03.08.2021

Jak na inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví?

S financemi to půjde snadno!

Dovolujeme si Vás informovat o nové výzvě určené pro projekty na inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví.

Tato výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty, které reagují na potřeby v daném místě a využívají potenciál kulturního dědictví.

Jedná se o projekty, které zpřístupní kulturní dědictví nekonvenční formou, a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Současně by se žadatelé měli zaměřit na vlastní rozvoj a vyzkoušet si nové finanční modely, networking a spolupráci s klíčovými partnery, které jim zajistí příjmy pro dlouhodobé fungování a využívání kulturního dědictví.

Projekty mohou využít rovněž odbornou asistenci nebo inspiraci z donorských zemí v rámci partnerské spolupráce. Velmi vítanou součástí projektů jsou vzdělávací aktivity nejen v oblasti kulturního podnikání, ale i v oblasti zprostředkování kulturního dědictví atraktivním a inovativním způsobem.

Vzhledem k zaměření výzvy jsou stavební a restaurátorské práce podporovány pouze jako pomocná činnost sloužící k případné adaptaci na nové využití kulturního dědictví, a to max. do výše 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Předpokladem pro zapojení do výzvy je předložení projektů (včetně příp. stanoviska ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a projektové dokumentace) nejpozději do 1. 11. 2021. Stavební povolení s nabytím právní moci je nutné doložit nejpozději do vydání právního aktu o přidělení finančních prostředků.

Začátek projektů se předpokládá na jaře 2022 a jejich dokončení nejpozději do 30. 4. 2024.

Zájemci o grant se mohou zúčastnit semináře pro žadatele, který proběhne 2. září 2021 online formou (záznam ze semináře bude dostupný). Bližší informace o semináři včetně jeho programu budou brzy zveřejněny na stránkách  https://www.eeagrants.cz/.

Alokace výzvy: 81 370 582 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 1. 11. 2021 (12. hod)

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Více informací naleznete také na: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho-3337

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant a žádosti o konzultace projektových záměrů je možné směřovat e-mailem na adresu fondyehp@mkcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo kultury jako odborný partner programu.

S dotazy technického charakteru (např. na oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory, atp.) se obracejte na adresu czp@mfcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo financí - zprostředkovatel programu.