04.01.2021

Předregistrační výzvy Modernizačního fondu spuštěny

Ministerstvo životního prostředí, resp. Státní fond životního prostředí oznámil, že od 30. listopadu 2020 až do 1. února 2021 lze přihlásit relevantní projektové záměry do tzv. předregistračních výzev Modernizačního fondu.

Dovolujeme si upozornit, že předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu. Nyní vypsané výzvy neslouží k výběru a financování předkládaných projektových záměrů a není tak omezena alokací finančních prostředků.

Kompletní podmínky naleznete dokumentech zveřejněných na webových stránkách SFŽP.

V současné době byly vypsány tyto výzvy:

Výzva k předkládání projektových záměrů - HEAT

 • Předkládané projektové záměry se zaměřují na změnu palivové základny zdrojů primárně určených pro zásobování tepelnou energií a vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie, včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie.

Podporovaná opatření:

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:

 • obnovitelné zdroje energie,
 • energetické využití odpadu (komunální odpad, tuhé alternativní palivo (TAP), čistírenský kal),
 • zemní plyn,
 • elektrickou energii (elektrokotel),
 • odpadní teplo.

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva).

Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

V rámci projektů může být podpořeno zavedení či vhodné rozšíření kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji tepla anebo tepelných rozvodech.

Kdo může žádat?

Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Výzva k předkládání projektových záměrů - RES+

 • Podporovaná opatření přispívající k naplnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování podílu OZE na energetickém mixu a snižování emisí skleníkových plynů a týkají se instalace nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Podporovaná opatření:

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

 • fotovoltaické elektrárny (FVE),
 • geotermální zdroje energie (GTE).

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE a systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektů GTE.

Kdo může žádat?

Právnické a fyzické osoby, které jsou / budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Výzva k předkládání projektových záměrů - ENERG ETS

 • Podpora je určena na opatření, která se zaměřují na zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

Podporovaná opatření:

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:

 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • realizace vodíkových aplikací,
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího snížení konečné spotřeby energie nebo emisí CO2.

Kdo může žádat?

Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR.


Veškeré další informace vč. příloh naleznete na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/

Své další dotazy neváhejte zasílat na modernizacni.fond@sfzp.cz

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů