahrnovala jak podporu týkající se prvovýroby produktů rybolovu a akvakultury, tak zpracování těchto výrobků a jejich uvádění na trh.

V rámci širší revize předpisů veřejné podpory pro období 2023+ dokončila Evropská komise přezkum výše uvedeného nařízení a přijala změnové nařízení Komise (EU) 2023/2391, kterým se upravují podmínky poskytování podpory de minimis v oblasti rybolovu a akvakultury:

1. Navýšení limitu pro prvovýrobu produktů rybolovu a akvakultury na 40 tis. EUR
Novelizované nařízení č. 717/2014 nově umožňuje členským státům, které mají k dispozici vnitrostátní centrální registr podpor de minimis, poskytnout jednomu podniku v odvětví prvovýroby produktů akvakultury a rybolovu podporu až do výše 40 tis. EUR za tříleté rozhodné období. Jelikož je v České republice požadovaný registr zaveden již od roku 2010, mohou tuzemští poskytovatelé od 25. 10. 2023 využívat navýšený limit. Registr de minimis (RDM) byl této změně přizpůsoben a stávající postup při zápisu podpor se nemění.

2. Přesunutí podpory na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh 
Na základě revize od 25. 10. 2023 dochází k přesunutí podpor de minimis na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh do působnosti nařízení Evropské komise č. 1407/2013 s vyšším limitem 200 tis EUR pro jeden podnik. Pro poskytovatele podpor de minimis v oblasti rybolovu a akvakultury je proto nově rozhodující určit, zda se jimi poskytovaná podpora vztahuje k činnosti související s prvovýrobou produktů (dle nařízení č. 717/2014), nebo zdali se podpora týká zpracování či uvádění těchto produktů na trh (dle nařízení č. 1407/2013).

V důsledku zúžení působnosti nařízení č. 717/2014 pouze na prvovýrobu produktů rybolovu a akvakulturu byl přepočten tzv. národní kumulativní limit de minimis, jenž představuje maximální souhrnnou výši podpor de minimis, kterou mohou všichni poskytovatelé v příslušném členském státě během tříletého období poskytnout do oblasti prvovýroby produktů rybolovu a akvakultury. Pro Českou republiku nově platí souhrnný národní limit ve výši 1 208 000 EUR. V neposlední řadě pak novelou nařízení č. 717/2014 došlo k prodloužení jeho platnosti až do 31. 12. 2029.

V případě dotazů k uvedené problematice se můžete obracet na Mgr. Pavla Mistríka z Oddělení veřejné podpory Ministerstva životního prostředí (e-mail: pavel.mistrik@mze.cz, tel.: 221 812 020).

Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů