14.06.2022

Více peněz na výsadbu stromů a Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

MŽP schválilo navýšení dotačních prostředků na podporu výsadby stromů a Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. V obou případech došlo k navýšení z důvodu velkého zájmu a vyčerpání původně alokovaných prostředků.

Výzva č. 13/2021 Pakt starostů a primátorů pro klima a energii nabízí obcím 250 tis až 2 mil Kč na zpracování akčních plánů pro udržitelnou energii a klima nebo pro uspořádání akcí pro veřejnost na témata jako jsou energetická efektivita, využití OEZ či odolnost vůči změně klimatu. Žádat mohou obce, dobrovolné svazky obcí a MAS a žadatel musí být signatářem evropské iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors for Climate and Energy Europe). K dispozici je celkem 15 mil Kč a žádosti je možné podávat až do 8.8.2022. Více informací k výzvě naleznete zde.

Výzva č. 4/2021 Výsadba stromů je zaměřená na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaný ke komunitnímu setkávání. Dotace je určená na podporu individuálních projektů a zapojení veřejnosti a je možné ji čerpat na pořízení sazenic, zajištění závlahy, zpracování odborného posudku a zajištění odborného posudku. Podpora ve výši 151 000 - 250 000 Kč může být čerpána až na 100 % způsobilých výdajů. Celková alokace je po navýšení 270 mil Kč a žádosti je možné podávat až do 30.12.2022 nebo do vyčerpání prostředků. Více informací k výzvě naleznete zde.

Alena Nessmithová
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů
s využitím informací publikovaných na tomto odkaze

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.