03.02.2022

Dotace na energetické úspory veřejných budov

Nezapomeňte žádat u Státního fondu životního prostředí.

Vážení zástupci obcí,

dovolujeme si Vám připomenout, že v prosinci 2021 byla vyhlášena výzva NPŽP č. 12/2021: Energetické úspory ve veřejných budovách. 

Výzva je primárně určena pro projekty 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků, nicméně je možné podat i ryze nový projekt.

Cílem dotační podpory je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace níže uvedených opatření.

Předmět podpory:
 • Zateplení obvodového pláště budovy.
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní.
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání).
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo.
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie.
 • Instalace solárně-termických kolektorů.
Oprávnění příjemci:
 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace, (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
Alokace:

3 285 000 000 Kč

Výše podpory: max. 40 - 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu - dle dosažených technických parametrů
Příjem žádostí: od 1.12.2021 do 30.9.2022 nebo do vyčerpání alokace

Výzva je koncipována jako jednokolová, nesoutěžní.

Detaily výzvy: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.