14.06.2021

Dotace na konverzi územních plánů do jednotného standardu

Bude možná z IROP 2021–2027

Vážení zástupci obcí,

uvědomujeme si možné finanční dopady na obce v souvislosti se zavedením povinnosti zpracovávat vybrané části územních plánů, jejich změn a úplná znění v jednotném standardu.

Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavební zákon), které nabyde účinnosti vydáním vyhlášky stanovující podrobnosti jednotného standardu. Vyhláška bude vycházet z aktuálního metodického pokynu Standard vybraných částí územního plánu, který je k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) v sekci Stavebního práva; vydání vyhlášky se plánuje k 1.7.2022.

Připravovaná standardizace územních plánů by měla významně přispět ke zlepšení výkonu veřejné správy (v oblasti stavebního práva), což je i jednou z priorit plánovaného Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP II“) v programovém období pro roky 2021– 2027 a představuje naplnění jednoho z cílů politiky Evropské unie, kterým je Inteligentnější Evropa.

Na tuto prioritu je navázán Specifický cíl 1.1 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády, z kterého by bylo možné čerpat prostředky na konverzi územních plánů do jednotného standardu [v rámci jedné z aktivit směřující k naplnění tohoto SC, kterou je Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (např. elektronizace agend stavebního práva)].

Vzhledem k tomu, že programová dokumentace IROP II není ještě schválena (Programový dokument je ve stavu návrhu k 17. 3. 2021), nemusí být níže uvedená informace definitivní, v základních parametrech se však již podmínky pravděpodobně měnit nebudou, nebo jen mírně, dle výsledku budoucích jednání na pracovním týmu IROP pro oblast eGovernmentu, jehož členy jsou i zástupci AKČR a SMOČR.

Předmět podpory: Konverze územních plánů do jednotného standardu

 • prostřednictvím změn územních plánů (pouze územních plánů pořízených po 1. 1. 2007),
 • minimální hodnota projektu 1 mil. Kč (projekt může zahrnovat více změn územních plánů, změna územního plánu se bude vždy týkat celého území obce).

Příjemce: Kraj

 • je ponechána možnost, zda kraj bude prostřednictvím svých projektů zajišťovat konverzi
  územních plánů jen za vybrané obce (např. pouze obce s rozšířenou působností) či bude
  realizovat projekty pro všechny obce ve svém kraji (preferovaná varianta MMR OÚP)

Alokace: cca 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)

 • dotace z EFRR bude: 70 % (přechodový region), 85 % (méně rozvinutý region),
 • kofinancování ze státního rozpočtu je uvažováno ve výši 15 % (pro přechodový region) – dle Pravidel spolufinancování ze dne 12. 4. 2021,
 • zbývající část 15 % hradí příjemce.

Financování: Ex-post

 • způsob a řešení předfinancování je ponechán na příjemci dotace (fond kraje, smlouvy
  s obcemi atd.).

Uznatelné náklady: Externí služby, nákup SW a HW vstupující do majetku příjemce

 • např. studie proveditelnosti, právní služby na zpracování veřejné zakázky, zpracování
  změn územních plánů (služby projektanta s příslušnou autorizací), atd.

Výzva bude průběžná a vyhlášení výzvy se nyní očekává průběhu roku 2022, bude umožněno podávat více projektů za jednotlivý kraj, předpokládá se, že výzva bude „otevřena“ dva roky pro dílčí podání (do vyčerpání
alokace IROP II na danou aktivitu); nyní se celkem závazně uvažuje o tom, že budou vyhlášeny výzvy na eGovernment zvlášť pro různé kategorie regionů, bude obecně vyhlášena pro eGovernment, která bude umožňovat podání projektů pro konverzi územních plánů do jednotného standardu.

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů