01.02.2024

Vyhlášení výzvy OP AMIF na podporu bydlení vysídlených osob z Ukrajiny

Dne 31. ledna 2024 byla ze strany Ministerstva vnitra vyhlášena 18. výzva v rámci Operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu.  

Cílem výzvy je poskytnutí pomoci držitelům dočasné ochrany, kteří dlouhodobě pobývají v hromadných ubytovacích kapacitách dočasného nouzového ubytování evidovaných v systému HUMPO (dále jen „HUMPO“) s přechodem do soukromého ubytování. Projekty budou realizovány na krajské bázi, poskytování služeb bude probíhat vždy v daném kraji, přičemž v každém kraji bude realizován projekt pouze jedním příjemcem. Jeden příjemce může v rámci projektu pokrýt realizaci služeb v libovolném počtu krajů. Projekty budou realizovat zejména následující aktivity: 

a. Poskytování asistence ve vztahu k bydlení (pomoc s přechodem do komerčního ubytování). 

b. Poskytování přímé podpory vysídleným osobám z Ukrajiny ve vztahu k bydlení (poskytování jednorázového paušálního příspěvku, dále jen „JPP“). 

c. Terénní rekognoskace sociální a ekonomické situace, zmapování podmínek cílové skupiny, jakož i situaci na regionálním trhu s nájemním bydlením (před zahájením realizace poskytování přímé podpory). 

d. Podílení se na informační kampani orgánů státní správy a dalších zúčastněných stran nejen projektu, ale celkové komunikační strategie ve věci řešení tématu uprchlíků z Ukrajiny v důsledku ruské vojenské agrese na území ČR. 

e. Vytvoření kontaktního místa pro žadatele o JPP.

 

Mezi oprávněnými žadateli jsou také obce. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je dne 21. února 2024 od 14:00 a datum ukončení příjmu žádostí o podporu dne 15. března 2024 v 15:00. Více informací naleznete zde: 18. výzva OP AMIF - Specifická akce: podpora bydlení vysídlených osob z Ukrajiny - Fondy Evropské unie v oblasti vnitřních věcí (mvcr.cz).

 

Mgr. Claudie Šrámek, Legislativní a právní sekce