06.12.2021

Dotační možnosti na Celostátní finanční konferenci

Co jsme se na CFK dozvěděli?

Letošní Celostátní finanční konference ve svém programu, který se, jak již bylo několikrát zmíněno, musel narychlo přesunout od internetové podoby, neopomenula ani dotační možnosti pro obce a města.

Již v dopolední části toto téma otevřel například Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. Ten ve svém vystoupení představil známé i nové dotační příležitosti v rámci Národního programu životní prostředí. Zmínil například program Výsadba stromů, který je určen obcím a městům v České republice. V rámci tohoto programu mohou obce získat až 100% nákladů na nejen sazenice stromů, ale například i vaky na zadržování vody. Pro převážně menší obce doporučil také výzvu Zdroje pitné vody, v rámci níž lze získat až 70% dotaci z celkových způsobilých výdajů. Mezi nové výzvy, které jsou nyní vyhlášeny v rámci  Národního programu Životní prostředí, patří výzva na Odstranění černých skládek. Cílem této výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Oprávněnými žadateli jsou v tomto případě obce s rozšířenou působností. V rámci vystoupení byly dále zmíněny dlouhodobě úspěšné výzvy jako jsou Domovní čistírny odpadních vod a také výzvy plánované, mezi které patří například Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.

Petr Valdman ve svém vystoupení dále informoval posluchače o zdrojích z jiných fondů a iniciativ, kam patří Modernizační fond a Národní plán obnovy. V rámci tohoto evropského zdroje bude možné V České republice čerpat finanční prostředky na nákup vozidel na alternativní pohon a také pro podporu cirkulární ekonomiky a recyklace. Co se Modernizačního fondu týká, lze očekávat dotace například na modernizaci veřejného osvětlení, která bude připravena po vyčerpání zdrojů Národního plánu obnovy či komunální a komunitní energetiku, kde je nyní nutno připravit potřebnou legislativu. I z Modernizačního fondu bude možné čerpat zdroje na nákup vozidel na alternativní pohon, ovšem až po vyčerpání prostředků na toto téma určených v Integrovaném regionálním operačním programu a Národním plánu obnovy.

Účastníci celostátní finanční konference rovněž byli informováni o stavu přípravu Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, který již byl schválen vládou České republiky a po formálním dialogu s Evropskou komisí budou zahájeny kroky k vypsání první výzev. Již na první čtvrtletí 2022 se plánuje vypsání výzvy pro vodohospodářskou infrastrukturu, konkrétně pro kanalizace, čistírny odpadních vod a pitnou vodu. Důraz v této výzvě bude kladen zejména na projekty ve vyšším stupni připravenosti. Později lze očekávat také výzvy na materiálové a energetické využití odpadů a další oblasti.

Jak je vidět, téma dotací je pro české samosprávy velmi důležité a stále aktuální, i proto byl celý odpolední blok, který se dotýkal dotační problematiky, trefně nazván Kde na to vzít a nekrást“.

V bloku zaměřeném na dotace po sobě vystoupilo několik významných zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, kteří mají na starost problematiku dotací a rovněž regionální politiku jako takovou.

S informacemi o národních dotačních programech z dílny Ministerstva pro místní rozvoj seznámila účastníky Celostátní finanční konference Miroslava Tichá, ředitelka Odboru správy národních programů. Ta se věnovala zejména aktuálně vypsaným výzvám, které jsou otevřeny v rámci programů: Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, Obnova obecního a krajského majetku po živelní pohromě, Bezbariérové obce a Podpora rozvoje regionů 2019+. Poslední zmíněný program je na ministerstvu každoročně ten nejžádanější. V současné době se o něj mohou ucházet obce do 10 000 obyvatel.V rámci obcí do 3 000 mohou tyto obce žádat o následující oblasti:

 • DT A – Podpora obnovy místních komunikací
 • DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

V případě obcí 3 000 – 10 000 obyvatel mohou žádat samosprávy o následující tituly:

 • DT A – Podpora obnovy místních komunikací
 • DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 

Miroslava Tichá upozornila posluchače konference, že příjem u těchto výzev končí již v průběhu prosince 2021, a proto není radno vyčkávat. Přislíbila ovšem také vypsání dalších výzev, to již pravděpodobně na počátek roku 2022. Jedná se například o výzvy zaměřené na Podporu bydlení, Územní plánování a Podporu architektonických a urbanistických soutěží.

Jelikož je zmíněné ministerstvo také tzv. Řídícím orgánem pro Integrovaný regionální operační program (IROP), vystoupil dále v programu Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení, Odboru řízení operačních programů MMR. V rámci tohoto operačního programu můžeme očekávat evoluci a nikoli revoluci. Stejně jako v minulých letech je téměř celý IROP vhodný pro obce. I přes to, že první výzvy lze očekávat až v roce 2022, je způsobilost výdajů nastavena již od 1. 1. 2021, což je zajisté dobrá zpráva.  To je umožněno z toho důvodu, že je zde možnost registrovat projekt i ve fázi realizace (nesmí být dokončen).

Aleš Pekárek dále seznámil účastníky konference a novými tématy pro IROP 2021 – 2027, kam patří například:

 • Regenerace veřejných prostranství obcí a měst hodně zelené, hodně komplexní
 • Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch
 • Jiné dílčí aktivity např. ve zdravotnictví 
 • Širší možnosti pro CLLD

 

A dále informoval o tom, co již v novém IROP nenajdeme, zde se jedná například o Zateplování bytových domů ( bude podpořeno u MŽP – Nová Zelená úsporám), Územní plánování ( podpořeno v rámci národních dotací + OPŽP), Komunitní centra (podpora bude realizována prostřednictvím Společné zemědělské politiky), Sociální podnikání (zdroje naleznete u OPZ+) a dále Režijní a animační výdaje MAS (výdaje bude hradit OPTP).

Dalším neméně významným řečníkem v rámci odpoledního dotačního bloku byl Miroslav Daněk, vedoucí odboru strategie. Ve svém vystoupení Miroslav Daněk popsal zejména skutečnost, že každé území má svá specifika, potřeby i potenciál. A právě toto zohledňuje Strategie regionálního rozvoje ČR 21+.  I proto se MMR  snaží zohlednit výše uvedené rozdíly jednotlivých území České republiky při nastavování regionální politiky a promítat ji do nástrojů MMR, dalších resortů i programů financovaných z evropských zdrojů. V České republice se lze setkat s metropolemi, aglomeracemi, regionálními centry či hospodářsky a sociálně ohroženými územími. Zajisté se shodneme, že tato rozlišná podpora je nutná a důraz na ni do budoucna by měl ještě narůstat.  

 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů