19.07.2021

Komplikace s realizací investičních projektů z IROP

V nedávné době byl Svaz osloven ze strany několika starostů, kteří upozornili, že z důvodu nedostatku a zdražení stavebního materiálu mají problém realizovat stavební práce a splnit časový harmonogram plánovaný v rámci projektů podpořených z IROP 2014-2020. Kancelář Svazu se dopisem obrátila na Zdeňka Semoráda, gesčně odpovědného náměstka MMR, s žádostí o zohlednění situace a hledání řešení pro realizátory, kterých se problém týká.

Situaci navíc komplikuje nedostatek pracovních sil a výrazné zvýšení cen ve stavebnictví, které způsobují, že obce nejsou schopny vysoutěžit stavební firmu s nabídkou odpovídající rozpočtu projektů nebo cena u vysoutěžených zakázek významně roste oproti ceně nabízené v zadávacím řízení. Tato situace se týká nejen projektů financovaných z IROP 2014-2020, ale také z národních dotačních titulů.

Tento problém není jen věcí České republiky, ale obdobnou situaci řeší země napříč Evropskou unií.  Proměna světové ekonomiky způsobená pandemií COVID-19 v kombinaci se zvýšenou investiční aktivitou a dalšími vlivy zvýšily poptávku po stavebním materiálu a stavebních firmách, což navýšilo ceny až o 100%. Změny cen jsou tak rychlé, že firmám komplikují kalkulace staveb a v konečném důsledku negativně ovlivňují realizaci investičních stavebních projektů.

P. náměstek Semorád reagoval dopisem, kde uvádí, že nastalou situaci si plně uvědomuje a ujistil, že MMR stejně jako Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) je připraveno poskytnout všem příjemcům, kteří na Řídicí orgán IROP obrátí, maximální možnou součinnosti při řešení problému.

Dále uvádí, že problematiku prodlužování ukončení realizace projektu za termín stanovený výzvou řeší dokumenty, konkrétně Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1.14 z 1.3.2021) a Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20 (ze dne 7.4. 2020). Oba dokumenty uvádějí, za jakých podmínek je možné prodloužit datum ukončení realizace projektu za termín stanovený výzvou.

Při posuzování žádosti o změnu je brán ohled zejména na soulad s pravidly IROP a řádné odůvodnění žádosti. S ohledem na charakteru komplikací, se kterými se příjemci potýkají, by zajištění souladu žádosti s pravidly IROP nemělo být překážkou, neboť výše uvedené dokumenty právě s takovými situacemi počítají. Je samozřejmě nutné, aby se žadatelé přímo spojili s CRR nebo Řídicím orgánem IROP a danou situaci komunikovali včas.

Gabriela Hůlková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.