01.02.2021

Modernizační fond se rozjíždí

Obecný programový dokument byl schválen, co to pro obce znamená?

V průběhu roku 2020 jsme Vás opakovaně informovali o novém Modernizačním fondu, který je financován z prodeje emisních povolenek a do České republiky by měl mezi roky 2021 a 2030 přinést kolem 150 miliard korun (přesná částka bude známa až v roce 2030). Nyní si dovolujeme přinést skvělou zprávu, že Obecný programový dokument pro implementaci Modernizačního fondu v České republice byl schválen vládou České republiky.

Právě tyto finance a podporované aktivity by měly podpořit přechod Evropské unie na klimaticky neutrální společenství. Díky Modernizačnímu fondu budou umožněny investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.

Mezi prioritní oblasti podpory bude patřit:

 • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
 • energetická účinnost,
 • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

V současné době se očekává, že první ostré výzvy Modernizačního fondu budou spuštěny přibližně v březnu 2021. Půjde o výzvy z prvních tří programů (u těchto programů byly do 1. února 2021 vyhlášeny tzv. předregistrační výzy, o kterých jsme Vás informovali ZDE), které již mají zřetelné obrysy. Dopracování zbylých programů Modernizačního fondu se očekává v ideálním případě v prvním pololetí roku 2021.

A o jaké programy se jedná?

 1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

Program podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

Podporované oblasti

 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:
  • o obnovitelné zdroje energie,
  • o energetické využití odpadu,
  • o zemní plyn,
  • o elektrickou energii (elektrokotel),
  • o odpadní teplo.
 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva).
 • Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

 1. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice

Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Podporované oblasti

 • Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:
  • o fotovoltaické elektrárny (FVE),
  • o geotermální zdroje energie.
 • Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:
  • o větrné elektrárny (VTE),
  • o malé vodní elektrárny (MVE).
 • Podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje).

 

 1. ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

Program je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníko­vých plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

Podporované oblasti

 • Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:
  • o modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • o modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
  • o realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • o realizace vodíkových aplikací,
  • o zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
  • o zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

 

 1. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Program se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání  (mimo zařízení EU ETS)

Podporované oblasti

 • Opatření v energetických hospodářstvích podniků:

 

 • o využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby ener­gie v místě její výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva),
 • o modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • o modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti,
 • o zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. měření a regulace), zavádění nástro­jů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementa­ce nástrojů energetického managementu,
 • o akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů.
 • Využití odpadní energie (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva).
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Snížení energetické náročnosti budov.
 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov (např. i osazení vnějších stínicích prvků).
 • Zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, insta­lace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Zavádění inovativních prvků řízení v budovách (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regu­lace, chytré systémy řízení osvětlení).
 • Prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství).
 • Vodíkové aplikace.

 

 1. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

Program podporuje nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.

Podporované oblasti

 • Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:
  • o výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.
 • Podpora čisté mobility pořizováním:
  • o osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • o drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE).

 1. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy

Program na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu určený pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

Podporované oblasti

 • Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:
  • o výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a ba­teriové trolejbusy veřejné dopravy,
  • o výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vo­dík, bioCNG/LNG).
 • Podpora čisté mobility pořizováním:
  • o silničních vozidel veřejné dopravy s alternativ­ním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • o parciálních trolejbusů veřejné dopravy,
  • o osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • o drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

 1. ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Podporované oblasti

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
 • Snížení energetické náročnosti systémů technolo­gické spotřeby energie.
 • Výstavba nových veřejných budov, které budou spl­ňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.
 • Výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
 • Výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy.
 • Zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

 

 1. KOMUENERG – Komunitní energetika

Program určený na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku).

Podporované oblasti

 • Podpora vzniku komunitních energetických společenství.
 • Optimalizace konečné spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využí­vajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních bioplynových stanic zpra­covávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.
 • Systémy využívající skládkové plyny.
 • Systémy akumulace elektrické a tepelné energie.
 • Zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.
 • Instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace).
 • Výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

 

 1. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení

Program se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

Podporované oblasti

 • Rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení.
 • Modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimál­ního prostorového uspořádání a využití světelných míst.
 • Regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení.
 • Automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.
 • Související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské in­frastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.:
  • o alternativních pohonů v dopravě,
  • o instalaci prvků inteligentních dopravních systé­mů a optimalizaci dopravy,
  • o inteligentních systémů nakládání s odpady,
  • o optimalizace využití energie a vody.

 

 

Informace o jejich přípravě, včetně navrhovaných podmínek programů, budou zveřejňovány a aktualizovány na stránkách SFŽP spolu s dalšími dokumenty a informacemi, např. k vyhlašovaným výzvám z programů. Pravidelné informace přineseme také na těchto webových stránkách.

 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.