16.04.2021

Pravidla spolufinancování schválila vláda ČR

Tento týden, 12. 4. 2021 byla schválena pravidla pro spolufinancování projektů v rámci nového programového období.

Pravidlech spolufinancování obsahují informace o tom, v jaké maximální výši se bude státní rozpočet, resp. státních fondy a zároveň v minimální výši příjemci podílet na spolufinancování EU fondů v programovém období 2021-2027.

Konkrétně tato pravidla platí pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci, Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond, Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027.

Pro méně rozvinuté regiony zůstane podíl peněz EU na financování projektů na 85 procentech. U rozvinutějších projektů klesne v novém programovém období 2021 až 2027 podíl financování z peněz EU na 40 procent z předchozích 50 procent. V nové kategorii tzv. přechodových regionů pak bude podíl EU činit 70 procent.

Pro příjemce byly stanoveny minimální podíly na financování projektů, tedy příjemci budou platit z celého projektu v případě mateřských, základních a středních škol pouze 5 % - 10 %, v případě veřejných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a příjemců vykonávajících veřejně prospěšnou činnost nebo realizujících územní dimenzi 5 %, v případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací (s výjimkou škol) 15 % u investic, 10 % u tzv. měkkých projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, resp. 5% u těchto projektů v případě obcí s méně než 3 tis. obyvatel. V hlavním městě Praha se účast státního rozpočtu na financování projektů předpokládá pro školy, vědecké a výzkumné instituce a příjemce vykonávající veřejně prospěšnou činnost a také pro samotné hl. m. Praha jakožto příjemce, jeho městské části a jejich příspěvkové organizace.

Celý text materiálu, vč. dotčeného usnesení č. 354/2021 naleznete v příloze článku.

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.