12.04.2023

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Požádejte o dotaci z OPŽP ještě dnes

V minulém týdnu byl zahájen příjem žádostí ve Výzvě č. 37 a 38 z Operačního programu Životní prostředí.

Obě tyto výzvy se zaměřují na Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách.

Výzva č. 37 je určena pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj s celkovou alokací 2,5 mld.

Výzva č. 38 je určena pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina s celkovou alokací 2,5 mld.

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.

Obě výzvy jsou průběžné (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Jedná se o výzvy na tzv. komplexní projekty, kdy hlavní opatření 1.1.1 ze SC 1.1 je umožněno kombinovat s opatřeními 1.1.3, 1.1.4 a dále 1.2.1 ze SC 1.2 byť celé financování bude zajištěno prostřednictvím ERDF ze SC 1.1. Upřesnění k tzv. Komplexním projektům je obsaženo v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027, kapitole C 13 Komplexní projekty.

Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.1

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce otopné soustavy.

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.3  

 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (Nelze podpořit samostatně, ale pouze jako integrální součást komplexního projektu revitalizace budovy)
 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější stínící prvky

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.4

 • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Další informace na:  37. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách – Operační program Životní prostředí (opzp.cz) a 38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách – Operační program Životní prostředí (opzp.cz) 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů