03.05.2022

Mimořádné dotační řízení MPSV - pomoc osobám z Ukrajiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo mimořádné dotační řízení na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny.

Účel dotace:

Dotace se poskytuje na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím, či zajištěním  pomoci a s poskytnutím, či zajištěním péče pro osoby přicházející do České republiky z území Ukrajiny v důsledku války s Ruskou federací dle § 3 odst. 2) zákona č. 65/2022 Sb. a dle §1 zákona č. 66/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „občané Ukrajiny“).

Uznatelné náklady/výdaje a stanovení výše dotace:

Pro účely tohoto dotačního titulu to jsou náklady/výdaje související s poskytnutím jakéhokoliv druhu a formy sociální služby (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále jenom „zákon o sociálních službách“), a rovněž náklady/výdaje související se zajištěním či zprostředkování jiné pomoci, která řeší nebo zmírňuje nepříznivou sociální situaci uprchlíků, a to pouze po dobu nezbytně nutnou viz výčet (více viz webový odkaz níže). Dotační řízení je určeno rovněž na adiktologické služby.

Uznatelné období se odvíjí od vyhlášení nouzového stavu, tj. od 4. března 2022 a trvá do konce roku 2022, tj. do 31.12.2022 bez ohledu na nouzový stav.

Mimořádný  dotační  titul je vícekolový, v pravidelných intervalech budou vyhlášena další kola dotačního řízení, aktualizací této Výzvy. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu pro rok 2022. Tato žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím elektronické aplikace pro podávání žádostí OK služby - poskytovatel.

Žádost lze zpracovat a podat v termínu od 13. 5. 2022 do 29. 5. 2022.

MPSV  navrhlo  výše  uvedené zjednodušení (dotace přidělena „na IČ“ a pouze jedna souhrnná částka požadavku o dotaci zadávaná v žádosti) z toho důvodu, aby  zabránilo  nadměrné  administrativní zátěži žadatele/příjemce dotace a umožnilo  rychlé  a  efektivní  využití  finančních prostředků dle aktuální potřeby. Upozorňujeme však, že budeme po finančním vypořádání (v termínu do konce  února  2023)  požadovat  doplnění  o  základní  data,  která budou v souvislosti  s touto dotační výzvou sbírána, a to formou vyplnění formuláře v  programu  Excel.  Šablona  formuláře  s  požadovanou strukturou dat bude zveřejněna  v  rámci  vyhlášení  posledního  kola  Výzvy.

Dotace  není  poskytována  v  režimu  vyrovnávací  platby  a  nevstupuje do vyrovnávacích  plateb  poskytovaných  jinými  poskytovateli  dotace.  Jde o dotaci  v  rámci  samostatného  a  zvláštního dotačního titulu, která kryje vícenáklady  sociálních  služeb  nad  rámec běžného provozu v souvislosti s komplexním řešením nepříznivé sociální situace uprchlíků a jejich rodin.

Bližší informace k dotačnímu titulu zde: Pomoc osobám z území Ukrajiny | www.mpsv.cz

Mgr. Claudia Varhol, Právní a legislativní sekce SMO ČR