15.06.2023

Nové dotace pro uhelné regiony

Využije je i Vaše obec?

Jménem Svazu měst a obcí České republiky si Vás dovolujeme informovat o nových dotačních možnostech, které v červnu 2023 otevírá Operační program Spravedlivá transformace, určený pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Již zítra, tj. 16. června 2023 bude možné žádat o dotaci ve Výzvě Obnova území - Příroda a krajina.

Příjem žádostí bude spuštěn 16. 06. 2023 (14:00) a bude trvat do 30. 06. 2024 (12:00).

Výzva bude zaměřena na individuální projekty s tím, že na jeden projekt bude možné podat jednu žádost. 

V této Výzvě budou podporovány následující oblasti: 

  • Aktivita 1: Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků (Vytváření a obnova tůní a mokřadů, malé vodní nádrže, revitalizace a renaturace vodních toků a niv, nákup nemovitostí pro podporu renaturačních procesů)
  • Aktivita 2: Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi (Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES)
  • Aktivita 3: Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
  • Aktivita 4: Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
  • Aktivita 5: Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti a zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti 

V průběhu měsíce června se dále otevře výzva Obnova území - infrastruktura

Příjem žádostí bude v této výzvě probíhat od 27. 6. 2023(12:00) do 30. 6. 2025 (12:00).

Z výzvy budou opět podporovány individuální projekty. Přičemž na daný projekt může být podána vždy jen jedna žádost.

V rámci Výzvy budou podporávny následujíccí oblasti: 

  • Aktivita 1. Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty
  • Aktivita 2: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření přispívajících k ochraně biodiverzity

 

Veškeré detaily k těmto Výzvám i výzvám již běžícím najdete vč. Pravidel pro žadatele na webových stránkách Operačního programu Operační program Spravedlivá transformace – Oficiální stránky Operačního programu Spravedlivá transformace (opst.cz) 

 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů