19.01.2021

Povinnost zadavatele podle § 122 odst. 4 ZZVZ

Na stránkách ESFCR bylo zveřejněno upozornění pro příjemce jako zadavatele veřejných zakázek financovaných v rámci OPZ, že zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v § 122 odst. 4 ukládá zadavateli, aby zjistil údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele.

Vybraného dodavatele prověří podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro tyto účely má zadavatel oprávnění přístupu do evidence.

Pakliže z evidence tyto údaje zjistit nelze, vyzve zadavatel podle § 122 odst. 5 ZZVZ vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

ZZVZ neumožňuje prokázat skutečné majitele formou čestného prohlášení.

ZZVZ umožňuje zadavateli v případě pochybností, resp. nepředložení všech relevantních dokladů, znovu vyzvat dodavatele podle § 46. Pokud by je ani na tuto výzvu nepředložil, může jej zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) vyloučit. Stejně tak zadavatel podle § 48 odst. 2 písm. c) může vyloučit dodavatele, pokud doklady neodpovídají skutečnosti. Vzhledem k tomu, že v daném případě šlo o vítězného dodavatele možnost vyloučení se v souladu s § 48 odst. 8 mění na povinnost.

ZZVZ v § 122 odst. 7 stanoví: “Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo 5 nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.

ZDROJ: www.esfcr.cz